НАЛО̀ЖА1. Вæ. í à ë à ã à ì1.

      НАЛО̀ЖА2. Вæ. í à ë à ã à ì2.