EN
Начало » Структура » История на българския език » Сътрудници » проф. дфн Марияна Петрова Цибранска – Костова

проф. дфн Марияна Петрова Цибранска – Костова

Информация

професор

Секция за история на българския език

Служебен телефон: 02 979 29 61; 02 979 29 67

Имейл: tzibran@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • история на българския език
  • текстология и език на славянски писмени паметници
  • юридическа терминология
  • историческа лексикология

Награди:

Грамота на ИБЕ; награда за езикознание на БАН на името на акад. Владимир Георгиев като съавтор в колективния труд „Речник на книжовния език на народна основа (по материали на Тихонравовския дамаскин)“. София: Издателство „Валентин Траянов“, 2012, ISBN 978-954-9928-62-4.

Образование и опит

Образование и опит

1977 – 1982: завършено средно образование в 9-а Френска езикова гимназия, София

1982 – 1987: магистър по българска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Втора специалност „Френска филология“

1988– 1991: редовен докторант, Секция за история на българския език, Институт за български език, БАН

1992: кандидат на филологическите науки (доктор), Институт за български език, БАН

1991 – 1993: проучвател, Секция за история на българския език, Институт за български език, БАН

1993 – 1996: асистент, Секция за история на българския език, Институт за български език, БАН

1996 – 2000: главен асистент, Секция за история на българския език, Институт за български език, БАН

2001 – 2011 доцент, Секция за история на българския език, Институт за български език, БАН

2010: доктор на филологическите науки

2011 – до момента: професор, Секция за история на българския език, Институт за български език, БАН

1992 – 1996/ 1998 –1999: преподавател по старобългарски език във Висшия педагогически институт „Дичо Петров“, Смолян

1996–2001: преподавател по старобългарски език, историческа граматика на българския език и специализирани курсове в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

2002 – 2005: лектор по български език и култура в Провансалския университет (Aix-Marseille1), гр. Екс-ан-Прованс, Република Франция.

2006 – 2011: хоноруван доцент в Катедрата по общо езикознание и история на българския език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

2011 – 2016: хоноруван професор в Катедрата по общо езикознание и история на българския език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

2011– до момента: председател на ОС на учените от Института за български език

2012– до момента: ръководител на Секцията за история на българския език в Института за български език

2008 – до момента: член на НС на Института за български

2012– до момента: член на Съвета за чуждестранна българистика при БАН

Научна дейност

Проекти

Богомилите в славянските църковноюридически текстове и паметници (2007 – 2009), Институт за български език, Българска академия на науките, ръководител
Изследване и издание на писмени паметници като част от културноисторическото наследство и националната идентичност (2012 – 2014), Институт за български език, Българска академия на науките, ръководител.

Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания (септември 2009 – август 2011), Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Институт за български език, Българска академия на науките, проект, финансиран от Европейски социален фонд и Република България по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (BG 051PO001-3.3-04-0011), участник.

Информатика, граматика, лексикография (2012 – 2014), Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Институт за български език, Българска академия на науките, проект, финансиран от от Европейски социален фонд и Република България по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (BG061PO001-3/ 3.06-0024), участник.

е-Медиевалия. Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика (2012 – 2014), проект на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, проект, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ „Развитие на електронни форма за дистанционно обучение в системата на висшето образование“ (BG 051PO001-4.3.04-004/11.10,2012), ръководител на модул „Текстология и език на средновековните писмени паметници“.

Социокултурно взаимодействие между езиците в Централна и Югоизточна Европа – история и съвременност (2006 – 2009/ 2009 – 2011), Институт за български език, Българска академия на науките, Институт славяноведения на Руската академия на науките, участник.

Културният обмен и създаването на общо пространство: примерът на пътуващите книги (2012 – 2014), Кирило-Методиевски научен център, Институт за исторически изследвания и Институт за български език, Българска академия на науките, Институт по история на Румънската академия на науките „Николае Йорга“, участник.

Книгопечатането в Европа. Ръководство по история на книгопечатането в Европа и Средиземноморието с фокус върху театрални, музикални и източни издания (2012 – 2013), международен европейски проект на Don Juan Archiv – Wien, участник.

