ОМЀСЯМ1, ‑ÿø, íåñâ. (ðÿä­êî); îìѐ­ñÿ, ‑èø, ìèí. ñâ. ‑èõ, ñâ., ïðåõ. Оìåñâàì1. îìå­ñÿì ñå, îìå­ñÿ ñå ñòðàä.

— Оò Сò. Мëà­äå­íîâ, Еòè­ìî­ëî­ãè­÷åñ­êè è ïðà­âî­ïè­ñåí ðå­÷­íèê..., 1941.

      ОМЀСЯМ2, ‑ÿø, íåñâ. (ðÿä­êî); îìѐ­ñÿ, ‑èø, ìèí. ñâ. ‑èõ, ñâ., ïðåõ. Оìåñâàì2. îìå­ñÿì ñå, îìå­ñÿ ñå ñòðàä.

— Оò Сò. Мëà­äå­íîâ, Еòè­ìî­ëî­ãè­÷åñ­êè è ïðà­âî­ïè­ñåí ðå­÷­íèê..., 1941.