НАЛЮТЀНО íà­ðå÷. Дè­àë. Яäî­ñà­íî, ãíå­â­íî; ðà­ç­ëþ­òå­íî. Кî­ãà äî­é­äå ìà­ëå­÷åê Оã­íåí­÷å, / ìè ñáîð­âå­øå ìî­ø­íå íà­ëþ­òå­íî. Нàð. ïåñ., СáБðМ, 122.

— Дðó­ãà (äè­àë.) ôîð­ìà: í à ë у̀ ò ѐ í î.