Електронни езикови ресурси от оригинални произведения на Българското средновековие (2015–2017), Институт за бъгарски език, БАН, ръководител.

Светци, святи личности, управници, владетели. Книгите и властта на двата бряга на река Дунав през Средните векове (2015 – 2017), Институт за исторически изследвания, Институт за български език, Кирило-Методиевски научен център, Българска академия на науките, Институт по история на Румънската академия на науките „Николае Йорга“, участник.

Диастратичното вариране в лексиката на стария български и на стария румънски език (2017 –2019), Институт за български език, Българска академия на науките, Институт за лингвистика на Румънската академия на науките, ръководител.

Дуалистичните ереси в историята на Югоизточна Европа IX–XV в. (2017 – 2020), Научен център за история и култура на Средиземноморието и Югоизточна Европа Валдемар Церан, Университет на гр. Лодз, Полша, проект, финансиран от Националния фонд за научни изследвания на Полша, участник.

Членство в научни организации

Съюз на учените в България, член (2008 – до момента)

Международна организация за проучване на Средновековието и Югоизточна Европа на името на Валдемар Церан, Университет на Лодз, Полша, член (2013 – до момента).

Асоциация на византинистите и медиевистите в България, член (2014– до момента)

Участие в редакционни колегии

сп. „Балканско езикознание“ (ISSN 0324-1653), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2008 – до момента: заместник-главен редактор

сп. „Известия на Института за български език“ (ISSN 0323-9934), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2014 – до момента: член на редакционната колегията
сп. „Zeszyty Cyrilo-Metodianskie“ (ISSN 2449-8297), Катедра за изучаване на славянските езици на университета „Мари Кюри-Склодовска“, Люблин, Полша, 2014 – до момента: член на редакционния съвет

Участия в организационни и програмни комитети на конференции

Национално честване и конференция с международно участие „И на печат поставих. 200 години от появата на Неделника на Софроний Врачански“, София, 7 – 9 декември 2006 г., член на организационния комитет

Публикации

Монографии

Цибранска-Костова М. Старият Завет като юридически източник (наблюдения върху славянската ръкописна традиция). София: Издателство „Валентин Траянов“, 2016. 325 с. ISBN 978-954-9928-69-3.

Цибранска-Костова М. Яков Крайков и неговият сборник „Различни потреби“ между Венеция и Балканите през XVI век. София: Издателство „Валентин Траянов“, 2013. 200 с. ISBN 978-954-9928-63-1.

Дьомина, Е.И., Г. Клепикова, Е. Кочева, Р. Лилова, А. Манолева, В. Мичева, М. Цибранска-Костова, Б. Шаламанов. Речник на книжовния език на народна основа (по материал на Тихнравовския дамаскин от XVII в.). София: Издателство „Валентин Траянов“, 2012. 1144 с. ISBN 978-954-9928-62-4.

Цибранска-Костова, М., Е. Мирчева. Зайковски требник от XIV век. Изследване и текст. София: Издателство „Валентин Траянов“, 2012. 384 с. ISBN 978-954-99-28-61-7.

Цибранска-Костова, М. Покайната книжнина книжнина на Българското средновековие IX – XVIII в. (езиково-текстологични и културологични аспекти). София: Издателство „Валентин Траянов“, 2011. 556 с. ISBN 978-954-9928-52-5.

Цибранска-Костова, М. Български епитимийник от XV – XVI в. София: Издателство „Валентин Траянов“, 2011. 108 с. ISBN 978-954-9928-59-4.

Цибранска-Костова, М. Етюди върху кирилската палеотипия XV – XVIII в. София: Издателство „Гутенберг“. 2007, 202 с. ΙSBN: 978-954-617-017-0.

Цибранска-Костова, М. Формиране и развитие на старобългарските лексикални норми в църковноюридическата книжнина. София: ДИОС, 2000. 147 с. ISBN 954-8405-32-6.

Студии и статии в научни списания

Цибранска-Костова, М. Славянският Псевдозонар. – Palaeobulgarica, кн. 4, 2008, с. 25 – 52. ISSN 0204-4021.

