ЉВРОЗОНА ж. Нов. Ре­ги­он, об­х­ва­щащ стра­ни­те член­ки на Ев­ро­съ­ю­за. Дан­ни­те през се­д­ми­ца­та от­че­то­ха вло­шен би­з­нес­к­ли­мат в об­ластта на ус­лу­ги­те в ев­ро­зо­на­та. 168 ча­са, 2000, бр. 40, 14. Въ­п­ре­ки аг­ре­си­в­на­та стра­те­гия на 11-те дър­жа­ви от ев­ро­зо­на­та ев­ро­то не ус­пя да се за­к­ре­пи над 87 цен­та вче­ра. 24 ча­са, 2000, бр. 303, 8. Дат­ча­ни­те ня­ма да по­и­с­кат да сме­нят.. кро­на­та с об­ща­та ев­ро­пейс­ка ва­лу­та ев­ро­то. По то­зи на­чин те ре­ши­ха стра­на­та им да ос­та­не из­вън ев­ро­зо­на­та. БА, 2000, бр. 14939, 7.