EN
Начало » Проекти » Топонимията на Западна България – свидетелства за национална идентичност

Топонимията на Западна България – свидетелства за национална идентичност

Секция по българска етимология

Срок: 2014-2017

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: проф. д-р А. Чолева-Димитрова

Участници: проф. д-р А. Чолева-Димитрова, гл. ас. д-р М. Влахова, гл. ас. д-р Н. Данчева, Кр. Коилов, Кр. Петрова

Анотация:

Основна цел на проекта е да се съхрани топонимията като част от българското културноисторическо наследство. Конкретната изследователска задача е свързана с обобщаване на топонимните данни и разглеждане на принципите и моделите на топонимната номинация. Богатият топонимен материал от тази част на България предоставя безценни исторически свидетелства за националната ни идентичност. Сравнителният анализ на езиковите данни от микротопонимията (между отделните околии на северната и южната част на Западна България) ще позволи да се направят важни изводи за стратиграфията на имената – да се определят ономастичният фон и отделните топонимни пластове, както и да се направят изводи за относителната старинност на названията и за етногенезиса на българския народ. Едновременно с ономастичните изследвания ще продължи изграждането на научноприложния информационно-технологичен продукт „Електронна база данни на българската топонимия“. През първия етап на проекта беше положено началото на изграждане на електронната база данни, която включва имена на местности, селища и водни обекти от бившите околии на територията на България в нейните съвременни граници. Тя съдържа приблизително 70 000 географски названия от Западна и Южна България. По-нататъшното разширяване на базата предполага включването на нови топоними (общо 100 000), както и продължаването на започнатите през първия етап дейности: проучване на етимологията на географските имена; анализиране, редактиране и систематизиране на информацията: определяне на семантичната мотивация за назоваване на даден географски обект; техническа обработка на микротопонимите; връзка на базата данни с Google Earth.

Проектът се включва в приоритетните направления на Института за български език „Теоретични езикови изследвания“ и „Езиково културноисторическо наследство на българите“.

Топонимията на Западна България – свидетелства за национална идентичност. Срок: 2014 – 2017. Ръководител: проф. д-р А. Чолева-Димитрова. Участници: проф. д-р А. Чолева-Димитрова, гл. ас. д-р М. Влахова, гл. ас. д-р Н. Данчева, Кр. Петрова.

Влияние на съвременните демографски процеси върху топонимията в Пловдивския регион. Проект по Програма за подпомагане на младите учени в БАН. Срок: 20.05.2016 г. – 20.07.2017 г. Научен ръководител: гл. ас. д-р Мая Влахова-Ангелова. Изпълнител: Кр. Коилов.

Форма на представяне на резултатите: теоретични студии и статии за българските топоними, база данни на български топоними, свързана с Google Earth.

начало