Цибранска-Костова, М. “Заповеди на светите отци” в южнославянската кирилска традиция. – Palaeobulgarica, кн. 4, 2007, с. 3 – 26. ISSN 0204-4021.

Цибранска-Костова, М. Балканската и южнославянската традиция на Номоканона при Великия требник (ръкопис №1411 от НБКМ, XVII в.). – Palaeobulgarica, кн. 4, 2006, с. 35 – 53. ISSN 0204-4021.

Biliarsky, Iv., M. Tsibranska-Kostova. Translatio Imperii: les formulas verbales et les images d’éloge de souverain (le cas de Bulgarie médiévale). XXIX Seminario Internazionale di Studi storici Da Roma alla Terza Roma. – Diritto@Storia, quaderno N 8, 2009. ISSN : 1825-0300.

Цибранска-Костова, М. Заповеди на св. отци” в Синайския евхологий и западноевропейските пенитенциали. – Старoбългарска литература, кн. 37 – 38, 2007, с. 91 – 113. ISSN 0204-868Х.

Цибранска-Костова, М., М. Райкова. Богомилите в църковноюридическите текстове и паметници. – Старобългарска литература, кн. 39 – 40, 2008, с. 197 – 220. ISSN 0204-868Х
Цибранска-Костова, М. Светци и памети в сборника „Различни потреби“ – Венеция, 157 – 1572. – Palaeobulgarica, кн.3, 2011, с. 45 – 73. ISSN 0204-4021.

Цибранска-Костова, М. Към историята на изповедния чин в славянския Юг през 14 век. – Старобългарска литература, кн. 45 – 46, 2012, с. 245 – 272. ISSN 0204-868Х.

Tsibranska-Kostova, M. Mount Athos and the 16th century Venetian Cyrillic Printing. – Orientalia Cristiana Periodica, vol.80, fasc. 1, 2014, pp. 143 – 164. ISSN 0030–5375.

Tsibranska-Kostova, M. Some anti-heretic fragments in the 14th century Bulgarian Canon Law Miscellanies. – Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Center. Lodz, Poland, t. 4, 2014, pр. 261 – 277. ISSN 2084-140X.

Tsibranska-Kostova, M., M. Raykova. Les Bogomiles et (devant la Loi). Les sources slaves de droit canonique à propos de l’hérésie aux XIV – XV s. – Revue des études sud-est européennes, t. XLIX, N 1-4, 2011, pp. 15 – 33. ISSN 00352063.

Билярски, Ив., М. Цибранска-Костова. Вербални формули и образи за възхвала на владетеля в средновековна България. – Црквене студиje, бр.7, год. VII, 2010, с. 245 – 266. ISSN 1820-2446.
Цибранска-Костова, М. Юридическата компилация Номос Мозаикос и някои аспекти на нейната славянска рецепция. – Palaeobulgarica, кн. 3, 2014, с. 3 – 33. ISSN 0204-4021.

Цибранска-Костова, М. Старозаветни ексцерпти с юридическа функция: текстологична история и културен код. – Старобългарска литература, кн. 51, 2015, с. 131 – 157. ISSN 0204-868Х.

Tsibranska-Kostova, M. The Image of the Town: Medieval Sofia in the Original Bulgarian Works from the 16th century. – Studia Seranea, vol. 5, 2015, рр. 337 – 356. ISSN 2449-9378.

Цибранска-Костова, М., Ив. Билярски. Освещаване на градското пространство: примерът на ръкопис ЦИАИ 1521 и новомъченичеството в София през XVI век. – Palaeobulgarica, кн. 3, 2015, с. 39 – 60. ISSN 0204-4021.

Цибранска-Костова, М. Кокалянският поменик. Издание на текста и изследване. – Palaeobulgarica, кн. 3, 2015, с. 27 – 62. ISSN 0204-4021.

