EN

гл. ас. д-р Мая Влахова

Професионална биография

 

на Мая Влахова-Ангелова

 

Секция „Приложна ономастика”

 

 

За контакти:

 

 

e-mail: mvlahova@ibl.bas.bg, mvlahova@abv.bg,

 

сл. адрес: бул. „Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 507, София 1113;

 

сл. тел. 979 29 58

 

 

Научни интереси:

 

ономастика, топонимия, урбанонимия, социоономастика, стандартизация на географските имена

 

 

Образование и квалификация:

 

2005-2008 г. ИБЕ при БАН, редовен докторант в Проблемна група за стандартизация на имената. Тема на дисертацията „Урбанонимите в град София (социометрично изследване и когнитивна картина на града въз основа на уличните названия)”. Дисертацията представлява първото цялостно ономастично изследване на уличните названия в София. Редом с традиционните за ономастиката методи за класификация и описание на ексцерпирания материал, имената на улиците са проучени с методите на социоономастиката. Прилагат се количествени и качествени методи за онагледяване на общественото възприятие на имената. Въз основа на три експеримента сред населението системата от улични названия в София е разгледана като свод от понятия, които представят умалена картина на града.

 

1996-2001 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, специалност Славянска филология, профил – полонистика. Допълнителна специалност Българска филология.

 

1991-1996 г. Национална гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил – Философ”.

 

 

Професионално развитие:

 

От 2010 г. – асистент, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин”, секция „Приложна ономастика”.

 

2008-2010 г. – проучвател, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин”, секция „Приложна ономастика”.

 

2002-2005 г. – младши експерт в секция „Организация и контрол на анкетьорската мрежа” в Национален център за изучаване на общественото мнение към Народното събрание на Р. България (НЦИОМ).

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

„Електронна база данни на микротопонимията от Западна България” (2010-2012 г.)
Проектът има за цел да бъде обобщен, обработен и анализиран микротопонимичен материал от територията на Западна България въз основа на различни публикувани и непубликувани до момента източници. Проектът е финансиран от БАН, ръководител проф. д-р Анна Чолева-Димитрова.

 

„Съвременната българска антропонимна система. (Мода на личните имена в България)” (2012-2014 г.)
Проектът цели да бъдат анализирани тенденциите при избора на личните имена за новородените през последните години. Изследването обхваща три от най-големите градове в страната – София, Пловдив и Варна, а също и Софийска област. Проектът е финансиран от БАН, ръководител проф. д-р Анна Чолева-Димитрова.

 

„Електронна база данни на българската топонимия” (2007-2009 г.)
Цел на проекта е да бъде изградена база данни с макро- и микротопоними от територията на цяла България въз основа както на публикувани, така и на непубликувани до момента материали. Проектът е финансиран от Националния фонд за научни изследвания, ръководител ст.н.с. д-р Анна Чолева-Димитрова.

 

„Разбираема България”.
Проектът е финансиран от МДААР, ръководител ст.н.с. д-р Петя Костадинова.

 

„Електронна база данни на стандартизираните географски имена в България” (2003-2005 г.)
Създаване на база данни със стандартизирани географски имена за България като част от Общоевропейската база данни на административните единици. Проектът е финансиран от БАН, ръководител ст.н.с. д-р Анна Чолева-Димитрова.

 

 

Участие в научни конференции и семинари:

 

„Изследователските хоризонти на българската лингвистика”. Конференция, посветена на 90-та годишнина от рождението на проф. Йордан Заимов (София, 30 септ. – 1 окт. 2011 г.).

 

UNGEGN Toponymy Workshop (Тимишоара, Румъния, 6-11 септември 2008 г.).

 

Symposium GeoNames08 Geographical names as part of the cultural heritage (Виена, 19-21 май 2008 г.), организиран от Групата от експерти по географските имена към Обединените нации (UNGEGN) в сътрудничество с Австрийската академия на науките.

 

POLYSLAV XI (Берлин, 23-27 септември 2007 г.).

 

 

Експертна и обществена дейност:

 

От 2008 г. уредник на сп. „Балканско езикознание/Linguistique balkanique”, орган на ИБЕ.

 

 

Езици:

 

Полски и английски – много добре

 

Немски и руски – добре

 

 

Основни публикации:

 

М. Влахова-Ангелова. Урбанонимите в град София (социометрично изследване и когнитивна картина на града въз основа на уличните названия). Автореферат за присъждане на образователна и научна степен ”доктор”, 36 стр. София, 2010.

 

A. Choleva-Dimitrova, M. Vlahova-Angelova. Standardization of the Geographical Names in Bulgaria. In: Geographical Names as a Part of the Cultural Heritage. P. Jordan, H. Bergmann, C. Cheetham, I. Hausner (Hrsg.). Wien, 2009. S. 105-113. (Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie. Band 18).

 

М. Влахова-Ангелова. Обща характеристика на съвременната софийска ходонимия. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. В. Търново, Т. 9, 2009, 358-371.

 

M. Vlahova-Angelova. Street-Name Changes in the City of Sofia in 20-th Century. In: POLYSLAV 11. E. Graf, N. Tielemann, R. Zimny (eds.), München. Verlag Otto Sagner. 2008, pp. 239-244. (Beiträge der europäischen slavistischen Linguistik 33).

 

М. Влахова. Възникаване и употреба на уличните названия в София. В: Агресията на уличния език. М. Виденов, Кр. Алексова, А. Ангелов (ред.), София. Международно социолингвистично дружество. 2008, 194-202.