EN
Начало » Структура » Ономастика » Сътрудници » доц. д-р Мая Влахова

доц. д-р Мая Влахова

Информация

доцент

Секция по ономастика

Служебен телефон:02979-29-58

Имейл: mvlahova@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • ономастика
  • социоономастика
  • антропонимия
  • урбанонимия
  • стандартизация на географските имена

Образование и опит

Образование и опит

2019 – до момента: доцент, Секция по ономастика, Институт за български език, БАН

2011 – 2019: главен асистент, Секция „Приложна ономастика“, Институт за български език, БАН

2008 – 2010 г.: асистент, Секция „Приложна ономастика“, Институт за български език, БАН

2005 – 2008 г.: доктор на науките, Проблемна група за стандартизация на имената, Институт за български език, БАН

1996 – 2001 г.: магистър по славянска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Научна дейност

Проекти

IAS Invited Lecture Series on Onomastics in the study of culture and history of the Balkan region (2021 – 2022), lecturer

Личните имена в България в началото на 21 век (декември 2019 – декември 2022), ФНИ, дог. № КП-06-Н-40/10 от 10.12.2019 г., участник в проекта

Български топонимен речник (юни 2019 г. – юни 2022), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Топонимията на Западна България – свидетелства за националната идентичност (2014 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от Древността“, подтема „Следи от тракийски език в българската ономастика“ (2015 – 2018), Българска академия на науките, участник в проекта

Влияние на съвременните демографски процеси върху топонимията в Пловдивския регион. Програма за подпомагане на младите учени в БАН, научен ръководител на докторанта Красимир Коилов (май 2016 – юли 2017), Българска академия на науките

Съвременната българска антропонимна система (Мода на личните имена в България (2013 – 2016), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Българо-полски лексикални паралели (2011 – 2014), Институт за български език и Институт по славистика на ПАН, ЕБР, участник в проекта

Електронна база данни на микротопонимията от Западна България (2010 – 2012), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Електронна база данни на българската топонимия (2007 – 2009), Институт за български език, проектът е финансиран от Националния фонд „Научни изследвания“, участник в проекта

Членство в научни организации

Експертна група по стандартизация на географските имена към ООН, Работна група за екзонимите, член (2008 – до момента)

Академично дружество на ономастите „Проф. Й. Заимов“

Участие в редакционни колегии

сп. „Балканско езикознание“ (ISSN 0324-1653), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, редакционен секретар; от 2008 г. – до момента

Участие в организационни и програмни комитети на конференции

Международна юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ 2022 г., гр. София, България, 15 – 17 май 2022 г., съпредседател на организационния комитет

Международна ономастична конференция на тема „Антропоними и антропонимни изследвания в началото на XXI век“, 20 – 22 април 2021 г.,  гр. София, България, финансирана от ФНИ в рамките на проект „Личните имена в България в началото на ХХІ век“, № КП-06-Н-40/10 от 10.12.2019 г., председател на организационния комитет

Международна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ 2019 г., София, България, 14 – 15 май 2019 г., председател на организационния комитет

Национална научна конференция „Изследователските хоризонти на българската лингвистика“ (посветена на 90-годишнината от рождението на проф. дфн Йордан Заимов), София, България, 30. 09. 2011 – 01. 10. 2011 г.,член на организационния комитет

Публикации

Монографии

Влахова-Ангелова, М. Ономастика и етноботаника: названия на плодове според данни от топонимията в Западна България. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2018. 120 с. ISBN 978-954-322-956-7.

//baspress.com/book.php?l=b&id=1368&cart=y&pr=3

//digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/image_singpdff/7888dd97-2a49-4b29-8f18-1d27f5221ae2

Влахова-Ангелова, М. Улиците на София: картографиране на градската идентичност. София: ИБЕ, 2013. 328 с. ISBN 978-954-92489-4-4.

Студии и статии в научни списания

Choleva-Dimitrova, A., M. Vlahova-Angelova, N. Dancheva, G. Petkova. Dynamics of first names in the Bulgarian anthroponymic system (according to official first names in the city of Sofia, in the years 2007 and 2014). – Onoma, ICOS, 2021, 56, pp. 57 – 85. ISSN: 0078-463X; eISSN: 1783-1644. DOI: 10.34158/ONOMA.56/2021/4, 57-85.

https://onomajournal.org/wp-content/uploads/2021/12/Onoma-56-1.03-Choleva-et-al.-final-online.pdf

