EN

проф. д-р Славка Керемидчиева

Информация

Професор

Българска диалектология и лингвистична география

Служебен телефон: 979 29 65

Научни интереси:

  • българска и славянска диалектология
  • лингвистична география
  • лексикология и лексикография
  • диалектна фонология/li>

Награди:

Златна значка на ИБЕ за отлична работа – 1986 г.

2004: София. Първа награда от „Национален фонд научни изследвания“ към МОН за работата по научен проект „Български диалектен речник. Словник“, ръководител Л. Антонова-Василева.

2012: Награда „Книга на годината“ за колективната монография: Керемидчиева, Сл., А. Кочева, Л. Василева, З. Сертова, К. Първанов, Ил. Гаравалова, Р. Чернева. Еркеч – паметта на езика. Традиции и устойчиви тенденции в един архаичен български говор – говора на село Еркеч, Поморийско. София, 2012.

Грамота за отлично представяне като експерт към проект BG051РО001–3.3.06.0022 от 19.03.2012 г. „Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд. 08.12.2014.

2015: Награда „Книга на годината“ на Института за български език при БАН за книгата: Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА). Серия фонетико-грамматическая. Болгарские материалы. В. 1. Рефлексы *ě. В. 2а. Рефлексы *ę. В. 2б. Рефлексы *ǫ. В. 3. Рефлексы *ьr, *ъr, *ьl, *ъl. В. 4а. Рефлексы *ъ, *ь. В. 4б. Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные. София: АИ „Проф. М. Дринов“, 2015, с. 204, (Василева, Л., Хр. Дейкова, Сл. Керемидчиева, М. Котева, К. Първанов), ISBN 978-954-322-838-6.

Образование и опит

Образование и опит

1973 – 1977: магистър по българска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1977 – 1980: филолог-специалист, Секция за българска диалектология и лингвистична география, Институт за български език, БАН

1980 – 2000: главен асистент, Секция за българска диалектология и лингвистична география, Институт за български език, БАН

1988: доктор

2000 – 2017: доцент, Секция за българска диалектология и лингвистична география, Институт за български език, БАН

2017 – до момента: професор, Секция за българска диалектология и лингвистична география, Институт за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

Български диалектен речник (2007 – 2009, 2010 – 2012, 2013 – 2015, 2016 – 2018), Институт за български език, Българска академия на науките, ръководител и участник в проекта

Общославянски лингвистичен атлас (2009 – 2011, 2012 – 2014, 2015 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, ръководител и участник в проекта

Български диалектен атлас. Обобщаващ том (2005 – 2007, 2008 – 2010) Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Електронен модел за съпоставително изследване на български и словенски език на диалектно равнище (2012 – 2014), проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (ДНТС/Словения 01/3 – 28 ноември 2011), участник в проекта

Език и култура през епохата на глобализацията. Подтема: Промяна на лексикалния тип в Родопската макродиалектна система (2012 – 2014), Институт за български език и Институт славяноведения РАН, Българска академия на науките, ръководител и участник в проекта

Социокултурно взаимодействие на езиците в Централна и Югоизточна Европа. История и съвременност – Лексикалната система на един архаичен родопски говор – говора на Ропката (2009 – 2011), Институт за български език и Институт славяноведения РАН, Българска академия на науките, ръководител и участник в проекта

Славянските диалекти в ситуация на езикови контакти. – Българските материали за Общокарпатския диалектен атлас (2006 – 2008), Институт за български език и Институт славяноведения РАН, Българска академия на науките, участник в проекта

Участие в редакционни колегии

сп. „Български език“ (ISSN 0005-4283), Институт за български език при БАН, от м. март 2017 г. – до момента: член на редакционния съвет

Участие в организационни и програмни комитети на конференции

„Съвременните измерения на едно научно прозрение“, Международна научна конференция по повод 150 г. от рождението на В. Облак. София, 13 – 15 юни 2014 г., член на организационния комитет

„Българският език – славянски, балкански, европейски“, конференция в чест на 80-тата годишнина на проф. Ив. Кочев, София 23 – 24 април 2015 г., член на организационния комитет

Публикации

Монографии

Антонова-Василева Л., Л. Василева, М. Витанова, Ел. Вълчева, Сл. Керемидчиева, Т. Костова, Ив. Кочев, Ел. Кяева, К. Смедовска, М. Тетовска-Троева, П. Урумова. Български диалектен атлас. Обобщаващ том. IV. Морфология. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2016. 248 с. ISBN 978-954-322-857-7.

