EN

доц. д-р Лиляна Василева

Информация

доцент

Българска диалектология и лингвистична география

Служебен телефон: 979 29 65

Имейл: l.vasileva@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • диалектология
  • лингвистична география
  • диалектна лексикология и лексикография
  • словообразуване/li>

Награди:

2004: София, Първа награда от „Национален фонд научни изследвания“ към МОН за работата по научен проект „Български диалектен речинк. Словник“, ръководител Л. Антонова-Василева

2012: Награда „Книга на годината“ за колективната монография:
Керемидчиева, Сл., А. Кочева, Л. Василева, З. Сертова, К. Първанов, Ил. Гаравалова, Р. Чернева. Еркеч – паметта на езика. Традиции и устойчиви тенденции в един архаичен български говор – говора на село Еркеч, Поморийско. София, 2012.

Василева, Лиляна. Грамота за отлично представяне като експерт към проект BG051РО001–3.3.06.0022 от 19.03.2012 г. „Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд. 08.12.2014.

2015: Награда „Книга на годината“ на Института за български език при БАН за книгата:
Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА). Серия фонетико-морфологическая. Болгарские материалы. В. 1. Рефлексы *ě. В. 2а. Рефлексы *ę. В. 2б. Рефлексы *ǫ. В. 3. Рефлексы *ьr, *ъr, *ьl, *ъl. В. 4а. Рефлексы *ъ, *ь. В. 4б. Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласни. София: АИ „Проф. М. Дринов“, с. 204, 2015, (Василева, Л., Хр. Дейкова, Сл. Керемидчиева, М. Котева, К. Първанов), ISBN 978-954-322-838-6

Образование и опит

Образование и опит

1972 – 1976: магистър по българска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1977 – 1993: специалист филолог, Секция за българска диалектология и лингвистична география, Институт за български език, БАН

1993 – 2005: главен асистент, Секция за българска диалектология и лингвистична география, Институт за български език, БАН

2005 – до момента: доцент, Секция за българска диалектология и лингвистична география, Институт за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

Български диалектен речник (2007 – 2009, 2010 – 2012, 3013 – 2015, 2016 – 2018), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Общославянски лингвистичен атлас (2009 – 2011, 2012 – 2014, 2015 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Български диалектен атлас. Обобщаващ том (2003 – 2010) Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Електронен модел за съпоставително изследване на български и словенски език на диалектно равнище (2012 – 2014), проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (ДНТС/Словения 01/3 – 28. XI. 2011), участник в проекта

Език и култура през епохата на глобализацията. Подтема: Промяна на лексикалния тип в Родопската макродиалектна система (2012 – 2014), Институт за български език и и Институт славяноведения РАН, Българска академия на науките, участник в проекта

Социокултурно взаимодействие на езиците в Централна и Югоизточна Европа. История и съвременност – Лексикалната система на един архаичен родопски говор – говора на Ропката (2009 – 2011), Институт за български език и Институт славяноведения РАН, Българска академия на науките, ръководител на проекта

Славянските диалекти в ситуация на езикови контакти. – Българските материали за Общокарпатския диалектен атлас (2006 – 2008), Институт за български език и Институт славяноведения РАН, Българска академия на науките, ръководител на проекта

Членство в научни организации

Македонски научен институт, София

Участие в редакционни колегии

сп. „Македонски преглед“ (ISSN 0861-2277), Македонски научен институт, 2006 – до момента: член на редакционната колегия

Участие в организационни и програмни комитети на конференции

„Съвременните измерения на едно научно прозрение“, Международна научна конференция по повод 150 г. от рождението на В. Облак София, 13 – 15 юни 2014 г., член на организационен комитет

„Българският език – славянски, балкански, европейски“, конференция в чест на 80-тата годишнина на проф. Ив. Кочев, София 23 – 24 април 2015 г., член на организационен комитет

Публикации

Монографии

Антонова-Василева Л., Л. Василева, М. Витанова, Ел. Вълчева, Сл. Керемидчиева, Т. Костова, Ив. Кочев, Ел. Кяева, К. Смедовска, М. Тетовска-Троева, П. Урумова. Български диалектен атлас. Обобщаващ том. IV. Морфология. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016. 248 с. ISBN 978-954-322-857-7.

Антонова-Василева, Лучия, Лиляна Василева, Славка Керемидчиева, Ана Кочева-Лефеджиева. Карта на диалектната делитба на българския език. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, Второ издание, 2016. 20 с. ISBN 978-954-322-874-4.

