EN

гл. ас. д-р Екатерина Петкова

Професионална биография

 

на гл. ас. д-р Екатерина Петкова

 

Секция по терминология и терминография

 

 

За контакти:

 

e-mail: katia_petkova@abv.bg,

 

сл. адрес: бул. “Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 515, София 1113;

 

сл. тел. 979 29 52

 

 

 

Научни интереси:

 

Терминология, терминография, лексикална семантика, превод.

 

 

Образование и квалификация:

 

2007-2009 г. Институт за български език, докторантура на свободна подготовка по терминология.

 

1988–1994 г. СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, полска филология.

 

 

Професионално развитие:

 

от май 2011 г. – Институт за български език, Секция по терминология и терминография, главен асистент.

 

март 2010 – април 2011 г. – Институт за български език, Секция по терминология и терминография, научен сътрудник.

 

август 2002 – февруари 2010 г. – Институт за български език, Секция по терминология и терминография, проучвател.

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

2011 – 2014. Терминологичен речник по екология. Колективен проект на бюджетна
субсидия. Ръководител: доц. д-р М. Симеонова.

 

2011 – 2013. В помощ на практиката: експертна информация относно съдържание и форма на термини по искане на граждани, фирми, институции и др. – многогодишен колективен проект на бюджетна субсидия, етап 2011-2013. Ръководител: доц. д-р М.Симеонова.

 

2011 – 2013. Общ архив на научната лексика: архив на термини, терминоелементи и терминологична лексика от различни научни и професионални подобласти – многогодишен колективен проект на бюджетна субсидия, етап 2011-2013. Ръководител: гл.ас. д-р Е. Петкова.

2011 – 2013. Терминологични архиви на отделните научни области: терминологични архиви по икономика, инженерни науки, математика, политика и евроинтеграция и архив на библиографията по терминознание – многогодишен колективен проект на бюджетна субсидия, етап 2011-2013. Ръководител: гл.ас. д-р Е. Петкова.

 

2011 – 2013. Формално представяне на българска словоизменителна морфология чрез семантични мрежи – колективен проект на бюджетна субсидия.Ръководител гл. ас. д-р В. Стойкова.

 

2012 – 2014. Българо-полски лексикални паралели – колективен проект по ЕБР съвместно с Института по славистика – Варшава. Ръководител от българска страна доц.д-р Д. Благоева.

 

2012 – 2014. Компютърни лексикографски подходи, използвани за словашки и български
речници и справочни издания – колективен проект по ЕБР съвместно с Института за езикознание при Словашката академия на науките. Ръководител от българска страна гл. ас. д-р В. Стойкова.

 

2007 – 2009. Терминологичен речник по обществено-политически науки – речник
на основните термини в областите обща история, история на България, право и етика;
финансиране от БАН – ИБЕ; ръководител чл.-кор.проф. д.ф.н.. Мария Попова.

 

2005 – 2007. Терминологичен речник по хуманитарни науки – речник на основните
термини в областите езикознание и български език, литературознание и българска
литература, философия, логика, психология; изкуствознание; финансиране от БАН –
ИБЕ; ръководител проф. д.ф.н.. Мария Попова.

 

2005 – 2007. Терминологичен речник по природни науки: – речник на основните
термини в областите астрономия, биология, физика, физическа география, химия;
финансиране от БАН – ИБЕ; ръководител проф. д.ф.н. Мария Попова.

 

 

Публикации:

 

Съавторство в: Терминологично-енциклопедичен речник по обществено-политически науки. Авт.: М. Попова, С. Колковска, М. Симеонова, Б. Попов, Е. Петкова, Кр. Симеонова, А. Христова. С., изд. „Наука и изкуство”, 2012, 526 стр. – съставителство на част от статиите по история.

 

Съавторство в: М. Попова, Б. Попов, Е. Петкова, К. Симеонова, А. Христова. Терминологичен речник по хуманитарни науки. София. Изд. “Наука и изкуство”. 2007, 497 стр. – съставителство на термините по изкуствознание.