Антонова-Василева, Лучия, Лиляна Василева, Славка Керемидчиева, Ана Кочева-Лефеджиева. Карта на диалектната делитба на българския език. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, Второ издание, 2016. 20 с. ISBN 978-954-322-874-4.

Василева, Л., Хр. Дейкова, Сл. Керемидчиева, М. Котева, К. Първанов. Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА). Серия фонетико-грамматическая. Болгарские материалы. Выпуск 1. Рефлексы *ě. Выпуск 2а. Рефлексы *ę. Выпуск 2б. Рефлексы *ǫ. Выпуск 3. Рефлексы *ьr, *ъr, *ьl, *ъl. Выпуск 4а. Рефлексы *ъ, *ь. Выпуск 4б. Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные. Отв. редактор Л. Э. Калнынь. Ред. Л. Василева, Сл. Керемидчиева. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2015. 203 с. ISBN 978-954-322-838-6.

Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Выпуск 10. Народные обычаи. Отв. редактор Т. И. Вендина (коллектив). Москва – Санкт-Петербург: Изд. Нестор-История, 2015, ISBN 978-5-4469-0719-9 (Карта № 11 L 2002 ‘женщина в день свадьбы. Карта № 13 Sl 2004 ‘молодая женщина, недавно вышедшая замуж’ (в съавторство с Л. Василева)

Антонова-Василева, Лучия, Лиляна Василева, Славка Керемидчиева, Ана Кочева-Лефеджиева. Дигитална карта на диалектната делитба на българския език. София: Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН, 2014. 130 с., //ibl.bas.bg/bulgarian_dialects/

Василева, Л., Ел. Вълчева, Хр. Дейкова, Сл. Керемидчиева, К. Първанов. Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразувательная. Болгарские материалы. Т.1 Животный мир. Т.2 Животноводство. Т. 3 Растительный мир. Т. 8 Профессии и общественная жизнь. Отв. редактор Т. И. Вендина. Москва – Санкт-Петербург: Нестор–История, 2013. 240 с. ISBN 978-5-4469-0004-6.

Керемидчиева, Сл., А. Кочева, Л. Василева, К. Първанов, З. Сертова, И. Гаравалова, Р. Чернева. Еркеч – паметта на езика. Традиции и устойчиви тенденции в един архаичен български говор – говора на село Еркеч, Поморийско. София: Мултипринт, 2012. 300 с. ISBN 978-978-954-362-097-5.

Пухалев, Г., Сл. Керемидчиева, Ил. Генев-Пухалева. Казано на каменски. Етнолингвистично изследване на кв. Каменица – Велинград. София: ZOGRAPH.ORG, 2008. 233 с. ISBN 978-954-332-032-5.

Чуждестранната българистика през ХХ век. Енциклопедичен справочник. Гл. редактор А. Милтенова. София: Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2008, (колектив), ISBN 978-951-322-290-2.

Керемидчиева, Сл. Копривщица – история и език. София: Мултипринт, 2007. 145 с. ISBN 978-954-362-029-6.

Антонова-Василева, Л., Сл. Керемидчиева. Кратък речник на диалектните думи. София: Планета 3, 2001. 284 с. ISBN 954-992-661-3.

Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Т. I – III. Фонетика. Акцентология. Лексика. Карти. Коментари. Списъци. Отг. редактор Ив. Кочев. София: КИК „Труд“, 2001. 538 с. (колектив). ISBN 954-903-441-0.

Вачева-Хотева М., Сл. Керемидчиева. Говорът на село Зарово, Солунско. София: Мултипринт, 2000. 463 с. + приложения (в съавт.). ISBN 954-9811-18-2.

Керемидчиева, Сл. Говорът на Ропката. Родопска граматика. София: Микропринт, 1993. 343 с.

Студии/глави в сборници

Болгарские материалы для „Общекарпатского диалектологического атласа“ – В: Карпато-Балканский диалектный ландшафт. Язык и культура. Москва, 2008, с. 355 – 479, (Василева, Л., М. Витанова, Сл. Керемидчиева). ISBN 978-5-7576-0216-5.

Керемидчиева, Сл. Ропка – старинная болгарская земля. – В: Карпато-балканский диалектный ландшафт. Язык и культура. 2012 – 2014. Вып. 3. ИслРАН. Москва, 2014, с. 114 – 136. ISBN 978-5-7576-0323-0.

