EN

проф. д-р Лучия Антонова-Василева

Информация

Професор

Секция за българска диалектология и лингвистична география

Телефон: +359 2 979 29 65; +359 899 50 93 18; + 359 02 872 23 02

Имейл: lantonova@ibl.bas.bg

Научни интереси:

Българска диалектология, история на българския език, съпоставително изследване на диалектно равнище – фонетично, граматично, лексикално; диалектна лексикология, лингвогеография.

Награди:

2004: София, Първа награда от „Национален фонд научни изслевания” към МОН за

работата по научен проект „Български диалектен речник. Словник“, Л. Антонова-

Василева – ръководител

2015: Грамота за участие в проекта „Интегриране на нови практики и знания в

обучението по компютърна лингвистика“ – проект, финансиран от Европейските

социални фондове и Оперативната програма за развитие на човешките ресурси –– участник.

Образование и опит

Образование и опит

1979: Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, специалност „Българска филология”.

1985: Курс по новогръцки език в Солун, Гърция.

1987: Институт за български език, БАН – защитена дисертация за научна и образователна степен доктор, научна област Българска диалектология, тематика – български говори на територията на Рeпублика Гърция.

2001: Институт за български език, БАН – придобита научна степен „доцент”.

2017 и до момента: Институт за български език, БАН – придобита научна степен „професор”.

Научна дейност

Проекти

Лингвогеографско изследване на взаимовръзката между българската и европейската диалектна лексика – ръководител – 2018 – 2022 г. В рамките на проекта: работа по изработване на карти и коментари към тях; автор на публикации и презентации във връзка с проекта.

Национална научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ – КИННПОР, задача 2. Разширяване и обогатяване на съдържанието на Картата на диалектната делитба на българския език – координатор за работата на колектива от Института за български език към БАН и ръководител на изпълнението на задачата. В рамките на проекта – работа по събиране и предаване на диалектен материал, работа по организацията на дейностите по допълването на картата; автор на публикации във връзка с темата на проекта.

Диалектен речник за деца – участник – 2021 – 2022. Работа по екцерпиране и подбор на диалектен материал; авторство на речникови статии.

Български диалектен атлас. Обобщаващ том. IV. Морфология (1990 – 2012) – участник – 1990 – 2006; ръководител – 2011 – 2012. В рамките на проекта: работа по събиране и ексцерпиране на диалектен материал; работа по изработване на карти и коментари; работа като редектор на карти и текстова част.

Български диалектен речник (1992 – до момента) – участник – 1992 – 2003; ръководител – 2003 – 2005; участник – 2009 – до момента. В рамките на проекта: участник в теренни експедиции за събиране на материал; работа по обработването на материала; участник в обсъждания на проблеми, свързани с концепцията на речника; автор на публикации във връзка с въпроси на българската диалектна лексикология; автор на речникови статии.

Изследване на българските диалекти на различни езикови равнища (2009 – 2020). Подтема „Изследване на българските говори от географската област Македония – Република Албания и Северна Гърция“ – изпълнител. В рамките на проекта: работа по събирането на диалектен материал от Република Албания, Косово и Гърция; работа по обработката на теренния материал; автор на монографии и публикации във връзка с темата на проекта.

Електронен модел за съпоставително изследване на български и словенски език на диалектно равнище (международен проект, финансиран от НФНИ – ДНТС/СЛОВЕНИЯ 01/3 от 28.11.2011) – ръководител (2011-2013). В рамките на проекта: работа по събирането, ексцерпирането и обработката на диалектен материал; работа по обработката на електронния архив на проекта; изнасяне на доклади и написване на публикации във връзка с темата на проекта.

Европейски лингвистичен атлас (международен проект по ЕБР) – участник – 2003 – 2009; ръководител – 2011 – 2019; участник – 2020 – до момента. В рамките на проекта: работа по писане на индекси на българския материал; работа по изработването на карти и коментари към картите; участник с доклади в обсъждания на Международни симпозиуми на АЛЕ; изнасяне на доклади на наши и международни форуми; написване на публикации във връзка с темата на проекта; съавтор на карти и коментари.

Промяна на лексикалния тип в родопската микродиалектна система – Родопски лексикален атлас (проект по ЕБР) 2012-2015 – участник. В рамките на проекта: работа по обработката на диалектен материал; написване на статии във връзка с темата на проекта.

