EN
Начало » Структура » История на българския език » Сътрудници » доц. д-р Георги Атанасов Митринов

доц. д-р Георги Атанасов Митринов

Информация

доцент

Секция за история на българския език

Имейл: g.mitrinov@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • история на българския език
  • българска диалектология
  • лексикология
  • епиграфика
  • сфрагистика

Образование и опит

Образование и опит

1978-1982: българска филология, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

1986-1991: н.с., Научно-изследователска лаборатория, ПУ „Паисий Хилендарски“

1991-2003: свободна практика

2003-2008: проучвател, Секция за история на българския език, Институт за български език, БАН

2008- до момента: доцент, Секция за история на българския език, Институт за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

Социокултурно взаимодействие между езиците в Централна и Югоизточна Европа – история и съвременност (2007 – 2009), Институт за български език, Българска академия на науките; Институт за славяноведение, Руска академия на науките, участник в проекта.

Социокултурно взаимодействие между езиците в Централна и Югоизточна Европа – история и съвременност (2009 – 2011), Институт за български език, Българска академия на науките; Институт за славяноведение, Руска академия на науките, участник в проекта.

Изследване и издание на писмени паметници от Х до ХIХ в. като част от културно-историческото наследство и националната идентичност (2012 – 2014), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта.

Изследване и издание на писмени паметници от Х до ХIХ в. като част от културно-историческото наследство и националната идентичност (2015 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта.

Електронни езикови ресурси от оригинални творби на българското Средновековие и Възраждане (2015-2017), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта.

Енциклопедия Тракия – дългосрочен (2012-2017), Тракийски научен институт, участник в проекта.

Членство в научни организации

Известия на Тракийския научен институт (ISSN 1312-6741), Тракийски научен институт; 2017 – до момента, член на редакционна колегия

Публикации

Монографии

Митринов, Г. Пътят на песента за Злата Зенгинмилкова от с. Петково, Смолянско. Смолян, „Зеа-Принт“ ООД, 2014. 131 с. ISBN 978-954-9358-94-0.

Митринов, Г, Л. Антонова. Речник на българските говори в Южните Родопи, Драмско и Сярско. София, 2011, Издание на ИБЕ към БАН, ISBN 978-954-92489-2-0.

Митринов, Г. Южнородопските български говори в Ксантийско и Гюмюрджинско. София, Издателство „Фондация ВМРО“, 2011. 276 с. ISBN 978-954-92064-4-9.

Митринов, Г., Хр. Гиневски. Родопско книжовно наследство. Райковски дамаскин (ново пълно издание на текстовете в същинската част на сборника). Варна, Издателство на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, 2005. 276 с. (Г. Митринов – предговор, нормализация на текстовете, речник; Хр. Гиневски – предговор). ISBN 954-715-277-7.

Митринов, Г. Златоградски сборник. София, Издателство „Македония прес“, 2000. 175 с. ISBN 954 8823 35-7.

Студии/глави в сборници

Митринов, Г. Дупнишкият говор. – В: Сб. История на Дупница и Дупнишко. София, 2015, с. 523 – 546. ISBN 978-954-8187-94-7.

Студии и статии в научни списания

Митринов, Г. Български следи по стенописите на църквата „Св. Архангел Михаил” в с. Ловча, Неврокопско (дн. Драмско).- Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин”, кн. 29, 2016, с. 107 – 131. ISSN 0323-9934.

Митринов, Г. Българското църковно-историческо наследство в Беломорието. I. Надписи на надгробия. – Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин”, кн. 28, 2015, с. 53 – 87. ISSN 0323-9934.

Митринов, Г. Възрожденски сборник с гръцко писмо по говора на с. Либяхово, Неврокопско (1850 г.). Графични и граматични особености. – Македонски преглед, 2012, № 3, с. 73 – 104. ISSN 0861-2277.

Митринов, Г. Дарнашките села в Сярско. – Македонски преглед, 2012, № 4, с. 131 – 152. ISSN 0861-2277.

Митринов, Г. Антропонимични и сфрагистични данни за възрожденската история на село Мандър в Мала Азия. – В: Известия на Тракийския научен институт, кн. 14-15, 2016, с. 210 – 219. ISSN 1312-6741.

Митринов, Г. Данни за рударство в Златоградско през XVI век в османотурски данъчни документи. – Родопи, 2016, № 3 – 4, с. 22 – 31. ISBN 1312-4552.

