EN

гл. ас. д-р Атанаска Атанасова

Информация

Главен асистент

Секция за българска лексикология и лексикография

Служебен телефон: 02/979-29-57

Научни интереси:

  • лексикология
  • лексикография
  • съвременен български език
  • корпусна лексикография

Образование и опит

Образование и опит

2001 – 2005: бакалавър по българска филология Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2005 – 2006: магистър по лингвистика, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2007 – 2010: докторант, Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН

2010 – 2011: филолог специалист, Секция за съвременен български език, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН

2011: „доктор“ по съвременен български език

2011 – 2013: асистент, Секция за съвременен български език, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН

2013 – до момента: Секция за българска лексикология и лексикография, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН

Научна дейност

Проекти

Речник на българския език (2013 – насам), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, участник

Съвременни лексикални ресурси за българската и чешката неология – теоретични и научноприложни аспекти, (2017 – 2019), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, бюджетно финансиране по ЕБР, участник

Корпусно базирани подходи в българската неография (теоретични и научноприложни аспекти), (05.2016 – 07.2017), финансиран по „Програма за подпомагане на младите учени в БАН“, Договор № ДФНП – 115/11.05.2016 г., ръководител

Пиши правилно! Написаното остава! (2015 – насам), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, участник

Славянската лексикография в началото на ХХІ в. (2014 –2016), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, бюджетно финансиране по ЕБР, участник

Български национален корпус (2014 – 2016), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, участник

Българско-полски лексикални паралели (2012 – 2014), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, бюджетно финансиране по ЕБР,
участник

Българска лексикология и фразеология (Комплексно изследване на българската лексика и фразеология като част от научното наследство и националната идентичност) (17.12.2009-17.06.2013), финансиране: НФНИ, проект ДТК 02-52/2009, участник

Езикови справки и консултации (2011 – 2013), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, участник

Правописен речник на българския език (2011), Институт за български език „Проф. Любимир Андрейчин“, участник

Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила (2011), Институт за български език „Проф. Любимир Андрейчин“, участник

Обратен речник на българския език (2011), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, участник

Участие в редакционни колегии

Лексикографията в началото на ХХI в. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология (София, 15 – 16 октомври 2015 г.), член на редакционна колегия

Участие в организационни и програмни комитети на конференции

Седма международна конференция по лексикография и лексикология „Лексикографията в началото на 21. век“ (София, 15 – 16 октомври 2015 г.), член на организационния комитет

Шеста национална конференция с международно участие 70 години българска академична лексикография (София, 25 – 26 октомври 2012 г.), член на организационния комитет

Публикации

Речници

Атанаска Атанасова, Диана Благоева, Мая Божилова, Еми Георгиева, Цветелина Георгиева, Гинка Дюлгерова, Валентин Занев, Елена Кацкова-Михова, Сия Колковска, Надежда Костова, Мария Лилова, Светломира Манова, Надежда Николова, Сабина Павлова, Велислава Стойкова, Ванина Сумрова. Речник на българския език. Т.15. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. ISBN 978-954-322-823-2. – съавтор

Владко Мурдаров, Татяна Александрова, Руска Станчева, Катя Чаралозова, Маргарита Димитрова, Калина Викторова, Мери Лакова, Петя Костадинова, Милен Томов, Николай Паскалев, Илиана Стоилова, Атанаска Атанасова. Официален правописен речник на българския език. София: Просвета, 2012. ISBN 978-954-01-2701-0. – съавтор (с. 209 – 270)

Владко Мурдаров, Татяна Александрова, Маргарита Димитрова, Руска Станчева, Kатя Чаралозова, Милен Томов, Николай Паскалев, Атанаска Атанасова. Обратен речник на българския език. София: „Изток-Запад“, 2011, ISBN 978-954-321-920-9. – съавтор (с. 64 – 123)

Студии/глави в сборници

Атанасова, Атанаска. Корпусният подход в лексикографията (с оглед на приложението му при изработването на Речника на българския език). – В: Slovanská lexikografie počátkem 21. století , 2016. (под печат)

Студии и статии в научни списания

Атанасова, Атанаска. Системни отношения при производните префигирани глаголи (с оглед на антонимията). – Български език, 2015, кн. 2, с. 76 – 82. ISSN 0005-4283.

