EN
Начало » Структура » История на българския език » Сътрудници » проф. дфн Марияна Петрова Цибранска – Костова

проф. дфн Марияна Петрова Цибранска – Костова

Професионална биография

 

на проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова

 

Секция за история на българския език

 

 

За контакти:

 

e-mail: tzibran@abv.bg; m.tsibranska@gmail.com

 

сл. адрес: бул. “Шипченски проход” N 52, бл. 17, София 1113;

 

 

 

Образование и квалификация:

 

Завършено средно образование в 9-та Френска езикова гимназия, София (1977–1982)

 

Завършено висше образование в СУ “Климент Охридски” по специалността “Българска филология”. Втора специалност “Френска филология” (1982–1987)

 

 

Научни степени:

 

доктор, придобита с диплом №28929 и протокол №5 от 10.03.1992 г. на ВАК при МС с дисертация “ Езикът на славянските печатни книги от XVI в.(по материал на венецианския Молитвеник от 1570 г.)

доктор на филологическите науки, придобита с диплом №34098 от 18.05. 2010 г. и Протокол № 3 от 17.03. 2010 г., издадени от ВАК при МС с дисертация на тема “ Покайната книжнина на Българското средновековие IX–XVIII в. (езиково-текстологични и културологични аспекти)”.

 

  

Професионално развитие:

 

от май 2011 г. – професор

 

2001 – 2011 – доцент, ИБЛ

 

1996 – 2000 – научен сътрудник I степен, ИБЛ

 

1993 – 1996 г. – научен сътрудник II степен, ИБЛ

 

1991 – 1993 г. – проучвател, ИБЛ

 

 

Лекции:

 

Лекции и упражнения по старобългарски език в Смолянския висш педагогически институт “Дичо Петров”, филиал на ПУ “Паисий Хилендарски” (1993-1996/ 1998-1999)

 

Лекции по старобългарски език и историческа граматика на българския език в ПУ “Паисий Хилендарски” (1996–2001)
Автор на спецкурс “Проблеми на българската историческа лексикология” за студентите от специалностите “Славянски филологии” в ПУ “Паисий Хилендарски” (1996–2001)

 

Лектор по български език и култура в Провансалския университет (Aix-Marseille1), гр. Екс-ан-Прованс, Република Франция (2002–2005)

 

Преподавател по старобългарски език в лятната школа на “Академия за древни езици”, организирана в Digne des Bains през 2004 г. в по програма на CNRS на Република Франция.

 

От 2006 хоноруван доцент, а от 2011 и понастоящем професор в Катедрата по общо езикознание и история на българския език в ПУ ”Паисий Хилендарски”с лекции по старобългарски език.

 

 

Специализации:

 

Спечелен конкурс на МОН и Министерството на културата на Румъния за 3-месечна специализация (септември-декември) в Секцията за книжовен език и поетика на Института по лингвистика “Йоргу Йордан” в Румънската Академия на науките с проекта “Българските средновековни ръкописи с литургическо съдържание в Румъния” (1997).

 

Двуседмична специализация в Словашката Академия на науките на тема “Моравският период в българската църковноюридическа книжнина и Методиевото дело” (1998)

 

Летен международен едномесечен семинар през юли, 1999, в Департамента по медиевистика на Central European University в Будапеща “The Many Cultural Centers of the Early Medieval Oikumene” (1999)

 

Двумесечна стипендия на Департамента по медиевистика на Central European University в Будапеща с проекта“ Libri paenitentiales in the Old Slavic Literary Tradition”. (2000)

 

6-седмична специализация в Центъра за славистични медиевистични изследвания на Университета на щата Охайо, гр. Кълъмбъс, САЩ с проекта: “Пенитенциалите в книжнината на южните славяни IX-XVIII в.” (2001)

 

3 месеца (септември- ноември) в Американското училище за класически изследвания в Атина, Гърция, като стипендиант на Фондация “Андрю Мелън” със спечелен проект “Greek-Slavic Interactions in The Canon Law Literature of The Post Byzantine Period 15th -18th c (2008)

