ОБЧЕРТА̀ВАМ, ‑àø, íåñâ.; îá­÷åð­òа̀ÿ, ‑а̀åø, ìèí. ñâ. îá­÷åð­òа̀õ, ñâ., ïðåõ. Оñ­òàð. è äè­àë. О÷åð­òà­âàì, çà­ã­ðàæ­äàì, çà­î­áè­êà­ëÿì. Мî­ðå îò ãî­ðà. Тóê õúë­ìî­âå, òàì òúì­íî óñîå, ïî-íà­ãî­ðå äðó­ãè õúë­ìî­âå, îá­÷åð­òà­íè ñ äîë­÷è­íè. П. Рî­ñåí, ВПШ, 135. îá­÷åð­òà­âàì ñå, îá­÷åð­òàÿ ñå ñòðàä.

ОБЧЕРТА̀ВАМ СЕ íåñâ.; îá­÷åð­òа̀ÿ ñå ñâ., íå­ï­ðåõ. Оñ­òàð. è äè­àë. О÷åð­òà­âàì ñå.