Езикови маркери за национална идентичност на малки и изолирани общности – проект, финансиран от НФНИ, 2009-2010 – участник. В рамките на проекта: работа по събиране и ексцерпиране на диалектен материал от Драмско и Сярско, работа по изготвянето и публикуването на диалектен речник.

Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика– проект, финансиран от Европейските социални фондове и Оперативната програма за развитие на човешките ресурси – 2015 – участник. В рамките на проекта: работа над Карта на диалектната делитба на българския език; работа по събиране и обработка на диалектен материал; изнасяне на лекции във връзка с темата на проекта.

Членство в научни организации

Международен комитет на славистите, Комисия по диалектология (от 2009 г. и до момента).

Европейски лингвистичен атлас, Комисия за славянски езици (от 2015 г. и до момента).

Съюз на учените в България (от 1993 г. и до момента).

Участие в редакционни колегии

сп. Gwary dziś. Poznańskie towartswo przyjaciól nauk (ISSN: 1898-9276; ISBN: 978-83-7654-182- 2). //www.ptpn.poznan pl – от 2011 г. и до момента.

Участие в организационни и програмни комитети на конференции

Atlas linguarum Europae – 50, 51, 52, 53 annual symposium – Сантяго де компостела, Бая Маре, Вилнюс, Букурещ (Santiago de Compostela, Baia Mare, Vilnius, Bucharest) – член на програмния комитет.

Международна годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 г. – участник в програмния комитет.

Международна конференция в чест на 140 години от рождението на акад. Стефан Младенов „Българският език – исторически и съвременни аспекти“ – София, 2020 – член на програмния комитет.

Международна конференция „От традиционна към интерактивна лингвогеография“ – 28 – 29.04.2021 г. – председател на програмния комитет.

48th Editorial board meeting of the ALE.10-13 юни, 2015 г. Sofia – председател на организационен и програмен комитет.

Юбилейна конференция с международно участие в чест. на 80 год. на проф. Ив. Кочев. „Българският език – балкански, славянски, европейски”. 23-24 април 2015, София – председател на организационния и програмен комитет

Международна научна конференция в чест на 150-год. от рождението на Ватрослав Облак „Съвременни измерения на едно научно прозрение“ –София, 2013 – председател на организационния и програмен комитет.

Публикации

Книги, атласи, карти, речници

Антонова-Василева, Л. Говорът на българите в Раховец, Призренско. София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“. 207 с. ISBN: 978-619-245-120-2.

Антонова-Василева, Л. Диалектната система на с. Шищевец, Кукъска Гора – един говор на границите на българската граматика. София: Мозайка, 2016, 255 с., ISBN:978- 954-92- 796-2- 7.

Антонова-Василева, Л., Г. Митринов Речник на българските говори в Южните Родопи, Драмско и Сярско. София: Българска академия на науките. Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин”, 2011, 372 с., ISBN:978-954- 92489-2- 0.

Минкова, Л., Л. Антонова-Василева. Ръкопис на Константин Миладинов в архива на Измаил Срезневски. София: Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 2008, 77 с., ISBN:978-954- 322-220- 9.

Antonova-Vasileva, L., Čižmmarova, L., Contono, M., Cugno, F., Dębowiak, P., Garavalova, I., Kotsheva, A., Krruisen, J., Nevaci, M., Saramandu, N., Šipkova, M., Waniakowa, J., Watson, S. Atlas Linguarum Europae (ALE). Commentaries. Volume І. 9. Editura Universităţii din Bucureşti, 2015, 433 p., ISBN:978-606- 016-0579- 8.

Antonova-Vasileva, L., Čižmmarova, L., Contono, M., Cugno, F., Dębowiak, P., Garavalova, I., Kotsheva, A., Krruisen, J., Nevaci, M., Saramandu, N., Šipkova, M., Waniakowa, J., Watson, S. Atlas Linguarum Europae (ALE), Volume І. 9., Cartes Linguistiques Europeennes. Editura Universităţii din Bucureşti, 2015, 228 p. + 11 maps, ISBN:978- 606-16- 0580-4.

