EN
Начало » Проекти » Завършени проекти » Съпоставително-типологични аспекти на лексикалните и граматичните изследвания в родствени и неродствени езици

Съпоставително-типологични аспекти на лексикалните и граматичните изследвания в родствени и неродствени езици

Секция по етнолингвистика

Срок: 2016-2020

Вид на проекта: национален

Ръководител: Палмира Радославова Легурска-Златанова

Участници: Иво Будинов Панчев, Палмира Радославова Легурска-Златанова, Теодора Кръстева

Анотация:

Съпоставително-типологичните изследвания на българския език представляват съществен аспект от лингвистичните изследвания в България в светлината на Националната програма на развитие „България 2020“ и Националната стратегия за развитие на научните изследвания. Те са съобразени с мисията на Института, като се цели системно проучване и описание на лексикалната и граматичната система на българския език в съпоставка с други езици, с утвърждаването на националната идентичност като част от културното разнообразие в Европа и България в един променящ се свят на приобщаващи, новаторски и мислещи общества. В предлаганите подтеми се разглеждат въпроси на съпоставителната лексикология, съпоставителната граматика и съпоставителната лингвокултурология, в частност някои особености на словореда в български и руски език; теорията на лексикалните функции и прилагането ѝ при изучаване на съчетаемостта в съпоставителен план на български, руски и английски език, както и семантико-прагматични аспекти на речевите актове в български в съпоставка с други езици. Отделно се изготвят лексикални каталози за съпоставителни цели върху материал от вторичните значения на предметните имена в български, руски, сръбски, чешки, френски и английски език – метонимии. Съставя се ономасиологичен каталог на семантичните преходи с редовна проява в рамките на определени тематични групи предметна лексика. Ономасиологичният каталог се изготвя чрез използването на единен метаезик при представянето на лексикалните факти в отделните езици, унификация и усъвършенстване на семантичните преходи, проверяват се вложените данни и данните по отделните езици се синхронизират в единен каталог. Разработката се изготвя на базата на каталозите, разработени от авторски колектив Легурска, П., Бечева, Н., Аврамова, Цв., Веселинов, Д., Лилова, М., Панчев, И. Съпоставително-типологичен анализ на лексиката в родствени и неродствени езици (върху материал от български, руски, сръбски, чешки, френски и английски език). НАЦИД, 2009. Каталогът е самостоятелна трета част на изготвяните синхронизирани каталози в електронен вид върху материал от споменатия проект. Изготвя се също каталог на устойчивите сравнения в българския език за съпоставителни цели върху материал от Българския национален корпус с четиричленна структура по определени параметри. В рамките на проекта се предлага идентифирането на извлечените устойчиви сравнения по сравнителна дума и по модул на сравнението. Използва се словник за българския език от споменатия по-горе многоезичен проект. Извеждат се семантични доминанти на определен метаезик ономасиологично като част от езиковата картина на света. Традиционните образи, извеждани като семантични доминанти, се допълват от такива сравнения и техни модули, които разколебават клишетата. Разработената база данни би била полезна при извличане на междуезикови еквиваленти в други езици и съпоставителни лексикални и лингвокултурологични изследвания. Проектът се вписва в приоритетните области „Теоретични езиковедски изследвания“ и „Електронни езикови ресурси и програми за тяхната обработка“ на научните изследвания, осъществявани в Института за български език.

Кратко описание на резултатите: студии, сборник; каталог на лексикалните eдиници в електронен вид; каталог на сравненията в електронен вид.

1. Легурска, П. Аспекти на словореда в българския и руския език (върху преводен и оригинален материал от художествени текстове). − В: Дзяло , 2018, 115 с. бр. 11 ISSN 1314-9067 //www.abcdar.com/magazine/XI/Legurska_1314-9067_XI.pdf

2. Легурска, П. Теорията на лексикалните функции на И.Мелчук и прилагането й при изучаване на съчетаемостта в съпоставителен план. − В: Чуждоезиково обучение, 2016, 3, 272-279 ISSN 0205-1834 /Print/, ISSN 1314-8508 /Online

3. Легурска, П. Интерференция или трансформация при художествен превод/ върху материал от словоредно явление/. − В: Българистични езиковедски четения, 19-20 ноември 2018, СУ /под печат/

4. Панчев, И.Съпоставителен поглед на степента на проява на признака в българските и руските оценъчни прилагателни върху материал от руския оригинал и българския превод на романа «Майстора и Маргарита» на М.Булгаков. − В: „Littera et Lingua“, 2018, СУ /под печат/

5. Паскалев, Н.Спорт и учтивост: извиненията като универсален ритуал (8 с. – под печат)

начало