Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките организира курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, насочени към учителите по български език в прогимназиалния и гимназиалния етап на обучение.
Курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

11 и 12 септември 2020 г. от 10:00 до 11:30 часа и от 12:00 до 13:30 часа (онлайн обучение)

Приложение на изследователски подходи, интердисциплинарни методи и нови технологии в проектноориентираното обучение по български език, лектори: гл. ас. д-р Мария Тодорова, д-р Ивелина Стоянова, проф. д-р Светла Коева

31 октомври и 1 ноември 2020 г. от 10:00 до 11:30 часа и от 12:00 до 13:30 часа (онлайн обучение)

Езикови ресурси и технологии в помощ на обучението по български език, лектори: гл. ас. д-р Цветана Димитрова, гл. ас. д-р Мария Тодорова
Приложение на изследователски подходи, интердисциплинарни методи и нови технологии в проектноориентираното обучение по български език, лектори: гл. ас. д-р Мария Тодорова, д-р Ивелина Стоянова, проф. д-р Светла Коева
Синтаксис и пунктуация, лектор: проф. д-р Светла Коева

31 октомври или 1 ноември 2020 г. от 9:00 до 17:00 часа (присъствено обучение)

Познаването на граматичните особености на местния диалект в помощ на учителя по български език, лектор: доц. д-р Илияна Гаравалова
Трудните случаи в правописа, граматиката и пунктуацията на българския език, лектори: доц. д-р Татяна Александрова, доц. д-р Милен Томов, гл. ас. д-р Илияна Кунева

Повече информация за курсовете можете да получите на адреса на Националната педагогическа мрежа.

Всички курсове, предлагани от Института за български език, са с хорариум от 16 академични часа (равни на 1 квалификационен кредит), разпределени, както следва: 8 академични часа присъствено обучение или онлайн обучение и 8 академични часа дистанционно обучение (самостоятелна работа). Курсистите получават сертификат за преминато обучение със съответния брой кредити съгласно ЗПУО.

Присъствените курсовете се провеждат при наличието на минимум 10 и максимум 15 участници. Онлайн курсовете се провеждат при наличието на минимум 10 и максимум 30 участници. Цена за обучението на един курсист: 50 лв. (Курсът, който ще се проведе на 11 и 12 септември, е безплатен.)

Присъствените курсове се провеждат в сградата на Института за български език (гр. София, бул. „Шипченски проход“ 52, блок 17, зала „Акад. Ал. Теодоров-Балан“). При заявен интерес от над 10 участници, курсовете може да се провеждат и на място, удобно за участниците.