ПАТЀНТА æ. Оñ­òàð. Пà­òåíò. — Дà èìàõ è àç íå­ãî­âà­òà ïà­òåí­òà [ïàñ­ïîðò], äà âè­äè­òå âèé òî­ãà­âà êîé å Йî­òà­òà! Иâ. Вà­çîâ, Сú÷. VIII, 19.

— Оò èò. patentà (Вæ. Л. Вàí­êîâ, Кúì èñ­òî­ðè­ÿ­òà íà íÿ­êîè ðî­ìàí­ñ­êè çà­åì­êè â áúë­ãàð­ñ­êè..., ГСУ, 1960, 237-238). — Цà­ðè­ã­ðàä­ñ­êè âåñ­ò­íèê, 10. II. 1851.