ПИО̀Н1 ì. Оñ­òàð. Пè­îí­êà (âúâ 2 çíà÷.). Аõ, êîí­ôå­ðåí­öè­ÿ­òà! Оá­ùåñ­ò­âî­òî íà Нà­ðî­äè­òå è íå­ãî­âèÿ ñú­âåò! .. Пî­ñ­ëå­ä­íî­òî èëþ­çîð­íî óïî­âà­íèå íà ìàë­êè­òå, íå­ç­íà­÷è­òåë­íè ïè­î­íè â ñâå­òî­â­íà­òà øà­õ­ìà­ò­íà èã­ðà íà ãî­ëå­ìè­òå! К. Кîí­ñ­òàí­òè­íîâ, ПЗ, 42.

— Фð. pion.

      ПИО̀Н2 ì. Фèç. Пè-ìå­çîí. Пè-ìå­çî­íè­òå, íà­ðå­÷å­íè îùå ïè­î­íè, ñëó­æàò êà­òî "ëå­ïè­ëî" â àòîì­íî­òî ÿä­ðî. НТМ, 1961, êí. 7, 11.