 

3 месеца (октомври-декември) в Американската академия в Рим като стипендиант на Фондация “Андрю Мелон” с проекта “Bulgarian Cultural Legacy in the 16th Venetian Cyrillic Printing” (2011)

 

Едномесечна специализация като стипендиант на Институт “Скалигер” в Университетската библиотека на град Лайден, Холандия, за работа със сборника “Различни потреби” на първия български печатар Яков Крайков (2012)

 

 

Езици:

 

Френски, английски, руски

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

Ръководител на проекта “Богомилите в славянските църковноюридически текстове и паметници”( 2007- 2009), разработван в СИБЕ.

 

Ръководител на постдокторанти в проекта “Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания”. Съвместен проект на СУ “Климент Охридски” и ИБЕ. Финансиран от Европейските структурни фондове (2009 – 2011).

 

Съавтор в научната концепция на проекта “Правни текстове от Средновековието и Новото време”(2007-2009), разработван съвместно от Кирило-Методиевския научен център на БАН, Института за история на БАН и Института за български език на БАН.

 

Участник в проекта “Езикът на Библията” като подпроект в рамките на проекта “Социокултурно взаимодействие между езиците в Централна и Югоизточна Европа – история и съвременност”. Проект на ИБЕ и Институт славяноведения на Руската академия на науките. Текущ проект по ЕБР, разработван на два етапа 2006 – 2009/ 2009 – 2011. През 2006 по проекта е осъществена двуседмична научна командировка в Института по славянознание към РАН за работа в ръкописните отдели на ГИМ и РГБ в Москва.

 

Съавтор на проекта “The Cultural Exchange and the Creation of a Common Space: the Example of the Traveling Books”. Текущ проект на КМНЦ, ИИ и ИБЕ по ЕБР с Института за история на Румънската академия на науките “Николае Йорга”.

 

Участник в колективния проект “Речник на произведенията на Патриарх Евтимий Търновски”, разработван в Секцията за история на българския език с финансовата подкрепа на Фонд “Научни изследвания” на МОН (2002 – 2006).

 

Представител на България в международния европейски проект на Don Juan Archiv – Wien с ръководител проф. G. J. Roper (England) “PRINTING IN EUROPE. A Handbook of the History of Printing in Europe and the Mediterranean with a special focus onTheatralia, Musicalia and Orientalia“.

 

 

Експертна и обществена дейност:

 

Член на организационния комитет на конференцията с международно участие “И на печат поставих. 200 г. от появата на Неделника на Софроний Врачански” София, 2006 г.

 

Член на екипа за международния одит на Института за български език през 2009 г.

 

Член на Атестационната комисия на Института за български език- БАН през 2010 г.

 

Заместник главен редактор списание “Балканско езикознание” от 2008 г.

 

Председател на ОС на учените от Института за български език “Проф. Л. Андрейчин” от 2011 г.

 

Ръководител на Секцията за история на българския език в Института за български език «Проф. Л. Андрейчин» от 2012 г.

 

Член на Съвета за чуждестранна българистика на БАН от 2012 г.

 

 

Основни публикации:

 

МОНОГРАФИИ:

 1. Формиране и развитие на старобългарските лексикални норми в църковноюридическата книжнина. С., 2000. Издателство “ ДИОС”. ISBN: 954-8405-32-6; 147 стр.
 2. Етюди върху кирилската палеотипия XV-XVIII в. С., 2007, Издателство «Гутенберг». ΙSBN: 978-954-617-017-0; 202 стр.
 3. Покайната книжнина книжнина на Българското средновековие IX – XVIII в. (езиково-текстологични и културологични аспекти). Издателство “Валентин Траянов”. С., 2011. ISBN: 978-954-9928-52-5, 556 стр.
 4. Български епитимийник от XV-XVI в. Изд. “Валентин Траянов”. С., 2011. ISBN: 978954928594, 108 стр
 5. Зайковски требник от XIV век. Изследване и текст. Изд. “Валентин Траянов”. С., 2012, 384 стр. (в съвторство с Елка Мирчева).
 6. Яков Крайков и неговият сборник “Различни потреби” между Венеция и Балканите през XVI век. Изд. «Валентин Траянов». С., 2012. ISBN: 978-954-9928-63-1, 200 стр.