Митринов Г., Е. Мутафов Фасаден ктиторски надпис на църквата “Св. Архангел Михаил” в с. Кобалища, Драмско. – Български език, 2, 2016, с. 81 – 88. ISSN:0005-4283.

Митринов, Г. Данни за българското гражданство в Гюмюрджина от 1899 година. – В: Известия на Тракийския научен институт, кн. 14-15, 2016, с. 373 – 383. ISSN 1312-6741.

Митринов, Г. За един „превод” на поезия от гръцки език на южнородопски български говор. – Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката, 2016, № 8. ISSN 1314-9067.

Митринов, Г. Приносите на род Суджови за опазване на българското културно-историческо наследство във Вардарска Македония. – Българска реч, 2016, № 2, с. 104 – 112. ISSN 1314-9067.

Митринов, Г. Епизодът Чудото със сфунгатото от Словото за мъченията и чудесата на св. Георги в Райковския дамаскин. – Дзяло – е-списание, 2015, № 5. ISSN 1314-9067.

Mitrinov, G, Emmanuel Moutafov. The inscription on the front of the bell tower of the church of St. Athanasius, the village of Kurchevo, Valovishta District. – Papers of BAS. Humanities and Social Sciences. Vol. 2, No 1-2, 2015, pp. 24 – 31. ISSN 2367-6248.

Митринов, Г. Южнородопските български говори в Гюмюрджинско (фонетични особености). – Българска реч, 2015, № 3, с. 54 – 60. ISSN 1314-9067.

Митринов, Г. Има ли български говори в Момчилградско? – Българска реч, 2015, № 4, с. 119 – 128. ISSN 1314-9067.

Митринов, Г. Интересни антропонимични данни в писма на жители на с. Крушево, Демирхисарско до Стефан Веркович, от 70-те години на XIX век. – Български език, 2015, № 4, с. 120 – 128. ISSN:0005-4283.

Митринов, Г. Молби на българско население от Софлийско, Димотишко и Ортакьойско за приобщаване към Българската екзархия, датирани от 90-те години на XIX век. – Известия на Тракийския научен институт, 2015, кн. 11-12, с. 385 – 398. ISSN 1312-6741.

Митринов, Г. Езиковедски материали в първата годишнина на сп. „Македонски преглед“. – Македонски преглед, 2014, № 4, с. 117 – 126. ISSN 0861-2277.

Митринов, Г. Следи от гласна ы в южнородопските български говори. – Български език, 2014, № 1, с. 74 – 82. ISSN:0005-4283.

Митринов, Г. Интересен ктиторски надпис в църквата „Свето Благовещение Богородично“ на с. Еникьой, Ксантийско. – Родопи, 2014, № 1-2, с. 16 – 21. ISBN 1312-4552.

Митринов, Г. За кореспонденцията на проф. Стойко Стойков с краеведа Тодор Стойчев – създател на „Родопски речник”. – Български език, 2014, Приложение, с. 251 – 259. ISSN 0005-4283.

Митринов, Г. Къде се намира Западна Тракия? – Българска реч, 2014, № 2, с. 54 – 59. ISSN 1310-733Х.

Митринов, Г. Приноси на проф. Любомир Милетич за изучаване историята на българския език и срещу опитите тя да бъде крадена. – Исторически преглед, 2013, № 3-4, с. 89 – 94. ISSN 0323-9748.

Митринов, Г. Родопските говори в проучванията на проф. Любомир Милетич. – Български език, 2013, № 3, с. 19 – 32. ISSN 0005-4283.

Митринов, Г. Фасадният ктиторски надпис на източноправославната църква „Св. Димитър” в с. Каяджик, Софлийско. – Български език, 2013, Приложение, с. 197 – 203. ISSN 0005-4283.

Митринов, Г. Поглед върху издадените събрани съчинения по македонска диалектология на акад. Божидар Видоески (предварителни бележки). – Македонски преглед, 2013, № 3, с. 151 – 158. ISSN 0861-2277.

Митринов, Г. Южнородопските български говори в Димотишко. – Български език, 2012, № 3, с. 21 – 36. ISSN 0005-4283.

Митринов, Г. Защо айрян, а не мътеница и бърканица? – Българска реч, 2011, № 3, с. 52 – 58. ISSN 1310-733Х.

Митринов, Г. Данни за говора на с. Кетенлик, Ксантийско от началото на ХХ век и 100 години по-късно. – Български език, 2010, № 3, с. 85 – 93. ISSN 0005–4283.

