EN

проф. д-р Руска Станчева

Информация

Професор

Секция за съвременен български език

Научни интереси:

  • книжовен език – кодификация на книжовната норма
  • езикова политика
  • описателна граматика
  • нормативна граматика

Награди:

Грамота за успешен партньор на МДААР в модернизацията на администрацията в категория „Заедно напред“ 23 юни 2007 г. по проекта „Разбираема България“ (колектив).

Награда за книга на годината за „Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила“ (2011). 15 май 2012 г. (колектив).

Образование и опит

Образование и опит

1976 – 1982: магистър по славянска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

1988 – 1990: редовен докторант в Секция за съвременен български език, Институт за български език, БАН

1990 – 1995: асистент, Секция за съвременен български език, Институт за български език, БАН

1995 – 2005: главен асистент, Секция за съвременен български език, Институт за български език, БАН

2005 – 2022: доцент, Секция за съвременен български език, Институт за български език, БАН

2022 – до момента: професор, Секция за съвременен български език, Институт за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

Нормативна граматика на българския език (2016 – 2018) Институт за български език, Българска академия на науките, ръководител на проекта

Изследване на нагласите и ценностните ориентации към българския книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му (2017 – 2018). Институт за български език, Фонд за научни изследвания ДН 10/6.

Езикови справки и консултации (постоянен), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния български книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му, Институт за български език, Българска академия на науките, финансиран от ФНИ, участник в проекта

Нормативна граматика на съвременния български език (2016 – 2019), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Съвременна правописна практика (2015 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Официален правописен речник на българския език. Разширено издание (2013 – 2014), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Българската граматична мисъл от първата половина на XX век (2012 – 2015), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Български граматични речници. Речник на българския глагол (2012 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Обратен речник на българския език (2011), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Правописен речник на българския език (2007 – 2011), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

История на нормите и кодификацията на българския книжовен език (2007 – 2009), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Кирилица – латиница. Лингвистични изследвания и препоръки (2005 – 2009), Институт за български език, Българска академия на науките, проект, финансиран частично от Фонд „Научни изследвания“, участник в проекта

Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство (2008 – 2009), Център за преводи и редакции, проект, финансиран по ОП „Административен капацитет”, участник в проекта

Разбираема България – транслитерация на български собствени имена на латиница (2006 – 2008), Министерство на държавната администрация и административната реформа и Институт за български език, Българска академия на науките, проект, финансиран от МДААР, участник в проекта

Българският и чешкият книжовен език в контекста на информационното общество (2005 – 2007), Институт за български език, Българска академия на науките; Институт за чешки език, Чешка академия на науките, участник в проекта

Членство в научни организации

СУБ – Филологическа секция

EALTA – European Association for Language Testing and Assessment

Публикации

Монографии

Речници и колективни издания:

Официален правописен речник на българския език. Глаголи. София: Просвета, 2016. 991 с. (Изд. на БАН, Институт за български език). ISBN 978-954-01-3154-2. (В съавторство).

Официален правописен речник на българския език. София: Просвета, 2012. 676 с. (Изд. на БАН, Институт за български език). ISBN 978-954-01-2701-9. (В съавторство).

Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила. София, Просвета, 2011. 176 с. (Изд. на БАН, Институт за български език). ISBN 978-954-01-2604-3. (В съавторство).

Обратен речник на българския език. София, Изток – Запад, 2011. ISBN 978-954-321-920-9. (В съавторство).

Станчева, Р. За т. нар. „двувидови“ глаголи в българския език. – В: Проблеми на граматичната система на българския език – глагол. Съст. В. Станков. Ред. К. Викторова. София, АИ „Проф. Марин Дринов“, 2009, с. 183 – 218. Поредица „Българско езикознание“. Кн. 5.

Станчева, Р. Кодификаторската практика на първите български научни граматики (върху материал от описанието на имената). – В: Българите, книжовността, езикът. София. 2008, с. 341 – 387. Изд. „ЕМАС“.

Студии/глави в сборници:

Станчева, Р. 2014: Анализ на четивната грамотност на учениците. – В: Изследване на четивната грамотност на учениците в VІ клас. Анализ на резултатите, с.11 – 27. //www.ckoko.bg/upload/docs/2014-12/Analiz_CKOKUO_FZVC.pdf

Станчева, Р. 2012: Анализ на постиженията на учениците по четене. В: Изследване на четивната и математическата грамотност на учениците в VІ клас. Анализ на резултатите. с. 11 – 29. //www.ckoko.bg/upload/docs/2013-01/Analiz_CKOKUO_20.09.pdf

Студии и статии в научни списания:

Станчева, Р. Езикови нагласи, кодификаторска практика, правопис. – Български език, 63 (2016), 3, с. 7 – 18. ISSN 0005-4283.

Станчева, Р. Категорията време на глагола в първите научни граматики на българския език (с оглед на значенията на сегашно време). – Приложение на сп. „Български език“, 2016, с. 75 – 111. ISSN 0005-4283.

Станчева, Р. Прояви на абревиацията в днешния български език. – Български език 62 (2015), 1, с 36 – 50. ISSN 0005-4283.

Станчева, Р. Правописните правила – време за промяна в подхода. – Български език 59 (2012), 1. с. 17 – 23. ISSN 0005-4283.

Станчева, Р. Кодификация на категорията вид на глагола в първите научни граматики на българския език. – Приложение на сп. „Български език“, 2011, с. 137 – 150. ISSN 0005-4283.