Choleva-Dimitrova, A., N. Dancheva, M. Vlahova-Angelova, G. Petkova. Are Contemporary Bulgarian Personal Names Still Indicative of a Bulgarian Identity? – Onoma, ICOS, 2021, 55 (2020), pp. 249 – 269. ISSN: 0078-463X; eISSN: 1783-1644. DOI: 10.34158/Onoma, 55/2020/14, 249-269.

https://onomajournal.org/wp-content/uploads/2021/08/Onoma-55-1.13-Choleva-et-al.-final-web-August.pdf

Vlahova-Angelova, M. Bulgarian Onomastics in the 21st Century. – Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. Wydział Filologiczny UJ,  2020, 137, s. 27 – 38. ISSN: 2083-4624. DOI: 10.4467/20834624SL.20.006.12033, 27-38.

https://www.ejournals.eu/Studia-Linguistica/2020/Issue-1/art/16496/

Vlahova-Angelova, M. Current Trends in Urban Toponymy in the City of Sofia. – Linguistique balkanique, LVI, 2017, 2, pp. 259 – 267. ISSN: 0324-1653.

Влахова-Ангелова, М. Актуальные тенденции при выборе болгарами личных имен: исследование имен новорожденных в Софийской области. – Вопросы ономастики, 2017, 14, 3, с. 52 – 71. ISSN: 1994-2400 (Print); 1994-2451 (Online). DOI: 10.15826/vopr_onom.2017.14.3.022, 52-71.

//onomastics.ru/sites/default/files/doi/10.15826/vopr_onom.2017.14.3.022.pdf

Влахова-Ангелова М. Цветовете в българската топонимия (върху материал от Западна България). – Известия на ИБЕ, т. ХХVII, 2014, с. 130 – 160. ISSN 0323-9934.

Влахова-Ангелова М. Народната таксономия на плодовете според данни на българската топонимия. – Български език, т. 61, кн. 4, 2014, с. 55 – 69. ISSN 0005-4283.

Влахова-Ангелова М. Улиците на София – паметта на града. – Многообразие в единството, кн. 1, 2014, с. 101 – 109. ISSN 1314-0825.

Статии в сборници от конференции

Влахова-Ангелова, М. Лични имена, образувани от основата бог-, в историческата и съвременната българска антропонимия. – В: Слѣдовати достоитъ. Доклади от международната ономастична конференция „Антропоними и антропонимни изследвания в началото на XXI век“, посветена на 100-годишнината от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Заимов (1921 – 1987), 20 – 22 април 2021 г., гр. София. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021, с. 186 – 202. ISBN: 978619245117-2.

https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2021/06/%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8.pdf

Влахова-Ангелова, М. За унисекс имената в съвременната българска личноименна система. – В: Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2020). В. Мичева, Д. Благоева, М. Витанова, М. Цибранска, С. Колковска, Т. Александрова (отг. ред.). Т. 2. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020, с. 110 – 122. ISSN: 2683-118Х (print); 2683-1198 (online).

https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2020/07/PROCEEDINGS_IBLCONF2020_vol2.pdf

Влахова-Ангелова, М. Към етимологията на едно име в българската топонимия – Галата. – В: За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. Д. Благоева, С. Колковска. София: Издателство на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 332 – 342. ISBN 978-954-322-835-5.

Влахова-Ангелова, М. Ангелов, А. Г. Съживяване на диалектната лексика по данни от българската топонимия – В: Юбилеен сборник „Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието“. А. Кочева (съст.). София: Издателство на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 298 – 303. ISBN 978-954-322-852-2

Vlahova-Angelova, M. Colour Terms in Microtoponymy of Western Bulgaria (with Special Attention to Metaphoric Uses of Colour Terms). – In: Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze (Microtoponyms and macrotoponyms in communication and literature). Łódz: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo, 2015, pp. 271 – 279. ISBN 978-837-969-626-0.

Влахова-Ангелова, М. Общественото мнение и названията на улиците в град София. – В: Изследователски хоризонти на българската лингвистика. Сборник, посветен на 90-та годишнина от рождението на проф. Йордан Заимов. А. Чолева-Димитрова (съст.). София: ИБЕ, 2014, с. 78 – 86. ISBN 978-954-92489-5-1

Choleva-Dimitrova, A., Vlahova-Angelova M. Standardization of the Geographical Names in Bulgaria. In: Geographical Names as a Part of the Cultural Heritage. P. Jordan, H. Bergmann, C. Cheetham, I. Hausner (Hrsg.). Wien, 2009. S. 105-113. (Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie. Band 18). ISBN 978-3-900830-67-0