 

СТУДИИ: 

 1. Le Законъ соyдныи людьмъ du point de vue de la lexicologie et de la lexicographie historique. – Etudes Balkaniques 1998, 3–4, 196–210.
 2. Зайковският требник от XIV в. в южнославянската евхологична традиция.( в съавторство с Е.Мирчева). ­ Археографски прилози, Белград , 1999, кн. 21., 163–196.
 3. Катарският требник и богомилската книжнина- Palaeobulgarica 2004,XXVIII,1, 42–67.
 4. Славянският Псевдозонар. – Palaeobulgarica, кн. 4, XXXII, 2008, 25–52.
 5. “Заповеди на светите отци” в южнославянската кирилска традиция. – Palaeobulgarica XXXI, кн. 4, 2007, 3–26.
 6. Балканската и южнославянската традиция на Номоканона при Великия требник.
 7. (ръкопис №1411 от НБКМ, XVII в.).–Palaeobulgarica, XXX, кн. 4, 2006, 35–53. Translatio Imperii: les formulas verbales et les images d’éloge de souverain (le cas de Bulgarie médiévale). XXIX Seminario Internazionale di Studi storici Da Roma alla Terza Roma. – Diritto@Storia, 2009, quaderno N 8. ISSN : 1825-0300 (в съавторство с И. Билярски).
 8. Заповеди на св. отци” в Синайския евхологий и западноевропейските пенитенциали. – Старoбългарска литература 37–38, 2007 , 91–113.
 9. Богомилите в църковноюридическите текстове и паметници. – Старобългарска литература 39–40, 2008, 197–220 (в съавторство с Мария Райкова).

 

РЕЧНИЦИ:

 1. Авторство на 150 статии от “Речник на книжовния език на народна основа ( по материал на Тихнравовския дамаскин от XVII в.” С., 2012.
 2. Авторство на 150 статии от “Речник на произведенията на Патриарх Евтимий”. Регистриран в НАЦИД с протокол № Нд 10/ 2010.

 

СТАТИИ:

