EN

доц. д-р Ана Кочева-Лефеджиева

Професионална биография

 

на н.с. І степен Ана Кочева–Лефеджиева

 

Секция за българска диалектология и лингвистична география

 

 

За контакти:

 

e-mail: anak@abv.bg,

 

сл. адрес: бул. “Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 613, София 1113;

 

сл. тел. 02 9792972

 

 

 

Научни интереси:

 

българска диалектология, историческа диалектология, морфология, лексикология и лексикография, съпоставително езикознание

 

 

Образование и квалификация:

 

2004: ФРГ, Марбург, Институт по славистика – специализация от Фондация „Херти”

 

1998: ФРГ, Марбург, Институт по славистика – Хумболтова стипендия

 

1999: ФРГ, Марбург, Институт по славистика – Хумболтова стипендия

 

2000: ФРГ, Марбург, Институт по славистика – Хумболтова стипендия

 

1996: конкурс за научен сътрудник – Институт за български език, БАН

 

1994/5: Австрия, Залцбург, Институт по славистика – специализация от ААН

 

1992: Австрия, Залцбург, Институт по славистика – специализация от ААН

 

1984 – 1989: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, българска филология.

 

 

Професионално развитие:

 

2004: Институт за български език при БАН, Секция за българска диалектология и лингвистична география – научен сътрудник І ст.

 

1996: Институт за български език при БАН, Секция за българска диалектология и лингвистична география – конкурс за научен

сътрудник.

 

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

Български диалектен речник. Словник. Електронен списък на лексемите от Българския диалектен архив, подреден по основни варианти, към които са изброени техните фонетични варианти и словоосъчетания (2002 – 2004) . Проектът е финансиран от Национален фонд за научни изследвания към МОН, ръководител – ст. н. с. д-р Лучия Антонова-Василева.

 

Български диалектен речник (многогодишен); ръководител ст. н. с. д-р Славка Керемидчиева.
Описание на българските говори на различни езикови равнища (многогодишен); ръководител – ст. н. с. д-р Маргарита Тетовска – Троева.

 

Българската общност в Австрия – лингвистично, културноантроположко и етноложко изследване; ръководител – Ст .н. с. І ст. дн Васил Райнов

 

 

Основни публикации:

 

Книги и енциклопедични справочници:

Чуждестранна българистика през ХХ век. Енциклопедичен справочник.
Немски лексикални елементи в българските говори. Мултипринт, София, 2004 г. с. 227. (ISBN 954–9811–69–7).

 

Студии:

 

Flueche, Verwuenschungen und Schimpfwoerter im Bulgarichen, Die slavischen Sprachen, Band 32, 1993, 55-76.

 

Основни статии:

 

Eine innenmakedonische Disskusion der makedonischen Frage, Die slavischen Sprachen, Band 39, 1994, 83-85.

 

Представите на българина за щастие, отразени в езика, Die slavischen Sprachen, Band 39, 1994, 75-83.

 

Езикът на Гоце Делчев (по документи на ВМОРО и на личната му кореспонденция), Македонски преглед, 4, 1998, 165-175.

 

Родителен падеж при отрицание в българските говори (върху фолклорен материал), Македонски преглед, кн. 3, 1999, 119-124.

 

Деепричастни облици и старите именни падежни форми в българския език, Македонски преглед, кн. 4, 1999, 141-148.

 

Форми за дателен притежателен в българския език, Кирило-методиеви студии, Език и история на българските средновековни текстове – Сборник в чест на ст.н.с. I ст. Екатерина Дограмаджиева, кн. 14, София 2001, 270-273.

 

Немски лексикални елементи в западнобългарските диалекти (върху фолклорен материал), Македонски преглед, кн. 1 2003.

 

За българския език в Косово, Македонски преглед, кн. 4, 2003.

 

Deutsche Lehnwoerter in der bulgarischen Folklore, Sammelband von der internationalen Konferenz “Kontrastive Lexikologie und Lexikographie”, Sofia – Heidelberg, 179, 2005, 183-188

 

За билингвизма и диглосията в говора на град Поморие, Проблеми на социолингвистиката, 8, София 2005 г., 52-55.

 

Архаични лексеми за ’данъци и облагания’ с наставки –ина//-нина в българските диалекти, Български език, кн. 2, 2005 г., 46-54.

 

Словообразувателни особености на хибридите от немски произход в българските диалекти, Научни изследвания в чест на проф. д-р Б. Байчев, Велико Търново, 2005, 109-117.

 

Немски лексикални заемки в диалектите на българската крайдунавска област, Река Дунав – поминък и култура, Тутракан 2006, 197-210.

 

Форми за множествено число на -ове (-еве, -ве) при многосрични съществителни имена от мъжки род в ксантийския говор, Македонски преглед, 3, 2007, с. 55-61.

 

Старобългарският модел АВРААМЪ РОДИ ИСААКА, ИСААКЪ РОДИ ИАКОВА в живите български диалекти, Македонски преглед, 1, 2008, с. 69-79.