EN

доц. д-р Лучия Антонова

Професионална биография

 

на ст.н.с. д-р Лучия Стефанова Антонова-Василева

 

Секция за българска диалектология и лингвистична география

 

 

За контакти:

 

e-mail: luch_antonova@abv.bg,

 

сл. адрес: бул. “Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 615, София 1113;

 

сл. тел. 02 9792965

 

 

Научни интереси:

 

българска диалектология, историческа диалектология, фонетика, фонология, морфонология, лексикална и граматична семантика, аспектология, лингвогеография.

 

 

Образование и квалификация:

 

1987: Институт за български език при БАН – защитена дисертация за научна и образователна степен доктор.

 

1986: Университета в Солун – специализация, курс по гръцки език.

 

1980: Институт за български език при БАН – научен сътрудник.

 

1975 – 1979: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, българска филология.

 

 

Професионално развитие:

 

2001: Институт за български език при БАН, Секция за българска диалектология и лингвистична география – старши научен сътрудник.

 

1990: Институт за български език при БАН, Секция за българска диалектология и лингвистична география – научен сътрудник.

 

1987: Институт за български език при БАН – образователна и научна степен доктор.

 

1980: Институт за български език при БАН, Секция за история на българския език – научен сътрудник.

 

1979-1980: Драгоман – учител по български език.

 

1979: Софийски университет „Св. Климент Охридски” – дипломиране, българска филология

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

2006 – 2009 – Езикови маркери за национална идентичност на малки и изолирани общности (срок 2006 – 2010). Проучване на българските говори в Северна Гърция. Проектът е финансиран от Национален фонд за научни изследвания към МОН, ръководител, ст. н. с. д-р Елка Мирчева; ст. н. с. д-р Георги Митринов.

 

2002 – 2004 – Български диалектен речник. Словник. Електронен списък на лексемите от Българския диалектен архив, подреден по основни варианти, към които са изброени техните фонетични варианти и словоосъчетания. Проектът е финансиран от Национален фонд за научни изследвания към МОН, ръководител – ст. н. с. д-р Лучия Антонова-Василева.

 

Европейски лингвистичен атлас. Международен проект, финансиран от БАН, (многогодишен), ръководител ст. н. с. д-р Елена Кяева.

 

Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Ч. I–ІІІ. Фонетика. Акцентология. Лексика. Морфология. Ръководител – ст.н.с. д-р Маргарита Тетовска – Троева.

 

Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Ч. ІV. Морфология. Ръководител – ст.н.с. д-р Маргарита Тетовска – Троева.

 

Български диалектен речник. Ръководител ст.н.с. д-р Сл. Керемидчиева.

 

Изследавне на българските говори на различни езикови равнища. Ръководител – ст. н. с. д-р Маргарита Тетовска – Троева.

 

 

Експертна и обществена дейност:

 

2000-2004 – Секретар на Секция „Филологически науки” при Съюза на Учените в България.

 

 

Лекционни курсове:

 

2006-2009: Университет на Тирана, Р. Албания; училище към посолството на Р България в Р Албания – лектор по практически български език.

 

2004: Институт за български език, БАН. Специализиран лекционен курс по лексикология за аспиранти.

 

2001-2003: Нов български университет, София – Специализиран лекционен курс по диалектология с оглед към етнологията.

 

Основни публикации:

 

Книги:

 

Видовите основи в българските диалекти – семантично и морфологично изследване. 255 стр. – Депозирана в Национален център за информация и документация. Централна библиотика. София, № Нд 246/2000.

 

В съавторство: Минкова, Л. Антонова-Василева, Л. Ръкопис на Константин Миладинов в архива на Измаил Срезневски. София. Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”, 2008, 77 стр.

 

В съавторство: Антонова-Василева, Л., Керемидчиева, Сл. Кратък речник на диалектните думи към учебната литература. София. Изд. „Планета 3”, 2001, 284 стр.

 

В колектив: Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Ч. I – III. Фонетика. Акцентология. Лексика. Cофия. Книгоиздателска къща Труд, 2001,538.

 

Антонова-Василева, Л. Речник на прилепския говор (по материали от М. Цепенков). – В: Марко Цепенков. Фолклорно наследство. Т. I- IV. София. Акад. изд. “Проф. М. Дринов”, 1998 – 2007, 383-496.

 

 

Статии:

 

Въпросът за изходния глагол във видовите двойки с перфективен корелат, съдържащ суфикс -н-. В: Littera scripta manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Василка Радева. София. Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2005, 795-803.

 

Акцентни противопоставяния при видовите двойки глаголи в българския език (I). –В: Бълг. език, кн. 2, 2005, 77-83.

 

A propos des noms propre et de leurs dérivés dan le folklore bulgare. –В: Études balkaniques, 2002, № 4, 80-90.

 

On some Problem in the Study of the South Slavic Languages Submitted at the Thirteen International Congress of Slavists in Ljubljana, August 2003. –В: Linguistique balkanique, XLII (2002), 3, 243-258.

 

Realization of the Markers for the Verbal Opposition ‘Perfective -Imperfective Aspect’ in the Bulgarian dialects. – In: Papers from 3rd Conference on formal approaches to South Slavic and Balkan Languages. Plovdiv, 1999, Trondheim, 2000, 222-232.

 

Перфективация и еднократност в българските диалекти. В: Сб. Българският език през XX век, С., 2001, 139-145.

 

Итеративните глаголи – форми и семантика (с оглед към представянето им в български диалектен речник. В Сб.: За думите и речниците. Лексикографски и лексиколожки четения’ 98, С. 2000, 271-275.

 

В съавторство:Антонова-Василева, Л., Митринов, Г. Проект за изследване на българските говори в Южните Родопи, Драмско, Сярско. Бълг. ез., кн. 1, 2008, 89-95.

 

Антонова-Василева, Л., Витанова, М. Наблюдения върху акцентната система на прилагателните имена в българските диалекти). В: Сб. Диалектология и лингвистична география. С. Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 1999, 74-84.

 

В колектив: с К. Симов, М. Куйлеков, Ал. Симов Електронен архив на българските диалекти по фолклорни източници. – В: www.bultreebank.org/veda. 1999.