Biliarsky, Iv., M. Tsibranska-Kostova. Legatum Iuridicum Sancti Methodii et les Balkans. Cahiers «Pierre Belon». Etudes Balkaniques, 2014, № 19 – 20. La culture juridique dans les Balkans. Paris, 2015, рр. 43 – 64. ISBN 978-2-910860-20-2. ISSN 2102-5525.

Билярски, Ив., М. Цибранска-Костова. Славянски ръкопис № 636 (BAR Ms. Sl. 636, XVI в.) от библиотеката на Румънската академия в Букурещ. – Архиографски прилози, кн. 37, 2015, р. 107–155. ISSN 1452-2233.

Цибранска-Костова, М., М. Абаджиева. За лексиката с чужд произход в католическата литература (литература на българите католици) XVII–XVIII век (по материал на Абагара на Филип Станиславов и сборник № 778 НБКМ на Петър Ковачев Царски). – Известия на Института за български език, кн. XXIX, 2016, с. 7 – 46. ISSN 0323-9934.

Tsibranska-Kostova, M. Творѧщихъ влъшвения и плодовъ влачениꙗ dans le Synodicon de Boril (quelques notes sur un témoignage écrit). – Scripta and e-Scripta, 2006, 3-4, 2006, рp. 133 – 145. ISSN 1312-238X.

Цибранска-Костова, М. Формули на поста и покаянието в църковноправните текстове: постът на хляб и пепел. – Црквене студиje, броj 5, год V, 2008, с. 245 – 256. ISSN 1820-2446.

Цибранска-Костова, М. Канонарият на Йоан Постник в български препис от 14 в. – Известия на Научния център „Св. Дазий Доростолски“, т. 2, 2007, с. 175 – 182. ISBN:-13 978-954-7591-844.

Цибранска-Костова, М. По следите на българското църковноюридическо наследство в руските книгохранилища (ръкопис РГБ Григ. 32) – Българска реч. Книжка в чест на 75 годишнината на проф. Боряна Велчева, бр. 2, година XIII , 2007, с. 70 – 75. ISSN 1310-733X.

Цибранска-Костова, М. Патриарх Евтимий и Йоан Постник. – Български език, кн. 2, 2010, с. 52–60. ISSN 0005-4283.

Цибранска-Костова, М. Етимологическата фигура в славянски юридически ексцерпти от Стария завет. – Български език, кн.1, 2011, LVIII, 2011, с. 61 – 71. ISSN 0005-4283.

Билярски, Ив., М. Цибранска-Костова. За един композитен тип и за Палеологовия вариант на Славянския синодик в Неделята на Православието. – Palaeobulgarica, кн. 1, 2012, с. 51 – 65. ISSN 0204-4021.

Цибранска-Костова, М. Легендарната история на Света гора в един печатен апокриф от Венеция (1571–1572). – Palaeobulgarica, кн. 3, 2012, с. 103 – 112. ISSN 0204-4021.

Tsibranska-Kostova, M. Fithing with fist in the Exodus 21:18. – Linguistique Balkanique, 2010, XLIX, 3, s. 203–209. ISSN 0324-1653.

Tsibranska-Kostova, M. Agglomerative forms of male proper names in written sources from the 16th -18th centuries – Linguistique Balkanique, 2-3, 2011, S. 21 – 28. ISSN 0324-1653.

Цибранска-Костова, М. Календарите във венецианските сборници за пътници: към типологията на явлението. – Старобългарска литература, кн. 47, 2012, с. 321 – 335. ISSN 0204-868Х.

Цибранска-Костова, М. Една архиерейска молитва на новоизбран митрополит от XVв.: лексикографска интерпретация и атрибуция. – Български език, кн. 4, 2012, с. 43–54. ISSN:0005-4283.

Biliarsky, Iv., M. Tsibranska-Kostova. Patria Athonensia and Отьчьстви¬ ст҃ыѧ горы: а 16th Century Slavonic Source аbout Zographou Monastery. – Scripta and e-Scripta, volume 12, 2013, pp. 25–40. ISSN 1312-238X.

Цибранска-Костова, М. Юридическата компилация Номос Мозаикос в Букурещката кормчая от XVI век. – Приложение на сп. „Български език“, посветено на К. Мирчев, 2013, год. LX, с. 125–142. ISSN 0005-4283.