Василева, Л., Хр. Дейкова, Сл. Керемидчиева, М. Котева, К. Първанов. Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА). Серия фонетико-морфологическая. Болгарские материалы. Выпуск 1. Рефлексы *ě. Выпуск 2а. Рефлексы *ę. Выпуск 2б. Рефлексы *ǫ. Выпуск 3. Рефлексы *ьr, *ъr, *ьl, *ъl. Выпуск 4а. Рефлексы *ъ, *ь. Выпуск 4б. Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласни. София: Издателство БАН „Проф. Марин Дринов“, 2015. 203 с. ISBN 978-954-322-838-6.

Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Выпуск 10. Народные обычаи. Отв. редактор Т. И. Вендина (колектив). Москва – Санкт-Петербург: Изд. Нестор-История, 2015, ISBN 978-5-4469-0719-9 (Карта № 11 L 2002 ‘женщина в день свадьбы. Карта № 13 Sl 2004 ‘молодая женщина, недовно вышедшая замуж’ (в съавторство със Сл. Керемидчиева)

Антонова-Василева, Лучия, Лиляна Василева, Славка Керемидчиева, Ана Кочева-Лефеджиева. Карта на диалектната делитба на българския език. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2014. 20 с. ISBN 978-954-322-763-1.

Антонова-Василева, Лучия, Лиляна Василева, Славка Керемидчиева, Ана Кочева-Лефеджиева. Дигитална карта на диалектната делитба на българския език. София: ИБЕ, 2014. 130 с. ISBN 0000 //maps.cs.bsbm.eu

Василева, Л., Ел. Вълчева, Хр. Дейкова, Сл. Керемидчиева, К. Първанов. Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразувательная. Болгарские материалы. Т.1 Животный мир. Т.2 Животноводство. Т. 3 Растительный мир. Т. 8 Професии и общественная жизнь. Москва – Санкт-Петербург: Нестор–История, 2013. 240 с. ISBN 978-5-4469-0004-6.

Керемидчиева, Сл., А. Кочева, Л. Василева, К. Първанов, З. Сертова, И. Гаравалова, Р. Чернева. Еркеч – паметта на езика.Традиции и устойчиви тенденции в един архаичен български говор – говора на село Еркеч (днес Козичино), Поморийско. София: Мултипринт, 2012. 300 с. ISBN 978-978-954-362-097-5.

Василева, Л. Българско словно богатство. Словообразувателни хетероними в българските говори. София: Мултипринт, 2009. 460 с. ISBN 978-954-362-057-9.

Български диалектен атлас. Обобщаващ том. І – ІІІ. Фонетика. Акцентология. Лексика. София: Книгоиздателска къща „Труд“, 2001. 538 с. (колектив), ISBN 954-90344-1-0.

Студии/глави в сборници

Василева, Л. Композити с първи компонент едн(о)- в българските и руските
говори. – В: Известия на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“, ХХІХ, София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 132 – 149, ISSN 0323-9934.

Болгарские материалы для „Общекарпатского диалектологического атласа“ – В: Карпато-Балканский диалектный ландшафт. Язык и культура. Москва, 2008, с. 355 – 479, (Василева, Л., М. Витанова, Сл. Керемидчиева), ISBN 978-5-7576-0216-5.

Студии и статии в научни списания

Василева, Л. Композити с първи компонент дв(а)- в български, руски и полски диалекти. – В: Българска реч, 2015, кн. 41, с. 129 – 138, ISSN 1310-733X.

Антонова-Василева, Л. Василева, Сл. Керемидчиева, А. Кочева. Диалектната делитба на българския език. – В: Списание на БАН. Год. CXXVIII, 2015, кн. 1, с. 97 – 105, ISSN 000-3989.

Василева, Л. Синонимы и гетеронимы в говоре на Ропки. – В: Карпато-балканский диалектный ландшафт. Язык и культура. 2012-2014. Вып. 3. Москва: Инст. Слав. РАН, 2014, с. 137 – 151, ISBN 978-5-7576-0323-0.

Василева, Л. Сложни съществителни имена с първи компонент вод(о)- в славянските диалекти. – В: Македонски преглед, 2014, кн.1, с. 63 – 74, ISSN 0861-2277.

Василева, Л. Композити с компонент върт- в славянските диалектни езици. – В: Български език. Приложение. 2014, с. 220 – 228, ISSN 0005-4263.

Василева, Л. Имена за места в благоевградския говор. – В: Македонски преглед, 20131 3, с. 107-116, ISSN 0861-2277.

Василева, Л. Още за прехода на палаталната съгласна л (л’’) в й (Върху материал от говора на с. Искрец, Софийско). – В: Български език, 2012, 3, с. 16 – 20, ISSN 0005-4283.

