EN
Начало » Проекти » Текущи проекти » Теоретични и лексикографски аспекти в проучването на съвременната българска лексика

Теоретични и лексикографски аспекти в проучването на съвременната българска лексика


Секция за българска лексикология и лексикография

Срок: 2014–2016 г.

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия, БАН – ЕБР с Полски АН, Чешка АН, Словашка АН

Ръководител: доц. д-р С. Колковска

Участници: проф. д-р С. Колковска, проф. д-р Д. Благоева, проф. д-р Св. Коева – СКЛ, гл. ас. д-р Цв. Георгиева, гл. ас. д-р Н. Костова, гл. ас. д-р Ат. Атанасова, гл. ас. д-р Хр. Дейкова – СБЕ, ас. М. Гарова – СБЕ, ас. Д. Борисова – СБЕ, ас. Д. Колев, гл. ас. д-р В. Стойкова, гл. ас. д-р В. Сумрова

Анотация:

Проектът има за основна задача системното проучване на актуалното състояние на лексикалното богатство на българския език в теоретичен и научно-приложен план. При разработването на проекта ще бъдат откроени както националноспецифичните черти, така и общите особености на българската лексика с лексиката на други европейски езици (в частност славянските), което ще обогати знанията за българския език в контекста на европейското езиково и културно пространство. Предвижда се разработването на проблеми, свързани с особеностите на различни жанрове речници: неологични, тълковни, двуезични, като особено внимание ще се отдели на проблемите на неографията, които са особено актуални поради това, че все още не са изяснени редица свързани с тях теоретични и методологически въпроси (оптимална микро- и макроструктура, извличане на словници и др.). Специално внимание ще се обърне на създаването на разработки, насочени към оптимално прилагане на компютърните и в частност – на корпусно базираните методи в лексикографията. Особено важна е и задачата за разработването на методологически проблеми, свързани със създаването и разширяването на новите типове лексикални ресурси за българския език, каквито са лексикалните бази от данни.

Научно-приложната част на проекта е насочена към създаване на речници от различни жанрове (тълковни, неологични, двуезични), на словници за двуезични речници, както и към разширяване на вече създадените в Института за български език лексикални електронни ресурси за българския език, предоставени за свободен достъп чрез информационния портал „Инфолекс“ и чрез сайта „Неолекс”.

При изпълнението на задачите по проекта ще бъдат използвани утвърдените в лексикологията подходи (структурно-семантичен и когнитивен), а при изпълнението на задачите, свързани със създаването на речници и обогатяването на лексикалните бази данни – корпусно базираните методи.

Проектът се отнася към приоритетните области в изследванията на Института за български език Академични речници на българския език и Електронни езикови ресурси и програми за тяхната обработка.

Подтеми:

Славянската лексикография в началото на XXI в. Колективен проект с партньор Институт по славистика – ЧАН. Ръководител: доц. д-р С. Колковска. Срок: 2014-2016. г. Участници: проф. д-р С. Колковска, проф. д-р Д. Благоева, гл. ас. д-р Цв. Георгиева, гл. ас. д-р Н. Костова, гл. ас. д-р Хр. Дейкова – СБЕ, гл. ас. д-р Ат. Атанасова, ас. М. Гарова – СБЕ, ас. Д. Борисова – СБЕ, ас. Д. Колев, гл. ас. д-р В. Сумрова.

Българско-полски лексикални паралели. Колективен проект с партньор Институт по славистика – Полска АН. Ръководител: проф. д-р Д. Благоева. Срок: 2015 – 2017 г. Участници: проф. д-р Д. Благоева, проф. д-р Св. Коева – СКЛ, проф. д-р С. Колковска.

Българско-словашки речник (том трети). Колективен проект с партньор Славистичен институт „Ян Станислав” – Словашка АН. Изпълнител от българска страна: гл. ас. д-р Н. Костова. Срок: 2015-2017 г.

Компютърни лексикографски подходи, използвани за словашки и български речници и справочни издания. Колективен проект с партньор Института за езикознание „Л. Щур“ – Словашка АН. Ръководител: гл. ас. д-р В. Стойкова. Срок: 2015 – 2017 г. Участници: гл. ас. д-р В. Стойкова, гл. ас. д-р Ек. Петкова – СТТ.

Форма на представяне на резултатите: студии и статии, словник за българско-чужд двуезичен речник, Българско-словашки речник, лексикални бази данни – неологизми, фразеологизми, синоними, антоними.

начало