Антонова-Василева, Л., Василева, Л., Керемидчиева, Сл., Кочева, А. Карта на диалектната делитба на българския език. София: АИ „Проф. М. Дринов”, 2014. ISBN:978-954- 322-763- 1 – Първо издание; С. 2016. ISBN:978-954- 322-874- 4 – второ издание; //ibl.bas.bg/bulgarian_dialects/ – интерактивна карта, дигитален вариант.

Антонова-Василева Л., Л. Василева, М. Витанова, Ел. Вълчева, Сл. Керемидчиева, Т. Костова, Ив. Кочев, Ел. Кяева, К. Смедовска, М. Тетовска-Троева, П. Урумова. Български диалектен атлас. Обобщаващ том. IV. Морфология. София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, 22 + 75 с.; 145 карти; ISBN:978-954- 322-857- 7. – Л. Антонова е автор на 15 карти, коментари, списъци и показалци към тях; редактор на 45 карти, коментари, списъци и показалци към тях.

Представителни публикации от предходни години:

Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Ч. I – III. Фонетика. Акцентология. Лексика. C. 2001, Книгоиздателска къща Труд. ISBN:954-90344- 1-0.

Антонова-Василева, Л. Речник на прилепския говор (по материали от М. Цепенков) – В: Марко Цепенков. Фолклорно наследство. Т. I. С., 1998, 383-496. ISBN:954- 430-431- 2.

Антонова-Василева, Л. Видовите основи в българските диалекти (семантично и морфологично изследване). – Приета за печат от НС с прот. № 19-20, 07. 2000 г. Депозирана в Национален център за информация и документация. Централна библиотека, № Нд 246/2000.

Антонова-Василева, Л. Говорът на с. Волак, Драмско. Морфонология на именната система – Лингвистични студии за Македония. С., 1993, МНИ, 190-252. ISBN:954-8187- 05-1.

Антонова-Василева, Л. Фонетичната система на говора на с. Волак, Драмско). – Изследвания за Македония. МНИ, С., 1996, 197-229. ISBN:954-8187- 26-4.

Антонова-Василева, Л. Анализ на езика на “Веда Словена”, 477-493; Речник на диалектните думи, 637-659. – В: Веда Словена. Т. I, С., 1997, изд. “Отворено общество”. ISBN:954-520- 108-8.

Статии и студии в списания и поредици

Antonova-Vasileva, L. Bulgarian Dialects in Aegean Macedoniaa (Northern Greece). – Grado, la linngua del mare. L’Atlante Linguistico Mediterraneo. Studi e Ricerche. 183. Edizioni dell’Orso. 143-151. ISSN 2723-8954; ISBN 978-88-3613-168-6. https://www.ediorso.it/

Antonova-Vasileva, L. The Network of Points and the Completeness of the Presentation of the Dialectal Diversity of the Individual Languages – Bollettino dell’Atlante Linguistico Mediterraneo – Nuova serie 1/2021. https://www.csfls.it/res/notizie/2021-bollettino-atlante-linguistico-mediterraneo-ns1/ ISSN 0067-9879. https://www.csfls.it/res/edizioni/catalogo/varia/balm1-aavv-2021/

Антонова-Василева, Л. Диалектни успоредици между славянския север и юг. Gwary Dziś – vol. 14 – 2021, s. 43 – 55. DOI 10.14746/gd.2021.14.4. ISSN 1898-9276. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/30361

Antonova-Vasileva, L. Linguistic Geography’s Role in Clarifying the Linguistic Situation in Specific Language Regions in Southeast Europe. – In: Handbook of the Changing World Language Map, Springer, 2019. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-73400-2_134-1.pdf https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-3-319-73400-2?page=2 DOI: 10.1007/978-3-319-73400-2_134-1. ISBN: 978-3-319-73400-2. //www.springerlink.com https://link.springer.com/search?query=+978-3-319-73400-2 https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-3-319-73400-2?page=3#toc

Antonova-Vasileva, L. On Most Specific Denominations for Rye in Dialects of Languages in Europe, Fonetică și Dialectologie. XXXVII, 2018, 5 – 16. ISSN: 0071-6855.

Антонова-Василева, Л. Българо-словенски езикови успоредици на диалектно равнище (по данни от електронно съпоставително изследване). – Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, т. XXVIII, 2015, 122-138, ISSN:0323-9934.

