EN
Начало » Структура » Българска етимология » Сътрудници » гл. ас. д-р Симеон Стефанов Стефанов

гл. ас. д-р Симеон Стефанов Стефанов

Информация

главен асистент

Секция за българска етимология

Служебен телефон:003592 9792973

Имейл: s.stefanov@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • история на южнославянските (книжовни) езици
  • медиевистика
  • етимология

Образование и опит

Образование и опит

2005 – 2010: магистър по славянска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

2012 – 2015: докторант в Катедрата по Славянско езикознание на Факултета по славянски филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 2015 – придобиване на образователната и научна степен „доктор“

01.12.2015 – 06.12.2016: асистент, Секция за българска етимология, Институт за български език, БАН

06.12.2016 – до момента: главен асистент, Секция за българска етимология, Институт за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

БЪЛГАРСКИ ЕТИМОЛОГИЧЕН РЕЧНИК, многогодишен проект, Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Проблеми при етимологизуване на българска и сръбска лексика (2020 – 2022), Институт за български език, Българска академия на науките, Институт за сръбски език, Сръбска академия на науките и изкуствата, участник в проекта

Написаното остава. Пиши правилно! (2021 – 2022), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

SCRIPTA BULGARICA: дигитална библиотека за старобългарска книжнина (2015 – 2017), Институт за литература при БАН, проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (ДФНИ-КО2/5 – 12.12.2014), участник в проекта

Местно производство, облекло и езиково богатство (Принос към историческата лингвистика и антропологията на облеклото) (2017 – 2019), СУ „Св. Климент Охридски“, проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (ДН/i/12 – 20.12.2016), участник в проекта

Членство в научни организации

Член на Общото събрание на БАН (1.06.2019 – 1.06.2020)

Участие в редакционни колегии

сп. „Филологически форум“, pISSN: 2367-8119, eISSN: 2534-9473, Факултет по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, член на редакционната колегия, от 2021 – до момента

Участие в организационни и програмни комитети

Съпредседател на Организационния комитет на Международната годишна научна конференция на Института за български език при БАН 2020

Съпредседател на Организационния комитет на Международната годишна научна конференция на Института за български език при БАН 2021

Съпредседател на Организационния комитет на Юбилейната международна научна конференция на Института за български език при БАН 2022

Публикации

Студии/глави в сборници

Стефанов, С. Рефлекси на ятовата гласна в житие на св. Екатерина от агиографския сборник на Франьо Главинич Cvit Svetih – В: Сборник в чест на чл.-кор. проф. дфн Мария Попова (под печат).

Стефанов, С. За някои заети названия на охлюва в българския език (òхлюв, сàляк и сюлЅк). – В: Българският език – исторически и съвременни аспекти. Сборник в чест на 140 години от рождението на акад. Стефан Младенов. Антонова-Василева, Л. (отг. ред.). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2020, с. 283 – 289. ISBN 978-619-90884-1-8.

Студии и статии в научни списания

Стефанов, С. Към етимологията на няколко български диалектни думи. – Филологически форум, 2 (14), 7 (2021), с. 27 – 36. pISSN: 2367-8119; eISSN: 2534-9473.

https://philol-forum.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2021/10/08.-Article_Stefanov_FF14_BG_27-36.pdf

Стефанов, С. Към етимологията на една гръцка заемка в български и сръбски. – Филологически форум, 2 (14), 7 (2021), с. 242 – 247. pISSN: 2367-8119; eISSN: 2534-9473.

https://philol-forum.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2021/10/33.-Zaglahnalo_eho_Stefanov_FF14_BG_242-247.pdf

Стефанов, С. Няколко названия на охлюва от българската езикова територия (върху названията охлюв, плъж, саляк, солмен и сюлюк). – Филологически форум, 1 (11), 6 (2020), с. 104 – 126. pISSN: 2367-8119; eISSN: 2534-9473.

https://philol-forum.uni-sofia.bg/portfolio-item/br-11/

Стефанов, С. Една особеност в описанието на местните традиционни костюми, направено от администрацията в Шуменската околия през 1888 г. – Български език, 67 (2020), 4, с. 89 – 104. pISSN 0005-4283, Online ISSN 2603-3372. https://www.balgarskiezik.eu/4-2020/12_SIMEON_STEFANOV_str.%2089-103_bg.pdf

Стефанов, С. Лексиката в Šibenska molitva: Глотометричен анализ. – Език и литература, 2018, 3 – 4, с. 195 – 208. pISSN 0324–1270, eISSN2535-1036. //www.ezik-i-literatura.eu/2018/3-4/15-EiL_3_4_2018_Simeon_Stefanov.pdf

Стефанов, С. Лексиката в Legenda sv. Katarine divice: Глотометричен анализ. – Дзяло, е–списание в областта на хуманитаристиката X – XXI в., 12, 2019, с. 1 – 25. ISSN 1314-9067. //www.abcdar.com/magazine/XII/Stefanov_1314-9067_XII.pdf.