 1. Лексикални промени в ръкописни требници от XV–XIX в. в българските книгохранилища. ­ Български език 1992, кн.4, 313–316.
 2. Три требника от XVII в. в светлината на езиковата диахрония. ­ Проглас 1994, III, кн.1, 14–19.
 3. Към езиковата проблематика на кирилската палеотипия от XVI в.­ В: Сборник от Втория колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения. Велико Търново, 1994, 149–155.
 4. Étude du texte et des particularités linguistiques du premier Nomocanon cyrillique imprimé.- Études Balkaniques 1994, 3, 95–101.
 5. Към характеристиката на първите печатни кирилски номоканони (Номоканонът в Милешевския требник 1545-1546). – Македонски преглед 1994, кн.3, 67–82.
 6. Кирилските първопечатни книги в книжовноезиковата характеристика на XVI в. ­ В: Българският шестнадесети век. Сборник от научната конференция на Археографската комисия на Народната библиотека “Св.Св.Кирил и Методий”. София, 1996, 519–526.
 7. Глосарят в Синтагмата на Матей Властар ( препис 1/19 от XV в. в сбирката на Рилския манастир). – Palaeobulgarica 1994, 3, 52–62.
 8. Дяк Димитър Кратовски и неговият Номоканон от 1466 г. ­ Palaeobulgarica 1995, 1, 91-98.
 9. Из славянската литургическа терминология : въс©дъ.­ Български език 1996, кн.5, 32-36
 10. За юсовия правописен тип в Зайковския требник от XIV в.­ Български език 1996, кн.1-2, 63–69.
 11. Текстове на църковното право в ръкопис N 48 от XV в. в сбирката на БАН.­ Palaeobulgarica 1998, 1, 49–65.
 12. Няколко имена на лица в лексиката на Номоканона. ­ Българска реч, год.IV, 1998, кн.3-4, 35-37.
 13. За един молитвен текст­автограф на Владислав Граматик. ­ Български език 1998, кн.5, 58–63.
 14. Vie, légende, littérature. Traditions orales et ecrits dans les histoires des saints.(par Evelyn Birge-Vitz, Poetique 1987, N 72, 387-401.).Житие, легенда, литература. Устни и писмени традиции в историите за светците.( в съавторство със С.Бабалиевска).- Език и литература 1996, кн.1, 72–85.
 15. За лексикалните русизми в Зайковския требник от XIV в. ­ Сборник в чест на творческата годишнина на проф.Е.Дограмаджиева. Кирило­Методиевски студии. Т.14. С., 2002, 124–132.
 16. Аспекти на разпространението на старобългарската изповедна ( Сант­Емерамската ) молитва в южнославянската писмена традиция. ­ Международен научен симпозиум “ Св.Климент Охридски­живот и дело”. Кирило­Методиевски научен център .С., 2000, 187-196.
 17. Словосъчетанията като средство за номинация в първия старобългарски Номоканон. ­ Български език, кн.6 ,1997/1998 , 10–20.
 18. По следите на скомрахите. ­ Българска реч 1999, кн.1., 31–35.
 19. Синайски Евхологий.­ В: Кирило­Методиевска енциклопедия.Т.3 С., 604-614. В съавторство с Пиринка Пенкова.
 20. Требник. – В:Кирило­Методиевска енциклопедия.Т.4.С., 2003,157-161.
 21. Владимир Николаевич Бенешевич- В: Кирило-Методиевска енциклопедия.Т.4.С., 2003, 604–608.
 22. Моравско­панонские традиции в формировании южнославянской церковноюри- дической лексики. ­В: Hungary and the Slavic World. Debrecen,. Юбилеен сборник от конференцията в чест на 50 годишнината на Института по славистика към Дебреценския университет “ Лайош Кошут”. Debrecen, 1999, 64–72.
 23. A Bulgarian Linguist examines Hilandar Penitentials.- Cyrillic Manuscript Heritage, The Hilandar Research Library, The Research Center for Medieval Slavic Studies. Columbus,Ohio, USA, May 2001, p.8.
 24. Зографски фрагмент от XIII в.с чин за монашеска схима. – Духовна култура, 2001, кн.10, 25–32.
 25. Правилата на св. апостоли Петър и Павел в Устюжката Кормчая XIII-XIV в.( към проблемите на Методиевия Номоканон).-Palaeobulgarica, кн.1, 2003, 37–52.
 26. Старобългарският глагол трьгубити. – БЕ, 2005, кн.3, 61–65.
 27. Кратки сведения за богомилите в южнославянски паметници на църковното право. -БЕ, 2004, кн. 1, 40–50
 28. Le premier pénitentiel vieux slave “Zapovedi svetih otec” en tant que modèlе de texte. – Scripta and e-Scripta. II. S., 2004, 243–258.
 29. Сложните думи в Житието на Ромил Видински от Григорий Доброписец- Търновска книжовна школа 8. Велико Търново, 2007, 383–396.
