ПИРШЕСТВУ̀ВАМ, ‑àø, íåñâ., íå­ï­ðåõ. Оñ­òàð. Кíèæ. Пè­ðó­âàì. Еä­íè íå ñïÿò â ÷åð­òî­çè­òå íà Фðè­íà / ïî­ê­ëîí­íè­öè­òå íå­é­íè. Бó­é­íà ãëú÷. / åõ­òè îò­òàì: òå ïèð­øåñ­ò­âó­âàò â ÷åñò / íà ãîð­äà­òà õå­òå­ðà. П. П. Сëà­âåé­êîâ, Иçáð. ñú÷. I, 32. Мî­ãè­ëè â ñòà­ðîñò ñà áè­ëè ãðî­áî­âå è òà­ìî ÿçè­÷­íè­öè ïî­ïî­âå èëè æðå­öè èç­ïúë­íÿ­âà­ëè âå­ðî­è­ç­ïî­âå­ä­íè îá­ðå­äè, ïèð­øåñ­ò­âó­âà­ëè çà äó­øè ïî­÷èâ­øèõ è ïð. Г. С. Рà­êîâ­ñ­êè, П I, 78. С åä­íà ðå÷ ñòà­íàõ­ìå ïúð­âè â ãðà­äà: âñÿ­êîé äåí ñà âå­ñå­ëè­õ­ìå, âñÿ­êîé äåí ïèð­øåñ­ò­âó­âà­õ­ìå. Ч, 1875, áð. 8, 370.  Оáð. Сìúðòòà å ïèð­øåñ­ò­âó­âà­ëà òóê áå­çóì­íî è æåñ­òî­êî. Дè­ìè îò êðúâ. Иç­ïà­ðå­íè­ÿ­òà îò çå­ìÿ­òà èìàò íÿ­êà­êúâ ìå­òà­ëè­÷åñ­êè âêóñ. М. Кðå­ìåí, Б, 135.