EN

проф. д-р Ана Кочева

Информация

Професор

Българска диалектология и лингвистична география

Служебен телефон: 02 979 29 72

Имейл: a.kocheva@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • диалектология
  • социолингвистика
  • история на българския език
  • диалектна лексикология и лексикография
  • българо-германски езикови връзки

Награди:

Грамота от председателя на Управителния Съвет на Фондация Българския Памет – юли 2010 г.

Награда „Книга на годината“ на ИБЕ за 2012 г. за колективния труд „Еркеч – паметта на езика“.

Грамота за отлично представяне към проект „Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика“ по ОП – 8 декември 2014 г.

Благодарствена грамота за участие като лектор в проект „Идентичност на младите в Европа – ИМЕ“, финансиран по програма „Еразъм +“, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ от ЕК. – 24 септември 2015 г.

Образование и опит

Образование и опит

1984 г. Завършила 91. Немска езикова гимназия, гр. София

1989 г. Магистър по български език и литература

1990 г. Редовен аспирант

1992 г. Стипендиантка на Австрийското министерство на образованието и науката в Институт по славистика, Залцбург (специализация по езикознание)

1995/96 г. Стипендиантка на Австрийското министерство на образованието и науката в Институт по славистика, Залцбург (специализация по славистика и медиавистика); водеща на семинарни занятия по социолингвистика – курс „Езикът на промяната“: през учебната 1994 – 1995 г.

1996 г. Научен сътрудник ІІІ степен

1996/1997 г. Водещ на семинарни занятия по дисциплината „Българска диалектология“ в ЮЗУ „Н. Рилски“

1997/1998 г. Водещ на семинарни занятия по дисциплината „Българска диалектология“ в ЮЗУ „Н. Рилски“

1998-99-2000 Хумболтова стипендиантка в Институт по славистика, Марбург, ФРГ (проучвания по индивидуален проект „Немски заемки в българските диалекти“, изнасяне на лекции пред академична аудитория в университетите на Марбург и Гисен, ФРГ)

1999 г. Научен сътрудник ІІ степен, ИБЕ, БАН

2004 г. Стипендиантка на фондация Херти в Институт по славистика, Марбург, ФРГ. Приключване и отпечатване на монографията „Немски лексикални елементи в българските говори“, София, 2004 г. (228 стр.), издателство „Мултипринт“
2004 г. Научен сътрудник І степен, ИБЕ, БАН

2011 г. Защита на дисертационен труд „За народната основа на старобългарския език“, придобиване на образователната и научна степен Доктор по общо и славянско езикознание

2013 г. Хабилитация в ИБЕ при БАН

2014 г. Доцент в Института за български език при БАН

2020 г. Професор в Института за български език при БАН

Научна дейност

Проекти

Интерактивна кулинарна карта на българската езикова територия (2018 – 2022). Институт за български език. Българска академия на науките, ФНИ, ръководител на проекта.

Български диалектен кулинарен речник (етап 2019 – 2021). Институт за български език. Българска академия на науките, ръководител на проекта.

Проучвания на българския език в рамките на ННП „Културно-историческо наследство, националнапамет и обществено развитие“ (КИННПОР) (2019 – 2021), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта.

Проект ОБЩОЕВРОПЕЙСКИ ЛИНГВИСТИЧЕН АТЛАС. Колективен проект, партньори са всички европейски държави; участник в проекта.

Международен проект (финансиран от ФНИ): Електронен модел за съпoставително изследване на български и словенски език на диалектно равнище. Колективен проект в сътрудничество с колеги от Отделението за словенистика, Философски факултет при Университета на Любляна, Словения; участник в проекта.

Проект „1150 години от Великоморавската мисия на Светите братя Кирил и Методий“ – проект, финансиран от Фондация „Българска памет“ като част от националните чествания на годишнината – 2013 г. под егидата на държавния глава Росен Плевнелиев (научен проект, финансиран от български източници); участник в проекта.