Антонова-Василева, Л. Фонетичната система на говора на с. Шищeвец, Кукъска гора, Република Албания. – Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. АИ „Проф. М. Дринов“, София, 2014, кн. ХХVII, с. 76- 112. ISSN:0323-9934.

Антонова-Василева, Л. Склонение на съществителните имена в българските говори в областта Гора, Република Албания. – Gwary Dziś, 7/2015, 35-42. ISBN:978-83- 7654-182- 2; ISSN:1898-9276.

Антонова-Василева, Л. Палатализацията в славянските диалекти – по данни от съвременни теренни материали за българските говори в Албания. – Gwary dziś. 6. Aktualne problemy dialektologii słowiańskiej. Prace Komisji Dialektologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawisttow. Poznan 2012, 87-96. ISBN:978-83- 7654- 182-2; ISSN:1898-9276.

Antonova-Vasileva, L. The Denomination for ‘shepherd’ and their derivatives in the Romances Languages. – Fonetică şi dialectologie, no. XXXIII, 2014, 5-14. ISSN:0071-6855.

Antonova-Vasileva, L. Names for Sheep, Ram, Lamb depending on their age and sex in South Slavic Languages. – Fonetică şi dialectologie, no. XXXIV, 2015, 5-12. ISSN:0071- 6855.

Antonova-Vasileva, L. Bulgarian experience in linguistic geography in view of the study of some features specific to Balkan languages. – Fonetică şi dialectologie, no. XXXV, 2016, 42-51. ISSN:0071-6855.

Антонова-Василева, Л. Със самосъзнанието на българин с плава кръв. – Онгъл (Електронно списание), Год. VI, 2014, бр. 8, 54-58, ISSN:1314-3115; //www.spisanie.ongal.net.

Антонова-Василева, Л. Названия за тяло в българските диалекти. – Българска реч, г. XXI, 2015, кн. 3, 61-67. ISSN:1310-733X.

Антонова-Василева, Л. Рефлексът у на задната носова гласна в българските диалекти. – Българска реч, год. XX, 2014, кн. 3, 77-84. ISSN:1310-733X.

Антонова-Василева, Л. Нови данни за говорите от географската област Македония. Единството на глаголната система на българския език. – Исторически преглед, год. 69, 2013, кн. 3-4, с. 73-82. ISSN: 0323-9748.

Антонова-Василева, Л. Семантични отношения между глаголите от три лексико- семантични групи в българските народни говори: ‘движа се’ > ‘търся’ > ‘ искам’. – Македонски преглед, 2013, 1, с. 109-116. ISSN: 0861-2277.

Антонова-Василева, Л. Акцентни особености при словоизменението на именната система в българските говори в Гора, Република Албания. – Българска реч, 2013, 2, 45-53. ISSN: 1310-733X.

Антонова-Василева, Л. Актуални проблеми на българските говори в Албания. – Sѣлw (Sѣло), 2013, 1, с. 01-07. ISSN: 1314-9067. //abcdar.com/magazine_I.php.

Antonova-Vasileva, L. Specific Traits of the Continuants of the Old Bulgarian Nasals in the Outlying South-western Bulgarian Dialects. – Балканско езикознание. № 50, 2-3 2011, 51-64; ISNN 0324-1653.

Антонова-Василева, Л. Документи на езика на с. Бобощиа, Корчанско. – Македонски преглед, 2011, кн. 3, 113- 124. ISNN 0861-2277.

Антонова–Василева, Л. Съвременни документи за езика на с. Бобощица, Корчанско (Р Албания). – Информационен бюлетин на БАН, кн. 2 (132), год. XIV, февруари 2009, с. 16. ISSN:1312-5311.

Статии в сборници от конференции

Antonova-Vasileva, L. Котки ‘cats’, котараци ‘tomcats’ and кучета ‘dogs’ – common peculiarities in the dialectal denominations of some of the most popular domestic animals – In: Ex Oriente lux. In honorem Nicolae Saramandu, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2021, рр. 121 – 128. ISBN 978-88-3613-181-5 («La colonna infinita» 14, ISSN 1828-809X).

