ОБЪРДО̀ЧВАМ СЕ, ‑àø ñå, íåñâ.; îáúð­äо̀­÷à ñå, ‑èø ñå, ìèí. ñâ. ‑èõ ñå, ñâ., íå­ï­ðåõ. Дè­àë. Оìúð­ëóø­âàì ñå, îê­ëþì­âàì. — Пî­íå òè áú­äè äî­âî­ëåí, êàê­âî ñè ñå îáúð­äî­÷èë? Тè íàé-ìíî­ãî ñè âè­íî­âåí çà âñè÷­êî — îáúð­íà ñå òîé êúì Кîñ­òà­äèí. Еì. Сòà­íåâ, ИК I è II, 429-440.