ПА̀ТРЯ, ‑èø, ìèí. ñâ. ‑èõ, ñâ., íå­ï­ðåõ. Дè­àë. Бàÿ, âðà­÷ó­âàì, ãëå­äàì (íà áîá). Пà­ò­ðÿò íà áîá çà óðî­÷à­ñà­ëî. Н. Гå­ðîâ, РБЯ III, 18.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1901.