Антонова, Л. Семантични диалектизми в българските говори в Албания и в Косово. – В: Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2021). ТОМ 1. Светла Коева, Максим Стаменов (съставители). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021, с. 106 – 118. ISSN 2683-118Х. https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2021/06/12_AntonovaVasileva_Sbornik_tom_1.pdf

Антонова-Василева, Л. Характерни маркери за българския език на морфологично и синтактично равнище – по материали от говора на Раховец, Призренско. – В: Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. II том. Отг. ред.: Ваня Мичева, Диана Благоева, Марияна Витанова, Марияна Цибранска, Сия Колковска, Татяна Александрова. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020, с. 51 – 58. ISBN 978-954-322-987-1. https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2020/07/PROCEEDINGS_IBLCONF2020_vol2.pdf

Антонова-Василева, Л. Специфични успоредици между езика на Мариинското евангелие и българските говори в района Южно Косово – Северна Албания . – В: Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 14 – 15 май 2019 г.). Ваня Мичева, Диана Благоева, Сия Колковска, Татяна Александрова, Христина
Дейкова (отг. ред.). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2019, с. 132 – 137. ISBN 978-954-322-987-1. //ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2019/06/Sbornik-s-dokladi-IBE2019.pdf

Антонова-Василева, Л. Глаголите мързим, мързим се, мързи ме в българските говори в Албания. – В: Материали V мɪжнародного науково-методичного семинару з болгарськой мови, литератури, культури та ɪсторɪi. 19-20 травня 2016 року, Збiрник тез, Бердянськ, 2016, 44-46. УДК [811.163.2+821.163.2+94(497.2)+008(497-2)](045).

Антонова-Василева, Л. Диалектните особености в речта на мюсюлманските общности от Ловешко и Гоцеделчевско (България), Ксантийско (Гърция) и Гора (Косово и Албания). – В: Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. София, 2016, Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 119-123. ISBN: 978-954- 322-852- 2.

Антонова-Василева, Л. Въпросът за мястото на инфинитива в българския език и българските диалекти в Гора и Средска жупа. – В: Лингвистика: История, предизвикателства, перспективи. Сб. в чест на 80-годишнината на проф. д-р Ив. Кочев, Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2015, 56-63. ISBN: 978-954- 00- 0044-2.

Антонова-Василева, Л. Семантика на лексемите мас и масло в българските говори. – В: Матерıали IV мıжнародного науково-методичного семıнару з болгарської мови, лıтератури, культури та ıсторıї 22-23 травня 2015 Року”, Зборник тез, Бередяньск, 47-50. 50. УДК 11.163.2+821.163.2+94+008(045); ББК 81.2БОЛГ+83.3(4БОЛГ)+63.3(4Болг) № 34.

Антонова-Василева, Л. Представяне на многозначните думи в диалектните речници. – В: Славянская диалектная лексикография. Материалы конференции. Санкт- Петербург „Нестор-История“ 2014, с. 13-14. ISBN:978-5- 4469-0450- 1.

Антонова-Василева, Л. Проблемы обработки диалектного лексического материала для составления диалектных лексикографических архивов и словарей – В: Диалектная лексика. Санкт Петербург, ИЛИ, РАН, Издателство „Нестор- История“, 2013, 8-19. ISBN:978-5- 4469-0219- 4.

Антонова-Василева, Л. Проблемы обработки диалектного лексического материала для составления диалектных лексикографических архивов и словарей – В: Славянская диалектная лексикография. Материалы конференции. Санкт- Петербург „Наука“ 2011, с. 9-10. ISBN:978-5-02-038266-4.

Антонова-Василева, Л. Прилагателни със значение ‘хубав; красивы, хороший, добрый’ в българските диалекти в съпоставка с диалектите на славянските езици. – В: Міжнародній науковій конференції Традиції та новаторство в сучасних діалектологічних студіях, Лвов: Украйна, 2013, с. 1-10. под печат.

Антонова-Василева, Л. Глаголите хытати, хытити и техните производни в славянските езици. – В: Съвременни измерения на едно научно прозрение. 150- год. От рождението на Ватрослав Облак, София, 2015, Multiprint, 196-201, ISBN:978-954- 362-160- 6.

Антонова-Василева, Л. Специфични особености на фонетичната система на българските говори в Кукъска Гора, Република Албания. – В: Изследователски хоризонти на българската лингвистика. Материали от национална научна конференция, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. дфн Йордан Заимов, София, 2014, 182 – 189. ISBN:978-954- 92489-5- 1.

