EN
Начало » Структура » Етнолингвистика » Сътрудници » доц. д-р Калина Мичева-Пейчева

доц. д-р Калина Мичева-Пейчева

Информация

доцент

Секция за етнолингвистика

Служебен телефон: 02 979 2974

Имейл: k.micheva@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • етнолингвистика
  • историческа лингвокултурология
  • културна антропология
  • културология

Награди:

Награда за млад учен на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – 2012.

Образование и опит

Образование и опит

1991 – 1996: Национална гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“.

1996 – 2001: Магистър по културология, Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

1999 – 2001: Специализация по културна антропология в Софийски университет “Св. Климент Охридски“.

2003 – 2006: Докторант в Секцията за етнолингвистика, Институт за български език.

2007 – 2011: Проучвател в Секцията за етнолингвистика, Институт за български език.

2010 – до момента: Научен секретар на Секцията за етнолингвистика, Институт за български език, БАН.

2011 – доктор, Секция за етнолингвистика, Институт за български език.

2011 – 2019: Главен асистент в Секцията за етнолингвистика, Институт за български език, БАН.

2019 – досега: Доцент в Секцията за етнолингвистика, Институт за български език, БАН.

Научна дейност

Проекти

Концептите „свой“ – „чужд“ в българските пословици и поговорки (2009 – 2011). Проект по ЕБР със Сектора по етнолингвистика и фолклор в Института по славянознание към РАН. Участник.

Език и култура в епохата на глобализацията (2012 – 2014). Съхраняване на културното наследство в глобализиращия се свят. Проект по ЕБР със Сектора по етнолингвистика и фолклор в Института по славянознание към РАН. Участник.

Анотирана библиография по етнолингвистика (2000 – 2010) (2012 – 2014). Проект, финансиран от БАН. Участник.

Концептите „дом“, „труд“ и „свобода“ в български език (2013 – 2015). Част от международния проект EUROJOS. Проектът е по линия на Комисията по етнолингвистика към МКС с председател проф. Й. Бартмински. Участник.

Модел за съпоставително изследване на фрагменти от народната култура на български и словашки език (2015 – 2017). Проект по ЕБР с Института по славистика „Ян Станислав“ към САН. Участник.

Етнолингвистичен речник на нар. медицина (2013 – досега – втори етап). Финансиран от БАН. Участник.

Музикалният свят на българина в лексикалната система на българските диалекти (етнокултурни аспекти) (2016 – 2018). Финансиран от БАН. Участник.

Публикации

Монографии

Мичева-Пейчева К. Сакральная чистота и профанная нечистота. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2016. 116 с. ISBN 978-3-659-86704-0.

Мичева-Пейчева К. Сблъсъкът на чистотата и нечистотата в българската култура и език. София, 2013. 311 с. ISBN 978-954-9928-64-8.

Студии и статии в научни списания и юбилейни сборници

Мичева-Пейчева К. „Българският език – древен, съвременен, единен“. Научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. д.ф.н. Благой Шклифов. – Български език, 2016, № 3, с. 150 – 152. ISSN 0005 – 4283.

Мичева-Пейчева К. Семантическая оппозиция «чистый — нечистый» в болгарских повествовательных апокрифах. – Научний диалог, № 4, 2016, 35-51.

Мичева-Пейчева К. Диалектни названия на нечисти сили в средновековни апокрифни молитви. – В: Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. София, 2016, с. 52 – 56. ISBN 978-954-322-852-2.

Мичева-Пейчева К. Свободата в асоциативното мислене на българина. – Българска реч, № 3, 2015, с. 134 – 141. ISSN 1310-733Х.

Мичева-Пейчева К. Злите сили в средновековните апокрифни молитви. – В: Дзяло – списание в областта на хуманитаристиката Х – ХХ в., год. IIІ, 2015, брой 5. ISSN 1314-9067.

Мичева-Пейчева К. О вечных словах грусти и о грустных словах пародии. – В: Научный диалог, 2015, № 3 (39), с. 111 – 132.

Мичева-Пейчева К. Концептът чист в старобългарските класически произведения. – В: Изследователски хоризонти на българската лингвистика. София, 2014. ISBN 978-954-92489-5-1.

Мичева-Пейчева К. Език на скръбта – единение на νεκρός и λόγος. – Български език, 2014, 2. ISSN 0005-4283.

Мичева-Пейчева К. Образът на чистата жена в старобългарското Житие на св. Теодора и в традиционната култура. – Известия на Института за български език, т. 27, 2014, с. 161 – 174. ISSN 0323-9934.

Мичева-Пейчева К. Болестотворното зло в старобългарските апокрифни молитви. – Български език, 2013, 2, с. 65 – 75, ISSN 0005-4283.

Мичева-Пейчева К. Оппозиция „свой – чужой” в классических древнеболгарских произведениях. – В: сб. Славянский мир в третьем тысьчилетии. Москва, 2013, с. 131 – 149. ISBN-10 5-7576-0275-9; 13 978-5-7576-0275-2.

Мичева-Пейчева К. Аномалията като белег за нечистота в българската култура и език. – Българска реч, кн. 1, 2012. ISSN 1310-733Х.

Мичева-Пейчева К. Оппозиция чистый – нечистый в языке древнеболгарских класических памятников. – В: Славянский филологический сборник, выпуск II, М. 2011.

Мичева-Пейчева К. Опозицията свой – чужд в словото на Дамаскин Студит за десетте божи заповеди. – В: Магията на думите, 2012, с. 493 – 502. ISBN 978-954-322-521-7.
Мичева-Пейчева К. Конотациите на свещеното. – Български език, 2006, кн. 1, с. 5 – 12. ISSN 0005 – 4283.

Мичева-Пейчева К. Етнокултурна семантика на чист новобългарските дамаскини. – Българска реч, 2007, кн. 2, с. 98 – 106. ISSN 1310-733Х.

Мичева-Пейчева К. Названието поган с неговите производни и знаците на нечистотата в българската традиционна култура. – Българска реч, 2005, кн. 3, с. 57 – 62. ISSN 1310-733Х.

Статии в сборници от конференции

Мичева-Пейчева К. Светлата страна на тъмните сили. – В: Сборник от конференцията – „Jazyk a kultúra v slovanských súvislostrach“ (5 – 7 október 2016), 2017, с. 25 – 32.

Мичева-Пейчева К. Названията на чисти животни в българската култура и език. – В: 70 години българска академична лексикография. София, 2013, с. 544 – 550. ISBN 978-954-322-578-1.

Мичева-Пейчева К. Социолингвистични измерения на названияна на нечисти животни. – В: Проблеми на социолингвистиката, XI. Езикът във времето и пространството. София, 2014, с. 336 – 342. ISSN 1314-5401.