EN

гл. ас. Ванина Сумрова

Информация

Главен асистент

Секция за съвременна българска лексикология и лексикография

Служебен телефон: 02 979 29 48

Имейл: vsumrova@ibl.bas.bg

Образование и опит

Образование и опит

1986 – 1991: магистър по българска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1992 – 1993: специализация по съвременен български език, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1993 – 1998: хонорувана асистентка по българска морфология, съвременен български език и български език за чужденци, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1995 – 1997: асистент, Секция за съвременна българска лексикология и лексикография, Институт за български език, БАН

1998 – 2003: старши асистент, Секция за съвременна българска лексикология и лексикография, Институт за български език, БАН

2004 – до момента: главен асистент, Секция за съвременна българска лексикология и лексикография, Институт за български език, БАН

2013 – 2015: докторантура на самостоятелна подготовка

2015: придобиване на научната и образователна степен „Доктор“

Научна дейност

Проекти

Речник на българския език (многогодишен проект), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Съвременни лексикални ресурси за българската и чешката неология – теоретични и научноприложни аспекти (2017 – 2019), Институт за български език, Българска академия на науките, съвместен проект със Славянския институт, Чешка академия на науките, участник в проекта

Славянската лексикография в началото на 21. век (2014 – 2016), Институт за български език, Българска академия на науките, съвместен проект със Славянския институт, Чешка академия на науките, участник в проекта

Членство в научни организации

Българско лексикографско дружество (от 2000 – до момента)

Публикации

Монографии

Речник на българския език. Том 15 (Р). София: Издателство на БАН, 2015. 1602 с. ISBN 978-954-322-823-2 (т. 15). (съавтор)

Речник на българския език. Том 14 (прелет – пясъчножълт). София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012. 1221 с. ISBN 978-954-322-543-9 (т. 14). (съавтор)

Речник на българския език. Том 13 (поен – прелестно). София, АИ „Проф. Марин Дринов“, ЕТ „Емас“, 2008. 1224 с. ISBN 978-954-357-163-5 (т. 13) ISBN 978-954-90344-8-6 (т. 13) ISBN 978-954-322-326-8 (т. 13). (съавтор)

Речник на българския език. Том 12 (П – поемка). София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“ и ЕТ „Емас“, 2004. с. 1074. ISBN: 954-90344-7-X (т. 12) ISBN: 954-322-014-X (т. 12) ISBN: 954-8793-62-8 (т. 12) (съавтор)

Студии/глави в сборници

Сумрова, В. За българската лексикографска интерпретация на феминативите. – In: Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Praha (под печат).

Сумрова, В. Динамика при назоваването на лица жени в съвременния български книжовен език през последното десетилетие на ХХ век. – В: Студии по лексикология. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2011, с. 101 – 170. ISBN 978-954-322-274-0.

Студии и статии в научни списания

Колковска, С., Д. Благоева, В. Сумрова. Съвременни лексикални ресурси и тяхното приложение в обучението по български език. – Български език и литература, кн. 4, 2016, с. 394 – 403. ISSN 0323–9519.

Сумрова, В. Маскулинизацията на съществителните имена в българския език. – Известия на Института за български език, т. ХХVIII, 2015, с. 174 –204. ISSN 0323-9934.

Сумрова, В. За интермоделите в словообразуването на неологичните феминални имена в българския език. – Rocznik Slawistyczny, т. LXIV, 2015, с. 123 – 140. ISSN 0080-3588.

Сумрова, В. Жената в съвременността – езиков поглед (върху материал от новите феминални имена в българския език). – Български език, кн. 2, 2015, с. 58 – 65. ISSN 0005-4283.

Сумрова, В. За промените във валентността на някои глаголи в професионалния жаргон. – Български език, кн. 3, 2015, с. 89 – 96. ISSN 0005-4283.

Сумрова, В. Транспозиция на глаголите с взаимно значение в българския език – Български език, кн. 1, 2008, с. 46 – 52. ISSN 0005-4283.

Сумрова, В. Родово-граматичните обрати в българския език днес (Когато той е тя и обратно) – Български език, кн. 1, 2007, с. 96 – 100. ISSN 0005-4283.

Статии в сборници от конференции

Сумрова, В. За родовите колебания на заемките в българския език. – В: Морфология, синтаксис, прагматика. Доклади от Юбилейна научна сесия „Морфология, синтаксис, прагматика“ в чест на 75-годишнината на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова, София, 21 – 23 април 2016 г. (под печат)

Сумрова, В. Тройнородови съществителни имена в българския език? – В: Българският език – древен, съвременен, единен. Доклади от научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. д.ф.н. Благой Шклифов, 27 – 28 октомври 2016 г. (под печат)

Сумрова, В. Какво се крие в и зад раклата? – В: Нестор Марков и неговият принос в лексикографията и образованието. Доклади от Юбилейната научна сесия по случай 180 години от рождението на Нестор Марков, 24. 11. 2016 г. София: ИК „Стилует“, 2017, с. 147 – 152. ISВN: 978-619-194-027-1.

Сумрова, В. Парадигматични отношения между неофеминативите в българския език. – В: За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. София, Издателство на БАН „Проф Марин Дринов“, 2016, с. 173 – 179. ISBN 978-954-322-835-5.

Сумрова, В. Новите феминални названия в българския език в словообразувателен аспект. – В: Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2015, с. 629 – 634. ISBN 978-954-680-976-6.

Сумрова, В. Прехвърчат искри между нас (За един нов енантиосемен фразеологизъм). – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2012, с. 159 – 165. ISBN 978-954-322-521-7.

Сумрова, В. Интерпретация на взаимните глаголи в българския език. – В: Bulharská a slovenská lexikografia v zjednotenej Európe. Bratislava, Велико Търново: ИК „Знак’94“, 2009, с. 174 – 181.