ЕЗИК И КУЛТУРА ПРЕЗ ЕПОХАТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА Подтема: Промяна на лексикалния тип в Родопската макродиалектна система. Колективен проект; международно научно сътрудничество с Институт славяноведения на РАН; участник в проекта.

БЪЛГАРСКИ ДИАЛЕКТЕН РЕЧНИК. Колективен проект; участник в проекта.

БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В АВСТРИЯ ‒ ЛИНГВИСТИЧНО, ЕТНОЛОЖКО И КУЛТУРНОАНТРОПОЛОЖКО ИЗСЛЕДВАНЕ. Започнал като интердисциплинарният проект до 2010 г.; продължил като индивидуален; първоначално – участник в проекта.

Участие в редакционни колегии

Сп. „Балканско езикознание“ (ISSN: 0324-1653; Импакт ранг 2020: SJR 0.102, Q 4) – Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, член на редакционната колегия; от 2017 – и към настоящия момент

Участие в организационни и програмни комитети на конференции

Международна научна конференция на тема „От традиционна към
интерактивна лингвогеография“, София, България, 28 – 29 април 2021 г., член на организационния комитет

Юбилейна конференция „Българският език – славянски, балкански, европейски“ по случай 80-тата годишнина на проф. Иван Кочев – април 2015 г. – член на организационния комитет

48th Editorial Board Meeting of the ALE 20-26.06.2015 – член на организационния комитет

Публикации

Монографии

Кочева, А., А. Чолева, В. Мичева, Г. Николов, Л. Василева, Л. Антонова-Василева, Н. Кайчев, П. Павлов, С. Бърлиева, Сл. Керемидчиева, С. Ташев, Т. Александрова. За официалния език на Република Северна Македония. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020. 68 с. ISBN 978-619-245-042-7.

//www.bas.bg/wp-content/uploads/2020/05/Za-oficialnia-ezik-na-Republika-Severna-Makedonia-Online-Pdf.pdf

Kocheva, A., A. Choleva-Dimitrova, V. Micheva, G. Nikolov, L. Vasileva, L. Antonova-Vasileva, N. Kaytchev, P. Pavlov, S. Barlieva, S. Keremidchieva, S. Tashev, T. Aleksandrova. On the Official Language of the Republic of North Macedonia. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences, 2020. 72 p. ISBN 978-619-245-081-6.

//www.bas.bg/wp-content/uploads/2020/05/Za-oficialnia-ezik-na-Republika-Severna-Makedonia-Online-Pdf.pdf

Кочева, А. Смесеният език на виенските българи. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021. 205 с. ISBN: 978-619-245-098-4.

Кочева, А. Карта „Българският език на ново място по света“ със студия. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. 2016. ISBN 978-954-322-856-0.

Кочева, Ана, Лиляна Василева, Лучия Антонова, Славка Керемидчиева. Карта на диалектната делитба на българския език (колектив). Второ издание. София, 2016. ISBN 978-954-322-874-4.

Кочева, Ана, Лучия Антонова, Илияна Гаравалова. Atlas Linguarium Europae (ALE), Volume I. 9, 2015 (carte de motivations; commentaires) – в два тома (Atlas Linguarium Europae (ALE), Volume I. 9, 2015 (carte de motivations). ISBN 978-606-16-0580-4.

Кочева, Ана, Лиляна Василева, Лучия Антонова, Славка Керемидчиева. Карта на диалектната делитба на българския език (колектив). София, 2014. ISBN 978-954-322-763-1

Кочева, А. За народната основа на старобългарския език. София: Издателство „Буквица“, 2012. 200 с. ISBN 978-954-92858-1-9.

Керемидчиева, Сл., А. Кочева, Л. Василева, З. Сертова, К. Първанов, Ил. Гаравалова, Р. Чернева. Еркеч – паметта на езика. София: Мултипринт, 2012. 300 с. (в съавторство). ISBN 978-954-362-097-5.

