EN

доц. д-р Кирил Първанов

Професионална биография

 

на доц. д-р Кирил Първанов

 

Секция за българска диалектология и лингвистична география

 

 

За контакти:

 

e-mail: kkm75@abv.bg; parvanov@ibl.bas.bg,

 

сл. адрес: бул. “Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 606, София 1113;

сл. тел. 02 9792977

 

 

Научни интереси:

 

българска диалектология, старобългарски език, историческа диалектология, история на българския език, лексикология и лингвистична география

 

 

Образование и квалификация:

 

2017 г. Институт за български език “Проф. д-р Л. Андрейчин”, придобиване на научната степен доцент.

 

2008 г. Институт за български език “Проф. д-р Л. Андрейчин”, придобиване на образователната и научна степен доктор.

 

2007 г. Виенски университет, специализация.

 

2006-2007 г. Институт за словашки език “Ян Станислав”, при САН, специализация.

 

2006 г. Институт за български език “Проф. д-р Л. Андрейчин”, докторант на самостоятелна подготовка.

 

2006 г. Будапещенски университет “Лоран Йотвьош”, специализация и курс по унгарски език.

 

2004 – 2005 СУ „Св. Климент Охридски” ДЕО (ИЧС) курс по английски език (С2)

 

1999 г. Институт за български език при БАН – научен сътрудник.

 

1998 г. СУ „Св. Климент Охридски”, българска филология с втора специалност френски език и литература.

 

 

 

Професионално развитие:

 

2007 – Институт за български език, научен сътрудник ІІ ст.

 

1999 – Институт за български език, научен сътрудник.

 

1998 – Институт за български език, проучвател.

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

Български диалектен речник. Словник. Електронен списък на лексемите от Българския диалектен архив, подреден по основни варианти, към които са изброени техните фонетични варианти и словоосъчетания (2002 – 2004) . Проектът е финансиран от Национален фонд за научни изследвания към МОН, ръководител – ст. н. с. д-р Лучия Антонова-Василева.

 

Описание на българските говори на различни езикови равнища (многогодишен); ръководител – ст. н. с. д-р Маргарита Тетовска – Троева.

 

 

Лекционни курсове:

 

История на българския език “Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии. 2003 – 2004 (упражнения).

 

 

Основни публикации:

 

Из историята на видовото словообразуване – БЕ, 1999/2000, кн. 3, стр.51-56;

 

Особености на префиксното глаголно словообразуване І. – БЕ, LII, 2005, кн. 2, стр. 23-32.

 

Особености на префиксното глаголно словообразуване І. – БЕ, LII, 2006, кн. 2, стр. 50-61.

 

Исторически развой на глаголите видя и чуя. – научни изследвания в чест и памет на академик Иван Дуриданов. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново.2005, стр. 307 – 314.

 

Наблюдения върху историята на видовата префиксация. – БЕ, LIV, 2007, кн. 3, стр. 59- 65.