EN
Начало » Проекти » Текущи проекти » Речник на българския език

Речник на българския език

Секция за българска лексикология и лексикография

Срок: 2017 – 2019

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: доц. д-р Д. Благоева

Участници: проф. д-р Д. Благоева, проф. д-р С. Колковска, гл. ас. д-р Цв. Георгиева, гл. ас. д-р Н. Костова, гл. ас. д-р Ат. Атанасова, гл. ас. д-р В. Сумрова, ас. В. Занев, ас. Д. Колев; извънщатен сътрудник: проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова.

Анотация:

Цел на проекта е разработването на многотомното издание „Речник на българския език“. Речникът е най-мащабният проект в българската тълковна лексикография и има за задача да представи максимално пълно лексикалното богатство на българския език в неговото стилистично и функционално разнообразие (книжовна лексика, диалектна лексика, регистрирана в публикуваното народно творчество, терминологична лексика от различни научни области). В издадените досега 15 тома (до буква Р включително) са разработени общо 120 000 заглавни думи. Хронологичната рамка на лексикографското описание включва периода от първата четвърт на XIX в. до наши дни. Речникът отразява динамиката в българското словно богатство – наред с лексиката от съвременния активен речников състав се включва и остаряла и остаряваща лексика, както и лексика, навлязла в езика в най-ново време. Широко се отразява и фразеологичното богатство на езика. При работата върху Речника се използват методите на съвременната тълковна лексикография, както и някои методи на корпусната лексикография. Трудът се разработва въз основа на актуализирана лексикографска концепция, представена в първия том на второто допълнено и преработено издание (2001 г.). С предлаганата многостранна информация за семантичните, граматичните, стилистичните и функционалните особености на думите, за техния фразеологичен потенциал, етимология и пр., Речникът е ценен справочник за много широк кръг ползватели. Създаването на Речника представлява принос в изучаването и съхраняването на лексикалното богатство на българския език като неотменна част от българското културно наследство и една от най-ярките прояви на българската национална идентичност. Във връзка с това целта на проекта е в съответствие с направлението „Културноисторическо наследство“ на Националната стратегия за развитие на научните изследвания до 2020 г. Проектът се отнася към приоритетната област в изследванията на Института за български език „Академични речници на българския език“.

Форма на представяне на резултатите: поредни томове на „Речник на българския език“.

начало