Кочева, А. Чуждестранната българистика през ХХ век. София, 2008. (колектив)

Глави в колективни монографии

Кочева, А. Българската народностна основа на Кирило-Методиевия език. – В: Българските азбуки. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021, с. 57 – 82. ISBN: 978-619-245-155-4.

Студии и статии в научни списания

Zoonyms with the meaning of ‘КОТКА’ [cat] in Bulgarian phraseology (against European background). Ex Oriente lux. In honorem Nicolae Saramandu, La colonna infinita, 14, Alessandria: Casa editrice universitaria Edizioni dell’Orso, 2021, pp. 645 – 659. ISBN: 978-88-3613-181-5, ISSN: 1828-809X.

Bulgarian Equivalents OF Culinary Lexical Balkanisms. Linguistique Balkanique, 59, 2, 2020, pp. 237 – 244. ISSN: 0324-1653.

Към характеристиката на смесения език на виенските българи от второ поколение. [Kam harakteristikata na smesenia ezik na vienskite balgari ot vtoro pokolenie]. Български език, LXVII, 4, ИБЕ, 2020, с. 76 – 82. ISSN: 0005-4283.

Bulgarian Language in New Places Worldwide. Handbook of the Changing World Language Map, Springer, 2019, pp. 1 – 14. ISSN: 978-3-030-02439-0.

On How Naming is Reflected in Geolinguistics (Based on Material for the Names of славеи ’Nightingales’). Балканско езикознание/Linguistique Balkanique, LVIII, 1, 2019, pp. 39 – 44. ISSN: 0324-1653.

Outcomes and prospects for the development of Bulgarian dialectology. Fonetică şi Dialectologie, XXXVIII, 2019, pp. 47 – 50. ISSN: 0071-6855.

Structural Models in the Derivational Formation of Lexemes that Mean Rye in Different European Languages. Linguistique Balkanique, LVII, 2, 2018, pp. 145 – 150. ISSN: 0324-1653.

За диалектното единство и един от опитите за прекодификация на българския език. Български език и литература, 2, 2018, с. 164 – 169. ISSN: 1314–8516 (Online), ISSN 0323–9519 (Print).

Кочева, А. Към въпроса за символичните значения на думите в български език. – Македонски преглед, 3, 2013. ISSN 0861-2277.

Кочева, А. Форми за множествено число на -ове (-еве, -ве) при многосрични съществителни имена от мъжки род в ксантийския говор. – Македонски преглед, 3, 2007, с. 55 – 61. ISSN 0861-2277.

Кочева, А. Старобългарският модел АВРААМЪ РОДИ ИСААКА, ИСААКЪ РОДИ ИАКОВА в живите български диалекти. – Македонски преглед, 1, 2008, с. 69 – 79. ISSN 0861-2277.

Кочева, А. Рядък модел на родително‒винителен падеж в съвременните български говори ‒ В: Проглас, 2, 2010 (год. XIX), с. 158 – 162. ISSN 0861-7902.

Кочева, А. Резултати от билингвалната интерференция в езика на виенските българи – В: Езикът и социалният опит. Проблеми на социолингвистиката, т. Х. 2011, с. 385 – 391. ISВN: 978-954-8305-12-9.

Кочева, А. Поспредложната елипса в българската устна реч. – Проблеми на устната комуникация, кн. 9. Велико Търново, 2013, с. 77 – 83.

Кочева, А. За непреходния характер на основните класификации на българските диалекти в трудовете на проф. Беньо Цонев. – Български език 60 (2013), 3, с. 7 – 18. ISSN 0005-4283.

Кочева, А. О составлении Болгарского диалектного словаря иностранных слов (на материале немецких заимствований) Диалектная лексика. 2013 / Отв. ред. О.Н. Крылова / Ин-т лингв. исслед. РАН. – СПб.: Нестор-История, 2013, 340 с. ISBN 978-5-4469-0219-4.

Кочева, А. Ученическият дискурс на децата от Българо-австрийското училище във Виена. – В: Проблеми на социолингвистиката, т. ХІ. 2014, с. 164 – 168. ISSN 1314-5401.