 30. Творенщих влъшвения и плодов влачения dans le Synodicon de Boril (quelques notes sur un témoignage écrit)-Scripta 2006, 3-4, 133–145.
 31. Категорията духовно родство в старославянската книжнина IX-X в.- В: Кирило-Методиевски студии. 17. С., 2007, 814–826.
 32. Пенитенциален пост и комутации ( някои данни от южнославянските писмени паметници).- Сборник в чест на 60 годишнината на доц. д-р П.Пенев. Пловдив 2006, 68-79.
 33. Езиковият критерий в описването и проучването на църковноправни паметници от 14-15 в. – В сборник от конференцията «Методологически проблеми на славянските богослужебни ръкописи»- Институт по изкуствознание и Народна библиотека «Св.св.Кирил и Методий».С., 21-23 юни, 2007 г.-В: Богослужебните книги познати и непознати. С., 2008, 347–363.
 34. Les Nomocanons slaves: l’exemple du manuscrit Sin.slav.18 du XVI siècle. – In: The Holy Land and the Manuscript Legacy of Slavs (= Jews and Slavs. Vol. 20). Ed. by W. Moskovich, S. Nikolova and M. Taube. Jerusalem – Sofia, 2008, 340–351.
 35. Формули на поста и покаянието в църковноправните текстове: постът на хляб и пепел.- Црквене студиje. Ниш, Сърбия, год V, броj 5, 2008, 245–256.
 36. Канонарият на Йоан Постник в български препис от 14 в. – Известия на Научния център “Св.Дазий Доростолски”.Том 2, 2007, 175–182.
 37. По следите на българското църковноюридическо наследство в руските книгохранилища (ръкопис РГБ Григ.32) – Българска реч. Книжка в чест на 75 годишнината на проф. Боряна Велчева.Година XIII/ 2007, 2, 70–75.
 38. Словесни формули за царската власт през Средновековието: цар Йоан Александър (1331-1371). – В: Cyryl I Metody w duchowym dziedzictwie Słowian. Biała Podlazka, Полша, 2009, 76–90.
 39. Към историята на славянските юридически книги през Средновековието: Устюжката Кормчая от XIII-XIV в. – В: Кирило-Методиевски студии. Кн. 18. С., 2009, 341-351.
 40. Славянски приноси в църковноправната терминология на Средновековието. – Във: Филология. История. Изкуствознание. Сборник, посветен на 60-годишнина на проф. дфн Стефан Смядовски. С., Издателство “Валентин Траянов”. С., 2010, 89–99.
 41. Патриарх Евтимий и Йоан Постник. – Български език, 2, 2010, 52–60.
 42. «Византия после Византии» и православное единство в церковноюридической книжности Славянского юга XV – XVIII вв. – Сборник от Юбилейната богословска конференция на Свето Тихоновския хуманитарен университет в Москва. 9-15 октомври. XX Ежегодная богословская конференция Православного Свето-Тихоновского университета. Т.1. М., 2010, 185-192. ISBN: 978-5-7429-0616-9.
 43. Етимологическата фигура в славянски юридически ексцерпти от Стария завет. – Български език, LVIII, 2011, кн.1, 61-71. ISSN: 0005-4283.
 44. Les Bogomiles et (devant la Loi). Les sources slaves de droit canonique à propos de l’hérésie aux XIV-XV ss. – Revue des études sud-est européennes. T. XLIX, 2011, N 1-4, 15-33
 45. Антибогомилската тема в южнославянската книжнина през XIII век. – В: Проблеми на историческата лексикология и лексикография. Сборник статии. Изд. Пам Пъблишинг къмпани, С., 2011, 75-90. ISBN: 978-954-91477-2-8.
 46. Към историята на църковноюридическата книжнина в атонските манастири през XVII в. – В: Етрополската книжовна школа и българският XVII в. Изд.Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”. С., 2011, 149-160. ISBN: 978-954-523-121-6.
 47. Към историята на изповедния чин в славянския Юг през 14 век.. – Старобългарска литература, 2012, 45-46, с. 245-272. ISSN: 0204-868Х. 
 48. За един композитен тип и за Палеологовия вариант на Славянския синодик в Неделята на Православието. – Palaeobulgarica, 2012, 1, с. 51-65. ISSN: 0204-4021 (в съавторство с Иван Билярски).
 49. Библейските основи на покайната терминология в Постниковия канонарий. – В: Язык Библии: лингвотекстологические исследования.. Москва-Санкт Петербург: Нестор-история, 2012, с. 11–26. ISBN: 978-5-90598-617-8.
 50. Легендарната история на Света гора в един печатен апокриф от Венеция (1571-1572). – Palaeobulgarica, 2012, кн. 3, 103–112.