EN
Начало » Структура » История на българския език » Сътрудници » ас. Магдалена Стефанова Абаджиева

ас. Магдалена Стефанова Абаджиева

Информация

асистент д-р

Секция за история на българския език

Служебен телефон: 02 979 29 62

Научни интереси:

  • история на българския език
  • езикови особености в литературата на българите католици

Образование и опит

Образование и опит

1997 – 2002: бакалавър по българска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

2004 – 2006: магистър по маркетинг, Стопански факултет, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

2012 – 2015: докторант, Секция за история на българския език, Институт за български език, БАН

2015 – досега: асистент, Секция за история на българския език, Институт за български език, БАН

2017: придобита научна и образователна степен „доктор“, Секция за история на българския език, Институт за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

Информатика, граматика, лексикография (2012 – 2014), Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Институт за български език, БАН, проект, финансиран от Европейски социален фонд и Република България по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (BG061PO001-3/ 3.06-0024), участник в целевата група.

Диастратичното вариране в лексиката на стария български и на стария румънски език (2017 – 2019), Институт за български език, Българска академия на науките, Институт за лингвистика на Румънската академия на науките, участник.

Публикации

Студии в сборници

Абаджиева, М. Павликянската книжнина от XVIII в. – пример за книжовен език на народна основа. – В: Писменото наследство и информационните технологии. С., 2014, с. 235 – 238. ISBN 978-954-978-725-2.

Студии и статии в научни списания

Абаджиева, М. Езикът на павликянската книжнина от ХVІІІ век. – Български език, 2013, Приложение, с. 262 – 273. ISSN 0005-4283.

Абаджиева, М. Книжовен език на народна основа ли е павликянската книжнина от втората половина на XVIII в.? – Palaeobulgarica, 4, 2014, с. 68 – 79. ISSN 0204-4021.

Абаджиева, М. Християнската лексика в ръкопис № 778 на католическия книжовник Петър Ковачев Царски. – В: Име и святост, годишник на асоциация „Онгъл“, т. 13, год. IX, 2014. ISSN 1311-493Х.

Абаджиева, М. Павликянската книжнина и характерният за павликянския говор фонемен преход è> ù. – Littera et Lingua, електронно списание, т. 11, кн. 1/2, 2014. ISSN 1312-6172.

Абаджиева, М. Предпоставки за възникването на литературата на българите католици на новобългарски език през XVIII в. Католическата пропаганда сред павликяните. – В: Вяра и култ, годишник на асоциация „Онгъл“, т. 15, год. XI, 2017, с. 221 – 231. ISSN 1311-43X.

Цибранска-Костова, М., М. Абаджиева. За лексиката с чужд произход в католическата книжнина от XVII–XVIII век /по материал на Абагара на Филип Станиславов и сборник № 778 НБКМ на Петър Ковачев Царски/. – Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, кн. XXIX, с. 7 – 47. ISSN 0323-9934.

Статии в сборници от конференции

Абаджиева, М. За определението „павликянска книжнина“ в българската литературна история“. – В: Сборник доклади и материали от заключителната конференция. София, 29–30.06.2015 г., с. 211 – 217. ISBN 978-954-914-775-9.