EN
Начало » Проекти » Текущи проекти » Съпоставително–типологични аспекти на лексикалните изследвания в родствени и неродствени езици

Съпоставително–типологични аспекти на лексикалните изследвания в родствени и неродствени езици

Секция за етнолингвистика

Срок: 2016 – 2018

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: доц. д-р П. Легурска

Участници: доц. д-р П. Легурска, гл. ас. д-р И. Панчев (СОСЕ), гл. ас. д-р Н. Паскалев (ССБЕ)

Анотация:

Съпоставително-типологичните изследвания на лексиката и граматиката са съществен аспект от проблематиката на Института за български език и съответстват на приоритетите му за периода 2014 – 2020 г. Представянето на общи и частни въпроси на граматичната и лексикалната система на българския език в съпоставка с други езици спомага за очертаването на типологичните особености на българския език като славянски, балкански и европейски език и съдейства за утвърждаването на националната му идентичност като част от езиковото и културното многообразие на Европа. Изследват се теоретични и практически аспекти на съпоставителната граматика и лексикология (особености на словореда в българския и руския език; теорията на лексикалните функции и прилагането ѝ при изучаване на съчетаемостта в съпоставителен план на българския и руския език, както и семантико-прагматични аспекти на индиректните речеви актове в българския и френския език). Изследването има теоретико-приложен характер и намира реализация както при обучението по роден и чужд език, така и при подготовката на специалисти във висши учебни заведения, преводачи, лексикографи и др. Проектът се вписва в приоритетната област „Теоретични езиковедски изследвания“ на научните изследвания, осъществявани в Института за български език.

Подтеми:

Проблеми на общността и разликите при двуезични изследвания – граматика и лексика. Срок: 2016 – 2018. Ръководител: доц. д-р Палмира Легурска. Участници: доц. д-р П. Легурска, гл. ас. д-р Иво Панчев (СОСЕ), гл. ас. д-р Н. Паскалев (ССБЕ).

Форма на представяне на резултатите: студии, сборник със статии и студии.

начало