Антонова-Василева, Л. Актуални сведения за изследванията на езика на българските общности в Албания, Косово и Северна Гърция. – В: Културно-историческо и езиково наследство на „съседна” България. Унив. Изд. „Св. Кл. Охридски”, София, 2013, 70-88. ISBN:978-954- 07-3653- 2.

Антонова-Василева, Л. Relationship between accent and phonetic characteristics of vowels in the South Slavic languages at dialect level. – Славянска филология, София: Акад. изд. „Професор Марин Дринов“, 2013, с. 133-140. ISBN: 978-954- 322-575- 0.

Антонова-Василева, Л. Лексикосемантичната група на названия за лица в българските говори в Албания. – В: 70 години българска академична лексикография. Доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2013, с. 597-605. ISBN: 978-954- 322-578- 1.

Антонова-Василева, Л. Особености при реализацията на бройната форма и формата за множествено число при съществителните в българските говори в Гора, Република Албания. – В: 50 години врата към образованието и прозорец към света. В чест на 50 години от създаването на Департамента за езиково обучение – ИЧС, София: СУ „Св. Климент Охридски“, 2013, с. 220-227. ISBN: 978-954- 07-3610- 5.

Антонова-Василева, Л. Приносът на Словенския лингвистичен атлас за проучването на диалектите на южните славянски езици. – Jezikoslovni zapiski. Dialektološki razgledi. 19. 2, 2013. 85-93. ISBN:978-961- 254-671- 7.

Антонова-Василева, Л. Езикови формули при среща и раздяла в българските народни говори. – В: Езикът във времето и пространството. 11. Проблеми на социолингвистиката. Материали от Единадесета конференция по социолингвистика, посветена на 100-годишнината от рождението на проф. д-р Стойко Стойков. Международно социолингвистично дружество, София, 2014, с. 48-53. ISSN:1314-5401.

Антонова-Василева, Л. Албанските улици и българският език на най-младите. – Балканистчен форум, 2012, 2, с. 101-111. ISSN: 1310-3970 www.ceeol.com

Антонова-Василева, Л. Родовата памет, отразена в текстове от говора на „нашенците“ в Гора. – В: Езици на паметта в литературния текст. Доклади от годишната конференция на факултет „Славянски филологии“, СУ „Св. Климент Охридски“, 2013, 465-471. ISBN:978-619- 00-0111- 9./p>

Антонова-Василева, Л. Актуални данни за българските говори в Северна Гърция. – В: Съвременни предизвикателства пред науката. Научна конференция многообразие в единството. Научно издание на Съюза на учените в България, София: Съюза на учениете в България, 2012, 1, с. 00-05. ISBN: 1314-0825. //tksi.org/SUB/papers/3-1/3- 16.pdf

Антонова-Василева, Л. Още една истина в една славянска мистификация. – В: Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. – В: Сб. с доклади от 10-ти национални четения, посветени на 90-годишнината от рождението на проф. Св. Иванчев, „Лектура“, С., 2011, 218 – 224. ISBN:978-954- 92732-1- 2.

Антонова-Василева, Л. Прояви на езиковата интерференция на лексикално равнище в речта на най-младите българи в Албания. – В: Многообразие в единството. Значим научен принос. СУБ, 1’2011, 109-112. История и съвременност, София, Съюз на учените в България, 2011, 93-96. ISBN:1314-0825.

Антонова-Василева, Л., Ил. Гаравалова Българският език в исторически граници – разпространение през вековете и обучение в настоящето – Български език и литература, кн. 3, 2016. ISSN:1314 – 8516 (Online); ISSN 0323 – 9519 (Print).

Антонова-Василева, Л., И. Гаравалова . Мястото на лингвогеографията при проучването на отличителните особености на българския език. – Списание на Българската академия на науките. София: Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2012, 6. с. 46-49. ISSN: 0007-3989.

Статии в тематични сборници

Антонова-Василева, Л. О говоре двух общностей мусульманского вероизповедания: помаков обл. Чеч и торбешей в област Гора. – В: Славяне-мусульмане на Балканах, язык, культура, идентичность, Москва, 2014, 164-179. ISBN-978- 5- 75-76- 0321-6.

