НАГЪ̀РНУВАМ, -àø, íåñâ.; íà­ãъ̀ð­íà, ‑åø, ìèí. ñâ. -àõ, ïðè÷. ìèí. ñòðàä. íà­ãúð­íàò, ñâ., ïðåõ. Дè­àë. Нà­ã­ðú­ùàì. íà­ãúð­íó­âàì ñå, íà­ãúð­íà ñå ñòðàä.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.