НАДХО̀ДВАМ, -àø, íåñâ. (ðÿä­êî); íàä­õо̀­äÿ, -èø, ìèí. ñâ. -èõ, ñâ., ïðåõ. Нàä­õîæ­äàì. íàä­õîä­âàì ñå, íàä­õî­äÿ ñå ñòðàä.

НАДХО̀ДВАМ СЕ íåñâ., íå­ï­ðåõ. Рÿä­êî. Нàä­ï­ðå­âàð­âàì ñå ñ íÿ­êî­ãî â õî­äå­íå; íàä­õîæ­äàì ñå.