Цибранска-Костова, М. Софийската Мала Света гора като книжовен и културен феномен – Приложение на сп. „Български език“, посветено на К. Мирчев, 2013, год. LX, с. 125 – 142. ISSN 0005-4283.

Цибранска-Костова, М. Щрихи към книжовната практика на Йоаким Кърчовски. – В: Паисиеви четения. Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“. Филологически факултет. Т. 51, кн. 1, 2013, с. 185–208. ISSN 0861–0029.

Цибранска-Костова, М. Едно старинно название на магическата практика вентрилоквизъм: въ локании влъшьствоуѭщии – Български език, кн.2, 2014, с. 22 – 33. ISSN:0005-4283.

Цибранска-Костова, М. Агломеративни форми при мъжколични имена в писмени извори от 16-18 век. – Rocznik Slawistycny, t.63, 2014, с. 37 – 47. ISSN 0080-3588.

Цибранска-Костова, М. Към езиковата практика на Софийската книжовна школа от XVI в.: преводните синаксарни жития в ръкопис ЦИАИ 1521. – Приложение на БЕ за 2014 г. по повод 145 години БАН, с. 200 – 213. ISSN:0005-4283.

Цибранска-Костова, М. Месецословът в сборника на Яков Крайков „Различни потреби“, Венеция, 1571–1572. – Археографски прилози, т. 34, 2012, с. 121–144. ISSN 1452-2233.

Цибранска-Костова, М. Законодателната дейност на св. Методий и неговият номоканон: 1130 години по-късно. – Дзяло, бр. 1, 2013. ISSN 1314–9067.

Цибранска-Костова, М. Бележки към един старозаветен юридически ексцерпт. – Дзяло, бр.2, 2014, ISSN 1314–9067.

Цибранска-Костова, М. Град София в езиковата картина на български ръкописи от османския период 15-18 в. – Издание „Многообразие в единството“, орган на СУБ, секции „Филология“ и „История“, 2014, ISSN 1314-0825.

Цибранска-Костова, М. Българска диахронна антропонимия от София и Софийско през османския период. (ономастиконът като социално огледало). – Дзяло, бр. 6, 2015. ISSN 1314–9067.

Цибранска-Костова, М. Старозаветното влияние в Земеделския закон (по сръбски препис Хил. № 466 от 15 в.) – Български език, кн. 4, 2015, с. 38 – 51. ISSN 0005-4283.

Цибранска-Костова, М. Композитите като маркери за святост в „Похвална беседа за софийските мъченици“. – Slavia Meridionalis, т. 16, 2016, с. 369 – 383. ISSN 1233-6173.

Цибранска-Костова, М. Названието за обущарския занаят според Житието на Никола Софийски от Матей Граматик (XVI в.) – Българска реч, кн. 1, 2016, с. 57 – 65. ISSN 1310-733X

Цибранска-Костова, М. Абагарът на Филип Станиславов: от артефакта към езиковия ресурс. – Zeszyty Cyrilo-Metodiaṅskie, бр. 5, 2016, с. 6 – 23. ISSN 2449-8297.

Статии в сборници от конференции

Цибранска-Костова, М., П. Карамфилова. Сложните думи в Житието на Ромил Видински от Григорий Доброписец. – В: Осми международен симпозиум Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа. Търновска книжовна школа Т. 8. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 383 – 396. ISBN 954-524-339-2 (т. 8).

Цибранска-Костова, М. Категорията духовно родство в старославянската книжнина IX – X в. – В: Кирило-Методиевски студии. Т. 17. Проблеми на Кирило-Методиевото дело и на българската култура през IX – X в. София: АИ „Марин Дринов“, 2007, с. 814 – 826. ISSN 0205-2253.

Цибранска-Костова, М. Пенитенциален пост и комутации (някои данни от южнославянските писмени паметници). – По сляду учителю. Юбилеен сборник в чест на 60- годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2006, с. 68 – 79.

