НАКА̀НЯМ, -àø, íåñâ. (ðÿä­êî); íà­êа̀­íÿ, -èø, ìèí. ñâ. -èõ, ñâ., ïðåõ. Нà­êàí­âàì. íà­êà­íÿì ñå, íà­êà­íÿ ñå ñòðàä.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.