ОЙКОНЍМИЯ æ. Еçè­êîçí. 1. Сú­áèð. Вñè÷­êè ñå­ëè­ù­íè èìå­íà â äà­äå­íà îá­ëàñò èëè äúð­æà­âà.

2. Дÿë îò ëåê­ñè­êî­ëî­ãè­ÿ­òà, êîé­òî èçó­÷à­âà ñå­ëè­ù­íè­òå èìå­íà.

— Оò ãð. ïxêïò 'äîì' + А̀íïìá 'èìå'.