EN
Начало » Проекти » Текущи проекти » Топонимията на Западна България – свидетелства за национална идентичност

Топонимията на Западна България – свидетелства за национална идентичност

Секция по българска етимология

Срок: 2014-2016

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: проф. д-р А. Чолева-Димитрова

Участници: проф. д-р А. Чолева-Димитрова, гл. ас. д-р М. Влахова, проф. д.н. В. Райнов (извънщатен сътрудник)

Анотация:

Основна цел на проекта е да се съхрани топонимията като част от българското културноисторическо наследство. Конкретната изследователска задача е свързана с обобщаването на топонимните данни и разглеждане на принципите и моделите на топонимната номинация. Богатият топонимен материал от тази част на България предоставя безценни исторически свидетелства за националнатата ни идентичност. Сравнителният анализ на езиковите данни от микротопонимията (между отделните околии на северната и южната част на Западна България) ще позволи да се направят важни изводи за стратиграфията на имената – да се определи ономастичният фон и отделните топонимни пластове, както и да се направят изводи за относителната старинност на названията и за етногенеза на българския народ.

Едновременно с ономастичните изследвания ще продължи изграждането на научноприложния информационно-технологичен продукт Електронна база на българската топонимия. През първия етап на проекта беше положено началото на изграждане на електронната база данни, която включва имена на местности, селища и водни обекти от бившите околии на територията на България в нейните съвременни граници. Тя съдържа приблизително 70 000 географски названия от Западна и Южна България. По-нататъшното разширяване на базата предполага включването на нови топоними (общо 100 000), както и продължаването на започнатите през първия етап дейности: проучване на етимологията на географските имена; анализиране, редактиране и систематизиране на информацията: определяне на семантичната мотивация за назоваване на даден географски обект; техническа обработка на микротопонимите; връзка на базата данни с Google Earth.

Проектът се включва в приоритетните направления на Института за български език Теоретични езикови изследвания и Езиково културноисторическо наследство на българите.

Форма на представяне на резултатите: теоретични студии и статии за българските топоними, база данни на български топоними.

начало