НАОТВА̀РЯМ, -ÿø, íåñâ.; íà­î­ò­âо̀­ðÿ, ‑èø, ìèí. ñâ. -èõ, ñâ., ïðåõ. Рàçã. Оò­âà­ðÿì ìíî­ãî íå­ùà. Хî­ðà­òà íà­î­ò­âî­ðè­õà ïðî­çîð­öè­òå ñè. íà­î­ò­âà­ðÿì ñå, íà­î­ò­âî­ðÿ ñå ñòðàä. Нà­î­ò­âî­ðè­õà ñå îñî­áå­íî ìíî­ãî "ìå­íÿë­íè ëàâ­êè". Иâ. Вà­çîâ, Сú÷. ХI, 45.