Цибранска-Костова, М., М. Райкова. Езиковият критерий в описването и проучването на църковноправни паметници от XIV – XV в. – В: Богослужебните книги познати и непознати. Сборник от конференцията „Методологически проблеми на славянските богослужебни ръкописи“. София, 21–23 юни, 2007 г. Институт по изкуствознание и Народна библиотека „Св. Св.Кирил и Методий“. София: Покров Богородичен, 2008, с. 347 – 363. ISBN 978-954-700725.

Tsibranska-Kostova, M. Les Nomocanons slaves: l’exemple du manuscrit Sin.slav.18 du XVI siècle. – In: The Holy Land and the Manuscript Legacy of Slavs (= Jews and Slavs. Vol. 20). Ed. by W. Moskovich, S. Nikolova and M. Taube. Jerusalem – Sofia, 2008, pp. 340 – 351. ISBN 9789549787115.

Цибранска-Костова, М. Към историята на славянските юридически книги през Средновековието: Устюжката Кормчая от XIII – XIV в. – В: Средновековието в огледалото на един филолог. Сборник в чест на Светлина Николова. Кирило-Методиевски студии. Кн. 18. София: АИ „Марин Дринов“, 2009, с. 341 – 351. ISSN 0205-2253.

Цибранска-Костова, М. Славянски приноси в църковноправната терминология на Средновековието. – Във: Филология. История. Изкуствознание. Сборник, посветен на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Стефан Смядовски. София: Издателство „Валентин Траянов“, 2010, с. 89 – 99. ISBN 978-954-9928-49-5.

Цибранска-Костова, М. „Византия после Византии“ и православное единство в церковноюридической книжности Славянского юга XV – XVIII вв. – В: XX Ежегодная богословская конференция Православного Свето-Тихоновского университета. Москва., 2010, с. 185 – 192. ISBN 978-5-7429-0616-9.

Цибранска-Костова, М. Антибогомилската тема в южнославянската книжнина през XIII век. – В: Проблеми на историческата лексикология и лексикография. Сборник статии. София: Издателство „Пам Пъблишинг къмпани“, 2011, с. 75 – 90. ISBN 978-954-91477-2-8.

Цибранска-Костова, М. Към историята на църковноюридическата книжнина в атонските манастири през XVII в. – В: Етрополската книжовна школа и българският XVII в. София: Издателство на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, 2011, с. 149 – 160. ISBN 978-954-523-121-6.

Цибранска-Костова, М. Библейските основи на покайната терминология в Постниковия канонарий. – В: Язык Библии: лингвотекстологические исследования. Москва-Санкт Петербург: Нестор-история, 2012, с. 11 – 26. ISBN 978-5-90598-617-8.

Цибранска-Костова, М. Новите думи в старобългарския речник: снѣтивъ – В: Съвременните измерения на едно научно прозрение. 150 години от рождението на Ватрослав Облак. София: Multiprint, 2015, с. 230 – 236. ISBN 978-954-362-160-6.

Tsibranska-Kostova, M. Bulgarian Cultural Legacy in the 16th Century Cyrillic Printing in Venice. – В: Rethinking the Past-Looking to the Future. Proceedings of the Ninth Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars, Eugene, Oregon, May 31–June 1, 2012. Boyan Penev Publishing House, Sofia, 2015, рр. 87 – 98. ISBN 978-954-8712-99-6.

Цибранска-Костова, М. Методиевият превод на Номоканона и влиянието му в юридическата традиция на славянството през Средновековието. – В: Доклади от Международния симпозиум „Св. св. Кирил и Методий и българският Златен век“ Велики Преслав, 1–3 ноември 2013 г. Шумен: Научен център „Преславска книжовна школа“, 2014 г., т. 14, с. 67 – 80. ISBN 978-619-00-0138-6.

Цибранска-Костова, М. Към терминологията на венецианското кирилско книгоиздаване от XVI в. – В: Сборник от заключителната конференция по проекта „Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания“ на СУ „Св. Климент Охридски“. София: Пам Пъблишинг, 2011, с. 68 – 76. ISBN 978-954-91477-3-5.