Болгарский лексический материал в Общеславянском лингвистическом атласе (Т. 1. „Животный мир“. Т. 2. „Животноводство“. Т. 3. „Растительный мир. Т. 8. „Профессии и общественная жизнь“). – В: Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова. VIII. Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 2012 – 2014, Москва: Нестор-История, 2016, с. 115 – 135. ISSN 2311-150X. //www.inslav.ru/2009-08-05-14-47-56/2441-trudy.

Студии и статии в научни списания

Керемидчиева, Сл. Нови данни за мястото и ролята на българските диалекти в славянското езиково семейство (върху фонетични и лексикално-словообразувателни материали от Общославянския лингвистичен атлас). – В: Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Кн. ХХIX. София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 150 – 166. ISSN 0323-9934.

Антонова-Василева, Л. Василева, Сл. Керемидчиева, А. Кочева. Диалектната делитба на българския език. – В: Списание на БАН. Год. CXXVIII, 2015, кн. 1, с. 97 – 105. ISSN 000-3989.

Керемидчиева, Сл. Откритието на Ватрослав Облак – най-значимото събитие в славистиката през ХIX в. – сп. Език и литература, 2014, бр. 3 – 4, с. 114 – 118. ISSN 0324–270.

Керемидчиева, Сл. Фолклоризмите като градиво за Българския диалектен речник. – Бълг. език, Приложение, г. LXI, 2014, с. 136 – 144. ISSN 0005-4283.

Керемидчиева, Сл. Методологически принципи за съставяне на Българския диалектен речник. – Бълг. език, кн. 3, 2012, с. 7 – 15. ISSN 0005-4283.

Керемидчиева, Сл. За народното значение на думата южен. – сп. Многообразие в единството. Значим научен принос. София, 1, 2011, с. 14 – 17, ISSN 1314-0825.

Керемидчиева, Сл. За диалектните граници и границите на диалектните явления. – Македонски преглед, 2005, кн. 4, с. 49 – 62. ISSN 0861-2277.

Керемидчиева, Сл. Холка – една невключена в речниците дума. – Бълг. език, 2005, кн. 2, с. 60 – 64. ISSN 0005-4283,

Статии в сборници от конференции и в тематични сборници

Керемидчиева, Сл. За престижността на диалектното. – В: Сб. Проф. Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 77 – 81. ISBN 978-954-322-852-2.

Керемидчиева, Сл. Превод и диалектно. – В: За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. София: АИ „Проф. М Дринов“, 2016, с. 432 – 437. ISBN 978-954-322-835-5.

Керемидчиева, Сл. Украинските диалекти – свързващо звено между Изтока и Запада в славянския езиков свят. – В: Матерiали V мiжнародного науково-методичного семiнару з болгарськоï мови, литератури, культури та iсторiï. 19–20 травня 2016 року. Збiрник тез. Бердянськ, БДПУ, 2016, с. 47 – 50.

Керемидчиева, Сл. Полисемия и омонимия в родопската макродиалектна система. – Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. VEDA. Bratislava, 2015, str. 64 – 69. ISBN 978-80-224-1494-4. //www.juls.savba.sk/attachments/knizne_novinky/js32.pdf.

Керемидчиева, Сл. Прикладная диалектная лексикография. – В: Диалектная лексика. 2013. Отв. ред. О.Н. Крылова. Ин-т лингв. исслед. РАН. – СПб.: Нестор-История, 2013, с. 144 – 150. ISBN 978-5-4469-0219-4.

Кеremidchieva, Sl. Projekt Bulharský nářečni slovnik (hlavni rysy koncepce jeho zpracováni). – В: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Univеrzita Кarlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2012, str. 333 –337. ISBN 978-80-246-2121-0.

Керемидчиева, Сл. На Катя ли е катиното мезе? – В: 70 години българска академична лексикография. Доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“ – БАН, 24 – 25 октомври 2012 г., София: АИ „Проф. М. Дринов“, 2013, с. 606 – 609, ISBN 978-954-322-578-1.

Керемидчиева, Сл. Неофит Рилски в Копривщица. – В: Сб. Наследството на Отец Неофит Рилски. Изкуствоведски, богословски и филологически аспекти. София, 2012, с. 245 – 252. ISBN 978-954-859432-5.

Керемидчиева, Сл. Особености на публицистичния стил на изданията на българските езикови общности в чужбина (в съпоставка с пресата в България). – В: Българската общност в Австрия – историческо, лингвистично и етноложко проучване. Т. 1, София, 2011, с. 61 – 69. ISBN 978-954-90130-9-2.