Атанасова, Атанаска. За пермисивните изказвания в съвременния български език. – В: Езикът във времето и пространството. Проблеми на социолингвистиката, 11. София: Международно социолингвистическо дружество., София: Международно социолингвистическо дружество, ИК „Знак‘94“, 2014, с. 441 – 446. ISBN 1314-5401.

Статии в научни сборници

Атанасова, Атанаска. Словообразувателни особености на ингресивните глаголи с префикс за-. – В: За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен борник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, 294-300, ISBN 978-954-322-835-5.

Атанасова, Атанаска. Глаголната полипрефиксация в българските езиковедски изследвания от втората половина на ХХ век. – В: Научни трудове в памет на Георги Герджиков. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2011, с. 66 – 78, ISBN 978-954-07-2992-3.

Атанасова, Атанаска. За промяната в значението при някои производни префигирани глаголи. – В: Магията на думите. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012, с. 306 – 311. ISBN 978-954-322-521-7.

Статии в сборници от конференции

Атанасова, Атанаска. Типове антоними при производните префигирани глаголи. – В: Лексикографията в началото на ХХI в. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология (София, 15 – 16 октомври 2015 г.), София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2017, с. 275 – 282, ISBN 978-954-322-875-1.

Атанасова, А. Методи за автоматично извличане на лексикални неологизми. – В: Нестор Марков и неговия принос в лексикографията и образованието. Доклади от Юбилейната научна сесия по случай 180 години от рождението на Нестор Марков, София: ИК СИЛУЕТ, 2017, с. 153-159. ISBN 978-619-194-027-1.

Атанасова, Атанаска. За една от проявите на тенденцията към национализация в българския език. – В: Сборник с доклади от международната конференция Българистични четения – Сегед 2015. Международна конференция, Сегед, Унгария, 11 – 12 юни 1015 г. Szeged, 2016, с. 53 – 59. ISBN 978-963-315-313-0.

Атанасова, А. Приложение на Българския национален корпус в лексикографията (с оглед на новите думи в българския език). – В: Сборник с доклади от Международната конференция Slovanská lexikografie počátkem 21. Století, Прага, 20 –22 април 2016 г. (под печат)

Атанасова, А., Е. Габровска. За интеракцията между бързо и за-префигираните глаголи в съвременния български книжовен език. – В: Сборник с доклади от юбилейната научна сесия „Морфология, синтаксис, прагматика” в чест на 75-годишнината на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова“, 2016. (под печат)

Атанасова, А. Корпусният подход в неографията. – В: Сборник с доклади от Националната конференция с международно участие Светът е слово, словото е свят, Благоевград, 6 – 7 октомври 2016 г. (под печат)

Атанасова, Атанаска. За някои нови суфиксални глаголи в българския език. – В: Сборник с доклади от международната славистична конференция „Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки“, 16 – 17 октомври 2014 Благоевград, Благоевград: Благоевград, 2014, с. 1 – 10. ISBN 978-954-680-976-6.

Атанасова, Атанаска. Перформативните глаголи позволявам, разрешавам, съгласявам се с оглед на лексикографското им представяне. – В: 70 години българска академична лескикографгия. Доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2013, с. 175 – 184. ISBN 978-954-322-578-1.

Атанасова, Атанаска. Словообразувателни особености на новата глаголна лексика в българския език. – В: Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках, Днiпропетровськ: Нова iдеологiя, 2013, с. 15 – 18. ISBN 978-617-7068-08-1. //uapryal.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/Innovatsii-2013.pdf

Kolkovska, Sia, Diana Blagoeva, Atanaska Atanasova. The application of corpus-based approach in the Bulgarian new-word lexicography. – В: Proceedings of the 15th EURALEX International Congress. 7-11 August 2012, Oslo. Ruth Vatvedt Fjeld, Julie Matilde Torjusen (eds.), Oslo: University of Oslo, Department of Linguistics and Scandinavian Studies, 2012, pp. 991 – 996. ISBN 978-82-303-2228-4. //www.euralex.org/elx_proceedings/Euralex2012/pp991-996%20Kolkovska,%20Blagoeva%20and%20Atanasova.pdf

Атанасова, Атанаска. За някои словообразувателни особености при полипрефигираните глаголи в съвременния български книжовен език. (Тезиси). – В: ІІ международный научный симпозиум „Славянские языки и культуры в современном мире“. Труды и материалы. Москва, МГУ, 21 – 24 марта 2012, Москва: Московского университета, 2012, с. 10. ISBN 978-5-211-06356-3.