Цибранска-Костова, М. Поменалната част на Кокалянския сборник от XVII в. през призмата на историческата лексикология – В: 70 години българска академична лексикография. Доклади от Шестата национална кoнференция с международно участие по лексикография и лексикология. София, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“ – БАН, 24–25 октомври 2012, София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2013, с. 563 – 570. ISBN 978-954-322-578-1.

Цибранска-Костова, М. Номоканонът на св архиепископ Методий и последният етап от великоморавската мисия. – В: Сборник с доклади от Кръглата маса в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ за честването на 1150 г. от Великоморавската мисия, проведена на 6 април 2013. – Библиотека, кн. 3, 2015 с. 96 – 110. ISSN 0861-947X.

Цибранска-Костова, М. Законъ божии велитъ: Към въпроса за присъствието на Стария завет в славянските църковноюридически сборници. – В: Търновска книжовна школа. Т. 10. (Десети юбилеен международен симпозиум, Велико Търново, 17 – 19 октомври 2013 г.). Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил Методий“, 2015, с. 406 – 419. ISBN 954-524-339-2 (Т. 10)

Цибранска-Костова, М. За лексиката на юридическата компилация Номос Мозаикос според Южнославянската кормчая с тълкования. – В: Сборник от международния симпозиум „Християнство и книжнина“. Шумен: Преславска книжовна школа. Т. 15, 2015, с. 140 – 158. ISBN 978-619-00-0338-0.

Цибранска-Костова, М. Текстови субкорпуси и езикови ресурси: Земеделският закон в Хил. № 466. – Сборник доклади и материали от заключителната конференция по проекта „Информатика, граматика, лексикография“, проведена на 29.06 – 30.06.2015. София: Графис, 2015, с. 137–148. ISBN 978–954–91477-5-9

Билярски, Ив., М. Цибранска-Костова. Една православна монашеска енциклопедия: ръкопис BAR Ms.slav. 636 от XVI в. – Сборник в чест на 60-тата годишнина на проф. д.и.н. Илия Илиев. Bulgaria mediaevalis, бр. 6, 2015, с. 241–255. ISBN 1314-2941.

Цибранска-Костова, М., Е. Мирчева. Корпусни подходи към Допълнението на Старобългарския речник. – Проф. Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Сборник в чест на 80-тата годишнина на Иван Кочев. София: АИ „Марин Дринов“, 2016, с. 39 – 45. ISBN 978-954-322-852-2.

Цибранска-Костова, М., Е. Мирчева. Историческата лексикология и диахронните речници. – В: За словото – нови търсения и подходи. Сборник в чест на чл. кор. проф. Емилия Пернишка. София: АИ „Марин Дринов“, 2016, с. 124 – 131. ISBN:978-954-322-835-5.

Цибранска-Костова, М. Старозаветни ексцерпти в юридически сборници от епохата на Второто българско царство. – In honorem Quadricium. Юбилеен сборник в чест на проф. В. Панайотов. Шумен: Фабер, 2016, с. 406 – 421. ISBN 978-619-00-0395-3.

Цибранска-Костова, М. Стари деминутиви с терминологично значение: бележки към лексемата гуменце. – В: Сборник в чест на проф. Иван Харалампиев. Филологически студии на Великотърновския университет. Т. 35. Велико Търново: Университетско издателство, 2016, с. 67 – 80. ISSN 0204–6369.

Цибранска-Костова, М. Лексикални проучвания върху славянските текстове на светското право: залози и заложни отношения. ––В: Лексикографията в началото на ХХІ век. Сборник с доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, 15–16 октомври 2015 г. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 609 – 616. ISBN 978-954-322-875-1.

Цибранска-Костова, М. Поглед към архаичната композитна лексика в „Българско-френския речник“ на Нестор Марков от 1898 г. – В: Нестор Марков и неговият принос в лексикографията и образованието. Доклади от Юбилейната научна сесия по случай 180 години от рождението на Нестор Марков. Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, Българска академия на науките, София, 24.11.2016 г. София: ИК „Силует“, 2017, с. 101 –114. ISBN 978-619-194-027-1.