ОМА̀ЙНОСТ, ‑òòа̀, ìí. íÿ­ìà, æ. Пî­åò. Кà­÷åñ­ò­âî íà îìà­åí; îìàÿ, âúë­øåá­ñ­ò­âî, î÷à­ðî­âà­íèå. Пëà­íè­íè­òå èìàò ñâî­ÿ­òà ìà­ãè­÷åñ­êà îìàé­íîñò ïðåç âñÿ­êî âðå­ìå íà ãî­äè­íà­òà. РН, 1910, êí. 8-9, 215. Тîé óñå­ùà­øå â ñå­áå ñè ïî­òà­å­íèÿ â ÷î­âå­êà æè­âî­òèí­ñ­êè çâÿð.., îïèò îò ëþ­áî­â­íà­òà îìàé­íîñò íà òàÿ ÿñ­íà íîù. Иâ. Вà­çîâ, Сú÷. ХХVI, 29.