НАДЖА̀К, ìí. -öè, ñëåä ÷èñë. -êà, ì. 1. Оñ­òàð. è äè­àë. Сå­êè­ðà, áðàä­âà. В íà­âó­ùà­òà íà Рà­èô ñâå­òè îñ­ò­ðè­å­òî íà èç­òо̀­÷åí íàä­æàê. Сò. Сè­â­ðè­åâ, ЗСБ, 71. Еòî òè áå­äà — çà êåð­âà­íè ïðè­êàç­âàò, à òî — ïî­òå­ðÿ ñå å çà­äà­ëà... — Кîë­êî ñà? — Мíî­ãî... Нàé-íà­‑

ïðåä åä­íà ÷å­òà íà êî­íå... ñ íàä­æà­öè. Д. Рà­÷åâ, СС, 44-45.

2. Дè­àë. Оâ­÷àð­ñ­êà òî­ÿ­ãà, ãå­ãà (Н. Гå­ðîâ, РБЯ).

— Тóð. nacak.