Антонова-Василева, Л. Лексемата век в българските диалекти. – В: За словото – нови търсения и подходи. Юбилее сборник в чест на чл.-кор. Проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. с. 427-431. Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов”, София, 2016, ISBN:978-954- 322-835- 5.

Антонова-Василева, Л. Названия за домашни животни в българските говори в Албания. – В: Българите в чужбина. Толкова близо, толкова далече. Ч. 1, ROD, София, 2016, 182-196. ISBN:978-954- 476-070- 0.

Антонова-Василева, Л. Семантични особености на лексемата хубав в българските народни говори: ‒ В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д-р Лилия Крумова-Цветкова, Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, С., 2012, 520-527. ISBN: 978-954- 322-521- 7.

Антонова-Василева, Л. От сложна семантична структура на лексемите към появата на диференциална диалектна лексика. – В: Слово и словесност. Сборник в чест на Юлия Балтова, Cофия 2010, ИК „Емас“, 351-357. ISBN:978-954- 357-207- 6.

Съставителство

Antonova-Vasileva, L. – indexes of bulgarian materil: Atlas linguarum Europae – ALE. Commentaries. Volume I, huitième fascicule; Commentaires. Volume I, huitième fascicule. Editura universitàții din Bucureşti. 2014. ISBN:978-606- 16-

Antonova-Vasileva, L. – indexes of bulgarian materil:Atlas linguarum Europae – ALE. Cartes linguistiques Européennes. Volume I, huitième fascicule; Commentaires. Volume I, huitième fascicule. Editura universitàții din Bucureşti. 2014. ISBN:978-606- 16-0456- 2.

Публикувани рецензии, персоналии и хроники

Антонова-Василева, Л. Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА). Серия фонетико-грамматическая. Болгарские материалы. Изд БАН „Проф. М. Дринов“. София. 2015, 203 с. – Българистика, 33, 2016, 127-131.

Антонова-Василева, Л. И. Гаравалова. Членуването на съществителните имена в българските говори. – Българистика, 30, 2015, 104-107. ISSN: 1311-8544.

Антонова-Василева, Л. С признателност към един от най-добрите познавачи и приятели на българския език – проф. Татяна В. Попова. – Бълг. език, кн. 3, 2014, ISSN: 0005-4283. //www.balgarskiezik.eu/3-2014/IN%20MEMORIAM_BG.pdf

Антонова-Василева, Л. Slovenski lingvistični atlas. Človek (telo, bolezni, družina) 1.1. Atlas; 1. 2. Komentari. Ljubljana, 2011. – В: Съпоставително езикознание. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2013, 4. с. 122-127. ISBN/ISSN: 0204-8701.

Антонова-Василева, Л. Актуални тенденции в славистиката – новите езици, микроезиците и микрофилологиите. – В: Български език. Приложение. София, Издателство „Емас“, 2013, с. 274-282 ISBN/ISSN: 0005-4283.

Антонова-Василева, Л. Сл. Керемидчиева, Ан. Кочева, Л. Василева, К. Първанов, З. Сертова, Ил. Гаравалова, Р. Чернева. Ерекеч ‒ паметта на езика. Традиции и устойчиви тенденции в един архаичен български говор, говора на с. Еркеч (днес Козичино), Поморийско. С., Мултипринт, 2012, 300 с. – Българистика, 24/2012, 96-101. ISSN1311- 8544.

Антонова-Василева, Л. Първа конференция на комисията по диалектология при Международния комитет на славистите. – В: Съпоставително езикознание, кн. 2, 2011, 120-123. ISSN:0204-8701.

Антонова-Василева, Л. Веселка Тончева. Българите от Голо Бърдо, Република Албания. Традиция, музика, идентичност. – Българистика, 20/2010, 132-134. ISSN:1311-8544.

Антонова-Василева, Л. Назиф Докле. Богомилството и етногенезиса на торбешите в Кукъска Гора. – Българистика, 19, 2009, 119-121. ISSN:1311-8544.

Антонова-Василева, Л. Веселка Тончева. Българите от Голо Бърдо, Република Албания. Традиция, музика, идентичност. – Българистика 20, 2010. ISSN:1311-8544.