Стефанов, С. Текстове за св. Екатерина в хърватската книжнина XIV – XVIII в. – Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, том 101, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, с. 155 – 172. ISSN 1314-9989.

Стефанов, С. Рефлекси на ятовата гласна в житие на св. Екатерина, писано на народен хърватски език от периода XIV – XV в. – Филологически форум, 1 (3), 2 (2016), с. 21 – 31. ISSN 2367-8119.

https://philol-forum.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2017/03/6.pdf

Стефанов, С. Може ли да се говори за риторичен ритъм в житието на св. Екатерина от Ягичевия Златоуст. – Филологически Форум (под печат).

Стефанов, С. Текстове за св. Екатерина в хърватската книжнина XIV-XVIII в. – Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, том 101, София, 2016, с. 155 – 172. ISSN 1314-9989

Стефанов, С. Рефлекси на ятовата гласна в житие на св. Екатерина, писано на народен хърватски език от периода XIV-XV в. – Филологически форум, бр. 3, София, 2016, с. 21 – 31. ISSN 2367-8119

Стефанов, С. За стилистичните фигури и контактните синоними в три житийни текста за св. Екатерина на народен хърватски език от XIV-XVII в. – Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, том 100, София, 2015, с. 245 – 286. ISSN 1314-9989

Стефанов, С. Лексика и стил в средновековно житие на св. Екатерина на народен хърватски език. – Littera et Lingua, Пролет-Лято, 2015.
//slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal/2015/12/1-2/ ISSN 1312-6172

(в съавторство) Димитрова, М. Стефанов, С. Аница Назор на 80 години. – Българистика, кн. 30, София, Изд. Проф. „Марин Дринов“, 2015, с. 61 – 70.
ISSN 1311-8544

Стефанов, С. Върху изоколните структури в житие на св. Екатерина от XV в. на народен хърватски език. – Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, том 99, София, 2014, с. 143 – 169. ISSN 1314-9989

Стефанов, С. Наследници на ятовата гласна в един чакавски текст на житието на св. Екатерина от XV в. – Littera et Lingua, Зима, 2012. //slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal/2012/4 ISSN 1312-6172

Статии в сборници от конференции

Стефанов, С. Една особеност в описанието на местните традиционни костюми, направено от администрацията в разградска околия през 1888 г. – В: Облеклото и езикът. Сборник с доклади от конференция „Облеклото по българските земи в миналото. Особености на изворите“, проведена на 24 – 25 януари 2020 г. Съст. М. Димитрова, М. Иванова, В. Алексова, Б. Вълчев. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, с. 454 – 465. ISSN 978-954-07-4993-8. https://unipress.bg/image/catalog/1pdf/oblekloiezik.pdf

Стефанов, С. Лексиката в Red i zakon zadarskih dominikanki: Глотометричен анализ. – В: Стереотипът в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения, София, 26 – 28.04.2018 г. Ред. Цв. Аврамова, Д. Иванова, Р. Стефчева, Д. Денчева, Л. Желева, Е. Македонска, В. Колев, Т. Бончева, Б. Васич, К. Янев, Н. Радованова, Б. Цветкова. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 493 – 506. ISBN 978-954-07-4883-2.

Стефанов, С. Върху лексиката на житие на св. Екатерина, писано на народен хърватски език от периода XIV – XV в. – В: Климентови четения за млади изследователи. Сборник с доклади от едноименната конференция. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 164 – 178. ISBN 2603-4425.

Стефанов, С. Рефлекси на еровата гласна и на сричкотворното ṛ и ḷ в чакавски текст на житието на св. Екатерина, писан на народен хърватски език от периода XIV – XV в. – В: Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения „Мултикултурализъм и многоезичие“ (21 – 23.04.2016 г.). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, с. 123 – 133. ISBN 978-619-00-0646-6.

Ivanova, M., M. Dimitrova, S. Stefanov. Historical Linguistics and Anthropology of Dress in Bulgaria. – In: Proceedings of the 2nd International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH 2017), Advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol. 124, pp. 1070 – 1073. DOI: https://doi.org/10.2991/iccessh-17.2017.249

Стефанов, С. Стилистични похвати за създаване на ритъм в средновековно житие на св. Екатерина на народен хърватски език. – В: Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения „Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури“ (9-10.05.2014 г.), София, 2015, с. 46 – 53. ISBN 978-954-07-4045-4

Стефанов, С. Наблюдения върху езика на житие на св. Екатерина в хърватската книжнина от XVв. – Старобългарска литература, кн. 47, София, 2013, с. 174 – 185 [включено в Библиография Bdinski sbornik //bdinski.obdurodon.org/bibliography.html и в Периодика 2014 г., Българистика 28/2014, с. 35]. ISSN 0204-868X

Стефанов, С. О стихе в средневековном житии св. Екатерины на народном хорватском языке. – В: Сборник тезисов двух Международных молодёжких междисциплинарных славистических конференций. Роль славянской молодёжи в процессе устойчивого цивилизационного развития. V. Славянский мир: аспекты истории и культуры (28.05.2014), Москва, 2014, с. 40 – 44. ISBN 978-5-85291-108-7