Василева, Л. Нелични сложни имена с първи компонент сам(о)- в славянските диалекти. – Македонски преглед, 2012, 2, с. 69 – 94, ISSN 0861-2277.

Василева, Л. Имена за лица от мъжки род в говора на с. Логодаж, Благоевградско. – В: Македонски преглед, 2010, кн. 4, 99 – 118. ISSN 0861-2277.

Василева, Л. Словообразувателни хетероними със значение къщовница в българските говори. – Юбилеен сборник на Филологическия факултет. По повод 20-годишнината на специалност „Българска филология“. Благоевград, 2009, с. 63 – 68. ISBN 978-954-680-612-3.

Василева, Л. Хетероними със значение кожодер в българските говори. – Български език, 2007, кн. 3, с. 86 – 91.

Василева, Л. Названия със значение студен вятър в българските говори. – В: Български език, 2005, кн. 2, с. 39 – 45.

Василева, Л. Един случай на словообразувателни хетероними в българските говори. – В: Български език, 2003, кн. 1, с. 75 – 79.

Василеав, Л. Словообразувателни хетероними nomina loci в българските говори. – В: Българска реч, 2003, кн. 3, с. 24 – 33.

Домусчиева, Л. Сложни имена за производители на действие (nomina agentis) в югозападните български говори (съпоставително изследване). – В: Лингвистични студии за Македония. София: МНИ, 1996, с. 477 – 549, ISBN 954-8187-26-4

Кочев, Ив., Л. Домусчиева. Двоичните имена (nomina mota) в славянските езици (с особен оглед към българския език). – В: Български език, 1997/1998, кн. 1, с. 46 – 54 .= Македонски преглед, 1998, кн.2, с. 81-94.

Кочев, Ив. Л. Домусчиева. Словообразувателни модели и лингвистична география. – В: Българският език през ХХ век. Сожфия: Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“ , Изд. „Пенсофт“, 2001, с. 125-130, ISBN 954-430-766-4 и ISBN 954-642-113-8.

Статии в сборници от конференции

Василева, Л. Nomina deminutiva в българските и словенските диалекти (при названия за домашни животни). – В: Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. , 144 – 156, ISBN 978-954-322-852-2.

Василева Л. Названия със значение прилеп в родопските говори (съпоставително изследване). – Сб. „Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи“. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. д-р Иван Кочев. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2015, с. 41 – 47, ISBN 978-954-00-0044-2.

Василева, Л. Названия със значение ’светулка Lampyris noctiluca’ в родопските говори (в общославянски аспект). – В: Съвременните измерения на едно научно прозрение. Доклади от Международната научна конференция в чест на 150-тата годишнина от рождението на В. Облак (1864 – 1896). София: Мултипринт, 2015, с. 126 – 134, ISBN 978-954-362-160-6.

Василева, Л. Композити с компонент кръв- в славянските диалектни езици. – В: Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от Международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност славянска филология (Благоевград, 16 – 18 октомври, 2014 г.). Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2015, с. 213 – 217, ISBN 978-954-680-976-6.

Василева, Л. Членна морфема -ти в българските говори – В: ІІІ Международен конгрес по българистика, София, 23 – 26 май 2013 г. Секция „Български език“. Подсекция „Диалектология“, кн. 12, с. 32 – 40, София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, ISBN 978-954-07-3831-4.

Василева, Л. Словообразувателни синоними в лексикалната система на говора на Ропката. – В: 70 години българска академична лексикография. Диклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология. С., Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“ – БАН, 24 – 25 октомври 2012 г. Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, С. 2013, с. 610 – 615, ISBN 978-954-322-578-1.

Василева, Л. Словообразувателни синоними в лексикалната система на говора на Ропката – В: 70 години българска академична лексикография. Доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология. С., Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“ – БАН, 24 – 25 октомври 2012 г. Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, С. 2013, с. 610 – 615 ISBN 978-954-322-578-1.

Василева, Л. Презентация словообразувательных вариантов существительных имен в болгарском диалектном словаре. – Диалектная лексика. 2013 / Отв. ред. О.Н. Крылова / Ин-т лингв. исслед. РАН. Санкт-Петербург.: Нестор-История, 2013, с. 60 – 65. ISBN 978-5-4469-0219-4.

Василева, Л. Сложни имена за лица с първи компонент сам(о)- в славянските диалекти. – В: Юбилеен сборник на Филологическия факултет. Том 2. In honorem professoris Johannis Kotchev. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, с. 196 – 206, 2010, ISBN 978-954-680-702-1.