EN
Начало » Структура » История на българския език » Сътрудници » доц. д-р Георги Атанасов Митринов

доц. д-р Георги Атанасов Митринов

Професионална биография

 

на ст.н.с. д-р Георги Митринов

 

Секция за история на българския език

 

 

За контакти:

 

e-mail: mitrinov@abv.bg,

 

сл. адрес: бул. “Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 617, София 1113;

 

сл. тел. 02 9792950

 

 

Научни интереси:

 

история на българския език, българска диалектология, историческа лексикология, социолингвистика, етнография, история

 

 

Образование и квалификация:

 

2001 – 2004 г. Институт за български език, докторант

 

1978 – 1982 г. ПУ „Паисий Хилендарски”, българска филология

 

 

Професионално развитие:

 

от 2008 г. Институт за български език, старши научен сътрудник

 

2003 – 2008 г. Институт за български език, проучвател

 

1986 – 1991 г. ПУ „Паисий Хилендарски”, филиал гр. Кърджали, н.с. към Проблемна научно-изследователска лаборатория (ПНИЛ) за изучаване на родопските говори.

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

Речник на езика на патриарх Евтимий (2004-2007 г.). Проектът е финансиран от МОН, фонд Научни изследвания, ръководител ст.н.с. д-р Ивона Карачорова.

 

Проучване на езиковите маркери за национална идентичност на малки и изолирани общности (2006-2009 г.). Проектът е финансиран от МОН, фонд Научни изследвания, ръководител ст.н.с. д-р Елка Мирчева.

 

Международен проект с Руската академия на науките (РАН) „Изследване на библейски текстове”(2006-2009 г.), ръководител ст.н.с. д-р Елка Мирчева.

 

 

Основни публикации:

 

Г. Митринов. Златоградски сборник. С., Македония прес. 2000. 175 стр.

 

Г. Митринов. Единството на българските родопски говори от двете страни на днешната гръцко-българска граница на лексикално равнище. – Език и литература. 2004 г., кн. 1-2, стр. 254-264.

 

Г. Митринов. Родопско книжовно наследство. Райковски дамаскин. Варна. Университетско издателство ВСУ. 2005 г., стр. 17-276.

 

Г. Митринов. За графичните особености на т.нар. помашки език в Гърция. – Език и литература. 2007 г., № 1-2, стр. 141-149.

 

G. Mitrinov. Die Mundartensituation in den Rhodopen. – In: The Pomaks in Greece and Bulgaria. A model case for borderland minorities in the Balkans. München. 2007. 149-159.