Митринов, Г. Eдна малко известна страна от научната дейност на проф. д-р Максим Сл. Младенов. – Българска реч, 2010, № 1-2, с. 72 – 83. ISSN 1310-733X.

Митринов, Г. Една интересна особеност в говора на с. Исьорен, Ксантийско. – Български език, 2008, № 4, с. 79 – 87. ISSN 0005–4283.

Митринов, Г. За южната граница на златоградския говор. – Българска реч, 2008, кн. 1, с. 85 – 90. ISSN 1310-733Х.

Митринов, Г. За графичните особености на т. нар. “помашки език” в Гърция. – Език и литература, 2007, № 1-2, с. 141 – 149. ISSN 0324-1270.

Митринов, Г. Форми на личните местоимения, запазени в южнородопските български говори. – Български език, 2007, № 3, с. 77 – 85. ISSN 0005–4283.

Митринов, Г. Единството на българските родопски говори. – Език и литература, 2004, № 1-2, с. 254 – 264. ISSN 0324-1270.

Митринов, Г. Към нормализацията на текстовете в Райковския дамаскин, направена от Маньо Стоянов. – Българска реч, 2007, № 2, с. 38 – 51. ISSN 1310-733Х.

Митринов, Г. Непубликувани досега материали в архива на Стою Н. Шишков за говорите на някои села в Кавалско, Зиляховско, Правишко и Драмско. – Език и литература, 1993, № 5-6, с. 58 – 63. ISSN 0324-1270.

Митринов, Г. Някои характерни особености на един непроучен досега южнородопски български говор (говорът на с. Угурли, Ксантийско). – Език и литература, 1992, № 4, с. 40 – 44. ISSN 0324-1270.

Статии в сборници от конференции

Митринов, Г. Антропонимични и сфрагистични данни от 1878 година за българското население в Хасково и Мустафа паша (дн. Свиленград). – В: Сб. Нестор Марков и неговият принос в лексикографията и образованието. Доклади от юбилейната научна сесия по случай 180 години от рождението на Нестор Марков. 24. 11. 2016 г. София, ИК „СТИЛУЕТ“, 2017, с. 139 – 146. ISBN 978-619-194-027-1.

Митринов, Г. Семантично разнообразие в употребата на демононим дракус в родопските говори. – В: Сб. MIRABILA: ЧУДЕСА И ЧУДОВИЩА (Studia Balcanica 31). София, Издателство Парадигма. 2016, с. 275 – 280. ISBN 978-619-7179-05-7.

Митринов, Г. Какво може да се открие в едно изследване на южнородопски български говор. – В: Сб. За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 438 – 449. ISBN 978-954-322-835-5.

Митринов, Г. Из лексиката на говора на с. Савяк, Сярско. – В: Сб. Лексикографията в началото на XXI в. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология (София, 15-16 октомври, 2015 г.). София, Издателство на БАН Проф. „Марин Дринов“, 2016, с. 760 – 771. ISBN 978-954-322-875-1.

Митринов, Г. Етнографски данни за населението на някои западнотракийски български села в една книга на Христо Караманджуков. – В Сб. Христо Караманджуков и Родопите. Доклади от научната конференция, Смолян, 2-3 май, 2011 г. София, Издателство „Тангра Таннакра“, 2016, с. 38 – 44. ISBN 978-954-378-143-0.

Митринов, Г. Данни за говора на с. Савяк, Валовищко (дн. грц. Вамвакофито) в един диалектен речник (фонетични особености). – В: Сб. Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова, София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 456 – 465. ISBN 978-954-322-872-0.

Митринов, Г. Фасадният надпис на камбанарията при църквата „Св. Пророк Илия” в с. Волак, Драмско. – В: Сб. Доклади от международната научна конференция „Съвременните измерения на едно научно прозрение. 150 г. от рождението на Ватрослав Облак”. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2015, с. – . ISBN 978-954-362-160-6.

Митринов, Г. Български селищни имена от Южните Родопи. – В: Сб. Изследователски хоризонти на българската лингвистика. Доклади от националната научна конференция, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. дфн Йордан Заимов. 30.09. – 01.10. 2011г. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2014, с. 115 – 123. ISBN 978-954-92489-5-1.

Митринов, Г. Языковая ситуация в Южных Родопах (области Ксанти, Гюмюрджины, Дидимотики). – В: Сб. Славяне-мусульмане на Балканах: язык, культура, идентичность. Москва, Институт славяновядения РАН. 2014, с. 180 – 197. ISBN 978-5-75-76-0321-6.