Кочева, А. Пълни и кратки падежни форми в Родопските говори. В: Изследователски хоризонти на българската лингвистика. С., 2014, с. 195-201. ISSN 978-954-92489-51.

Кotchevа, А. Die Sprachnorm des Hl. Methodius. – In: ELLWANG ER JAHRBUCH, Band 44, 2014, s. 101-111.

Кotcheva, А. Über die typologische Charakteristik der Bezeichnungen für ’Schäfer’ in der deutschen Sprache (im Vergleich zu Bulgarischen). – In: Fonetica si dialectologie / Phonetics and Dialectology, no. XXXIII/2014 ISSN 0071-6855.

Коtchevа, А. Die Sprachnorm von Kyrill und Method. – В: Балканско езикознание, кн. 1, 2014, с. 67 – 74. ISSN 0324-1653,

Кочева, А. Нова карта на диалектната делитба на българския език. – В: Матерiали ІV мiжнародного науково-методичного семiнару з болгарськоȉ мови, литератури, культури та исторiȉ. Бердяньск, 2015, с. 25 – 26.

Кочева, А. Диалектната делитба на българския език (в съавт. с Антонова-Василева, Л. Л. Василева, Сл. Керемидчиева, А. Кочева). – Списание на БАН, 2015, 1, с. 97 – 105.

Кочева, А. Кирило-Методиевата езикова норма. – В: Македонски преглед, №2, 2015, с. 91 – 101. ISSN 0861-2277.

Кочева, А. За удвояване на допълнението в езика на виенските българи. – В: Проблеми на социолингвистиката. 12. София, 2016. с. 327 – 331. ISSN 978-954-8305-43-3.

Кочева, А. Удвояването (утрояването) на подлога в речта на виенските българи. В: Проблеми на устната комуникация. 10. Велико Търново, 2016, c. 342 – 346. ISSN 2367-8712.

Кочева, А. Особености на българо-немския смесен език в Австрия. – В: „Българите в чужбина. Толкова близо-толкова далеч“, ч. І, София, 2016. с. 175-182. ISBN 978-954-476-070-0.

Статии в сборници от конференции

Кочева, А. Съвременна интерактивна лингвогеография в СБДЛГ. – В: От традиционна към интерактивна лингвогеография – В навечерието на сто и десетата годишнина от рождението на проф. Стойко Стойков (1912 – 1969). София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021, с. 258 – 266. ISBN: 978-619-245-193-6.

Кочева, А. Фонемата Х в еркечкия говор. – В: Юбилеен сборник на филологическия факултет In honorem professoris Johannis Kotchev, 2010, с. 214 ‒ 218. ISВN: 978-954-680-702-1.

Кочева, А. Названия за ‘малък (нисък и слаб) човек’ в български език, получени чрез семантична номинация. – В: 70 години българска академична лексикография. Доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология. С., 2013, с. 416 – 422. ISBN 978-954-322-578.

Кочева, А. Контрастносемантични устойчиви сравнения с анималистичен лексикален компонент в български и словенски език. – В: Сб. „Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки“. Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2015, с. 177-184, ISBN 978-954-680-976-6.

Кочева, А. Ватрослав Облак и понятието Солунски говор. – В: Сб. „Съвременните измерения на едно научно прозрение – 150 години от рождението на Ватрослав Облак“. София, 2015, с. 39 – 45, ISBN 978-954-362-160-6.

Кочева, А. Символни значения на голотата в българската култура и език. В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи – сборник в чест на 80-годишнината на професор д-р Иван Кочев. Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2015, с. 64 – 70 ISBN 978-954-00-0044-2.

Кочева, А. Българският език на ново място по света. – В: Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. София, 2016. с. 64 – 77. ISBN 978-954-322-852-2.

Кочева, А. Митологични и библейски фразеологични съчетания в европейските езици. В: За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. С., 2016, с. 246 – 255. ISBN 978-954-322-835-5.