EN

доц. д-р Славка Керемидчиева

Професионална биография

 

на ст.н.с. д-р Славка Керемидчиева

 

Секция за българска диалектология и лингвистична география

 

 

За контакти:

 

e-mail: slavka_ker@abv.bg

 

сл. адрес: бул. “Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 605, София 1113;

 

сл. тел. 02 9792972

 

 

 

Научни интереси:

 

Българска диалектология, историческа диалектология, фонология, морфонология, лексиколотия и лексикография, лингвистична география

 

 

Образование и квалификация:

 

2005: Чехия – специализация

 

1988: Защитена дисертация за научна и образователна степен доктор

 

1983: Чехия и Словакия – специализация

 

1978: Полша – специализация

 

1974 – 1977: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, българска филология.

 

 

Професионално развитие:

 

2000: Институт за български език при БАН, Секция за българска диалектология и лингвистична география – старши научен сътрудник ІІ ст.

 

1980: Институт за български език при БАН, Секция за българска диалектология и лингвистична география – научен сътрудник.

 

1978: Институт за български език при БАН, Секция за българска диалектология и лингвистична география – проучвател.

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

Български диалектен речник. Словник. Електронен списък на лексемите от Българския диалектен архив, подреден по основни варианти, към които са изброени техните фонетични варианти и словоосъчетания (2002 – 2004) Ръководител – ст.н.с. д-р Л. Антонова-Василева. Проектът е финансиран от Национален фонд за научни изследвания към МОН.Проектът е получил първа награда от „Национален фонд научни изследвания” към МОН за работата по научен проект.

 

Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Ч. I–III. Фонетика. Акцентология. Лексика. Ръководител – ст. н. с. д-р Маргарита Тетовска – Троева.

 

Български диалектен атлас. Обобщаващ том. IV. Морфология. Ръководител – ст.н.с. д-р Маргарита Тетовска – Троева.

 

Български диалектен речник. Ръководител – ст.н.с. д-р Славка Керемидчиева.

 

Изследване на българските говори на различни езикови равнища (С оглед изработване на академична българска диалектология). Ръководител – ст.н.с. д-р Маргарита Тетовска – Троева.

 

Славянските диалекти в ситуация на езикови контакти (2006 – 2008); международен. Ръководител – ст.н.с. д-р Лиляна Василева.

 

Социокултурно взаимдействие на езиците в Централна и Югоизточна Европа: история и съвременност (2009 – 2111) (международен) ръководител ст.н.с. д-р Лиляна Василева.

 

 

Експертна и обществена дейност:

 

член на НС, редактор и рецензент.

 

 

Основни публикации:

 

Книги, атласи и речници:

 

Чуждестранна българистика през ХХ век. Енциклопедичен справочник. Гл. редактор Анисава Л. Милтенова. Акад. изд. „Проф. М. Дринов”. С., 2008, 798 с. (авторски колектив). ISBN 978-954-322-290-2.
Авторство на статии за: Ронел Алекзандър, с. 6-7; Збигнев Голомб, с. 122; Румяна Златанова, с. 203-204; Ърнест Скатън, с. 477-478; Андрей Соболев, с. 486-487; Имре Тот, с. 529-531; Йозеф Филипец, с. 560; Мартин Хатала, с. 579; Мйечислав Малецки, с. 330-331; Синтия Вакарелийска, с. 73-74; Тадуеш Шимански, с. 638.

 

Казано на каменски. Етнолингвистично изследване на кв. Каменица – Велинград. С., 2008, ZOGRAPH.ORG, с. 233 (в съавт. с Г. Пухалев и Ил. Генев – Пухалева). ISBN 978-954-332-032-5.

 

Болгарские полевые материалы для „Общекарпатского диалектологического атласа”. В: Сб. Карпато-Балканский диалектны ландшафт. Язык и культура. Москва, 2008, с. 355-479. (в съавт. с Л. Василева и М. Витанова).

 

Копривщица – история и език. С., 2007, Мултипринт, с. 145. ISBN 978-954-362-029-6.

 

Речник на редки, остарели и диалектни думи и изрази. В: Родопски песни от Долни Рупчос от Г. Вулджев. Пловдив, 2002, 329-344.

 

Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Ч. I-III. Фонетика. Акцентология. Лексика (авторски колектив). Книгоиздателска къща Труд. София, 2001, 538 с. ISBN 954-90344-1-0.

 

Кратък речник на диалектните думи. С., 2001, Планета 3, с. 284, (в съавт. с Л. Антонова).

 

Говорът на село Зарово, Солунско. С., 2000, 480 с. (в съавт. с М. Вачева-Хотева). ISBN 954-9811-18-2.

 

Говорът на Ропката. Родопска граматика. С., 1993, Микропринт, с. 343.