 

Съавторство в: М. Попова, С. Колковска, Г. Димитрова, А. Христова, Е. Петкова. Терминологичен речник по природни науки. София. Изд. “Наука и изкуство”. 2006, 462 стр. – съставителство на част от термините по биология.

 

Петкова, Е. Взаимоотношение между терминологична и общоупотребима лексика. София, „Скала принт“, 2013, 329 с.

 

Петкова, Е. Видове електронни терминологични ресурси и възможности за тяхната употреба. – В: 70 години българска академична лексикография. С., АИ „Проф. Марин Дринов“, 2013, с. 329-334.

 

Съавторство в: Stoykova, V. and Petkova, Е. Automatic Extraction of Mathematical Terms for Precalculus. In: A. Karahoca and S. Kanbul (eds.) 2012. Procedia Technology, vol. 1, Elsevier, рр. 464-468.

 

Петкова, Е. Специфични особености на терминологичното значение. – В: “Магията на думите”. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова – Цветкова. София, АИ “Проф. Марин Дринов”, с. 195-202.

 

Съавторство в: Петкова, Е., К. Симеонова. Мария Попова – етапни постижения в развитието на българската терминологична наука. – В: Многообразие в единството, София, Издание на Съюза на учените в България, 2011, кн. 1, с. 74-78.

 

Петкова, Е. Терминологията и терминографията в Института за български език. – В: Списание на БАН, София, АИ “Проф. Марин Дринов”, 2012, кн. 6, с. 50-53.

 

Петкова, Е. Особености при използването на информационни технологии в терминологията. – В: Многообразие в единството Издание на Съюза на учените в България, София, 2012, кн. 1. http://tksi.org/SUB/Broj2012.htm

 

Петкова, Е. Термини думи, получени от названия на животни. – В: Многообразие в единството, Издание на Съюза на учените в България, София, 2011, кн. 1, с. 100-104.

 

Петкова, Е. Терминологизация – значение и дефиниция. – В: Многообразие в единството, Издание на Съюза на учените в България, София, 2011, кн. 2, с. 88-92.

 

Петкова, Е. Терминологизация, детерминологизация и ретерминологизация. – В: Сп. “Многообразие в единството” (сборник доклади от конференцията на Съюза на учените “Развитие и креативност”, София, 30 ноември 2009 г.). Издание на Съюза на учените в България. София, 2010, с. 50-55.

 

Петкова, Е. Някои случаи на терминологизация чрез метонимия. – В: Лексикографията в европейското културно пространство. Материали от Петата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 19-20 октомври 2009 г. ИК „Знак ’94., Велико Търново, 2010, с. 407-415.

 

Петкова, Е. Мотивационните признаци ‘свойство’ и ‘качество’ при терминологизацията чрез метафора. – В: Лексикографски преглед. Издание на Българското лексикографско дружество. 2009, № 9, с. 74-82.

 

Петкова, Е. Признакът ‘функция’ като мотивационен признак при терминологизацията чрез метафора. – В: Жарчысы вестник Кыргызского национального университета им. Жусупа Баласагына. Бишкек. Изд. КНУ. 2008, сер. 1(6), вып. 2 (1-5, внепл.), с. 37-42.

 

Петкова, Е. Признакът ‘форма’ като мотивационен признак при терминологизацията чрез метафора. – В: Научни приноси в памет на проф. Константин Попов. В. Търново. ИК “Знак 94”. 2007, с. 98-103.

 

Петкова, Е. Структурна характеристика на терминологизацията в българския език. – В: Лексикографията и лексикологията в съвременния свят. В. Търново. ИК “Знак 94”. 2007, с. 323-331.

 

Петкова, Е. Взаимоотношение между основни географски термини и общоупотребими думи с еднаква звукова форма. – В: Български език. София. ИК “Емас”. 2005, кн. 1, с. 81-91.