EN
Начало » Проекти » Текущи проекти » Съпоставително–типологични аспекти на лексикалните изследвания в родствени и неродствени езици (върху материал от български и руски език)

Съпоставително–типологични аспекти на лексикалните изследвания в родствени и неродствени езици (върху материал от български и руски език)

Секция за общо и съпоставително езикознание

Срок: 2013-2015

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: доц. д-р П. Легурска

Участници: доц. д-р П. Легурска, гл. ас. д-р И. Панчев

Анотация:

В проекта се разглеждат три аспекта, свързани със съпоставката на лексиката в български, руски език и иврит. Обосновават се теоретични и практически въпроси на контрастивната лексикология – съпоставителна лексикология, съпоставителна културология и лингвокултурология. Задачата на проекта е да се изведат съпоставително-типологични черти на съпоставяните езици, засягащи изследваните явления – лексикални, лексикално-синтактични, лексикално-граматични и др. Обобщават се различни факти на междуезикова симетрия, асиметрия – дисиметрия по отношение на оригинален текст и превода му на български език. Търси се лингвокултурната динамика, погледната през призмата на концептите в съпоставяните езици.

Съпоставително-типологичните изследвания на българския език с други езици представляват съществен аспект на лингвистичните изследвания в България. Цели се системно проучване и описание на лексикалната и граматичната система на българския език в съпоставка с други езици, с утвърждаването на националната идентичност като част от културното разнообразие в Европа и България в един променящ се свят на приобщаващи, новаторски и мислещи общества.

От разработките в теоретичен план са заинтересовани академичните филологически среди, в практически аспект те са актуални за стажове и студентски практики, при обучение на докторанти и специализанти. Темата се свързва с приоритетното направление на Института Теоретични езиковедски изследвания.

Подтеми:

Изучаване на националната специфика /върху съпоставителен материал от български и руски език/. Индивидуална тема. Изпълнител: доц. д-р П. Легурска. Срок: 2013-2015 г.

Концепти «позициониращи» индивида през периода на социалистическото развитие на България /1945-1989/: дом /семейство/, учение, труд /отдих/ и др. в българския език. Индивидуален проект. Изпълнител: гл. ас. д-р И. Панчев. Срок: 2013-2015 г.

Форма на представяне на резултатите: сборници с теоретични студии.

начало