НАОБЀЛЯМ, -ÿø, íåñâ. (ðÿä­êî); íà­î­áѐ­ëÿ, -èø, ìèí. ñâ. -èõ, ñâ. ïðåõ. Нà­î­áåë­âàì. íà­î­áå­ëÿì ñå, íà­î­áå­ëÿ ñå ñòðàä.

— Оò Сò. Мëà­äå­íîâ, Еòè­ìî­ëî­ãè­÷åñ­êè è ïðà­âî­ïè­ñåí ðå­÷­íèê..., 1941.