Митринов, Г. Днешните български говори в Източна (Одринска) Тракия. – В: Сб. Трети международен конгрес по българистика 23-26 май 2013, София. Секция Български език, подсекция Диалектология. София. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 166 – 178. ISBN 978-954-07-3855-0.

Митринов, Г. Доброволците в МОО от с. Крушево, Демирхисарско. Антропонимични данни. – В: Сб. Проблеми на социолингвистиката, Т. 11. София, ИК „Знак 94“, Велико Търново. 2014, с. 355 – 360. ISSN 1314-5401.

Митринов, Г. Публикуван лексикален материал от гръцкия говор на Станимака (дн. Асеновград) от 60-те години на XIX век. – В: Сб. 70 години българска академична лексикография. Доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология. 24-25. 10. 2012 г. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2013, с. 623 – 631. ISBN 978-954-322-578-1.

Митринов, Г. Доброволци от с. Карлуково, Ахъчелебийско в Македоно-Одринското опълчение по време на Балканските войни (Антропонимични данни). – В: Сб. 100 години Балканска война, 100 години свобода за Родопите. Сборник студии и доклади от национална научна конференция 15 – 17. 10. 2012 г. Смолян. Регионален исторически музей „Стою Шишков“, 2013, с. 189 – 204. ISBN 978-619-90046-2-3.

Митринов, Г. Публикувани части от текста на Златоградски сборник в сп. „Родопски напредък“. – В: Сб. Язык Библии: лингвотекстологические исследования. Москва – Санкт-Петербург, Издатeльство „Нестор-История“, 2012, с. 186-198. ISBN 978-5-90598-617-8.

Митринов, Г. За критериите при класификацията на славянските литературни микроезици („помашки език“). – B: Сб. Езикът и социалният опит. Материали от Десетата конференция по социолингвистика, посветена на 70-годишнината на академик Михаил Виденов. С., 2011, с. 174 – 179 ISBN 978-954-8305-12-9).

Митринов, Г. За достоверността на данните в „Исторически бележник“, свързани с ислямизирането в Родопите през ХVІІ в. – В: Сб. Етрополската книжовна школа и българският ХVІІ век. Сборник материали от Националната конференция „Етрополската книжовна школа и културният живот през ХVІІ век в българските земи“, София, 20-21 май 2010. София, Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 52 – 62. ISBN 978-954-523-121-6.

Митринов, Г. Фалшификации, свързани с езика на българите мохамедани. – B: Сб. Заблуди и фалшификации за произхода на българите мохамедани. Материали от научната конференция Смолян, 29. 10. 2009 г. София, Издателство ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2010, с. 108 – 116. ISBN 978-954-378-063-1.

Митринов, Г. Название гергьоскийа за месец ноември в родопските говори. – В: Сб. Филология, история, изкуствознание. Сборник изследвания в чест на проф. дфн Стефан Смядовски. София, Издателство Валентин Траянов. 2010, с. 127 – 136. ISBN 978-954-9928-49-5.

Митринов, Г. За някои особености на употребата на диалектна лексика в повестта „Минало-незаминало“ от Станислав Сивриев. – В: Сб. „Станислав Сивриев в българската литература. Материали и проучвания по повод 85-годишнината от рождението на писателя.” Под заглавие „Особености при употребата на диалектна лексика в творбата „Минало-незаминало” от Станислав Сивриев”. Варна, Издателство Славена. 2010, с. 129 – 137. ISBN 978-954-579-821-4.

Mitrinov, G. Die Mundartensituation in den Rhodopen. – In The Pomaks in Greece and Bulgaria. A model case for borderland minorities in the Balkans. Südosteuropa Studien. Band 73. München. Verlag Otto Sagner. 2007. pp. 149 – 159. ISBN 978-3-87690-963-9.

Митринов, Г. За говора на с. Мустафчево, Ксантийско, по данни от Pomak Dictionary на Николаос Кокас – Ксанти. – В: Сб. Българските острови на лингвистичната карта на Балканите. София, Издателство ФИГУРА. 2007, с. 95 – 102. ISBN 978-954-9985-21-4.

Митринов, Г. Въпросително местоимение кина – употреба и разпространение. – В: Филологически и методически изследвания. Доклади от международната научна конференция посветена на 100-годишнината от рождението на доц. Стайко Кабасанов. Смолян – Люблин. ПУ „Паисий Хилендарски”, Филиал Смолян. 2007, с. 188 – 198. ISBN 978-954-8767-21-7.