БГ
Home » Structure » History of Bulgarian language » Researchers » Georgi Mitrinov – Assoc. Prof., Ph.D.

Georgi Mitrinov – Assoc. Prof., Ph.D.

General Information

Associate Professor

Department for History of Bulgarian Language

Research interests:

  • history of Bulgarian language
  • Bulgarian dialectology
  • lexicology
  • epigraphy
  • sigillography

Education and professional experience

Education and professional experience

1978-1982: Bulgarian Philology, Plovdiv University “Paisii Hilendarski”

1986-1991: Research Associate, Research scientific laboratory, Plovdiv University “Paisii Hilendarski”

1991-2003: freelance

2003-2008: Researcher, Section for history of Bulgarian language, Institute for Bulgarian language, BAS

2008 – ongoing: Associate Professor, Section for history of Bulgarian language, Institute for Bulgarian language, BAS

Research

Research projects

Socio-cultural interaction between languages in Central and Southeastern Europe – history and modernity (2007 – 2009), Institute for Bulgarian language, Bulgarian Academy of Sciences; Scientific Research Institute of Slavdom (Institut za slavyanovedenie), Russian Academy of Sciences; member of the research team.

Socio-cultural interaction between languages in Central and Southeastern Europe – history and modernity (2009 – 2011), Institute for Bulgarian language, Bulgarian Academy of Sciences; Scientific Research Institute of Slavdom (Institut za slavyanovedenie) Russian Academy of Sciences; member of the research team.

Research and publication of written records from X to XIX century. As part of the cultural and historic heritage and the national identity (2012 – 2014), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team.

Research and publication of written records from X to XIX century. As part of the cultural and historic heritage and the national identity (2015 – 2017), Institute for Bulgarian language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team.

Electronic language resources from original works of the Bulgarian Middle Ages and Renaissance (2015 – 2017), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team.

Encyclopedia Thrace (2012 – 2017), Thracian scientific Institute, member of the research team.

Membership in scientific organizations and research groups

Thracian Scientific Institute, member (2010 – ongoing)

Control and Revision Committee of the Thracian Scientific Institute, member (2010 – ongoing)

Foundation “Prof. Maxim Sl. Mladenov”, member (1998 – ongoing)

Membership in editorial boards

Proceedings of the Thracian Scientific Institute (ISSN 1312-6741), Thracian Scientific Institute, (2017 – ongoing), member of the editorial board

Publications

Monographs

Митринов, Г. Пътят на песента за Злата Зенгинмилкова от с. Петково, Смолянско. Смолян, „Зеа-Принт“ ООД, 2014. 131 с., ISBN 978-954-9358-94-0. [Mitrinov, G. The Way of the Song about Zlata Zenginmilkova of the Village Petkovo, Smolyan Region. Zea-Print OOD, 2014, 131 p. ISBN 978-954-9358-94-0].

Митринов, Г, Л. Антонова. Речник на българските говори в Южните Родопи, Драмско и Сярско. София, 2011, Издание на ИБЕ към БАН. ISBN 978-954-92489-2-0. [Mitrinov, G., L. Antonova Glossary of Bulgarian Dialects in the Southern Rhodope Mountains and in Areas of Drama and Serres. Sofia, BAS Publishing House, 2011, 372 p. ISBN 978-954-92489-2-0].

Митринов, Г. Южнородопските български говори в Ксантийско и Гюмюрджинско. София, Издателство „Фондация ВМРО“, 2011. 276 с., ISBN 978-954-92064-4-9. [Mitrinov, G. South Rhodopes Bulgarian Dialects in the Regions of Xanthi and Komotini. Sofia, Publishing Foundation VMRO, 2011, 276 p. ISBN 978-954-92064-4-9].

Митринов, Г., Хр. Гиневски. Родопско книжовно наследство. Райковски дамаскин (ново пълно издание на текстовете в същинската част на сборника). Варна, Издателство на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, 2005. 276 с. (Г. Митринов – предговор, нормализация на текстовете, речник; Хр. Гиневски – предговор). ISBN 954-715-277-7. [Mitrinov, G., Hr. Ginevski. Rhodopean Literary Heritage. Raikovski Damaskin. Varna. Publishing of Varna Free University. 2005, 276 p. ISBN 954-715-277-7.].

Митринов, Г. Златоградски сборник. София, Издателство „Македония прес“, 2000. 175 с. ISBN 954 8823 35-7. [Mitrinov, G. Zlatogradski Sbornik. Sofia, Publishing Macedonia Press, 2000, 175 p. ISBN 954 8823 35-7].

Chapters in edited volumes

Митринов, Г. Дупнишкият говор. – В: Сб. История на Дупница и Дупнишко. София, 2015, с. 523 – 546. ISBN 978-954-8187-94-7. [Mitrinov, G. Dupnitsa dialect. – In: History of Dupnitsa and the Region of Dupnitsa. Sofia. 2015, рp. 523 – 546. ISBN 978-954-8187-94-7].

Articles in journals

Митринов, Г. Български следи по стенописите на църквата „Св. Архангел Михаил” в с. Ловча, Неврокопско (дн. Драмско) [Bulgarian Traces on the Murals of the Church “St. Archangel Michael” in the Village Lovcha, Nevrokop Area (Today Drama Region)]. – Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, кн. 29, 2016, с. 107 – 131. ISSN 0323-9934.

Митринов, Г. Българското църковно-историческо наследство в Беломорието. I. Надписи на надгробия. [Bulgarian Ecclesiastical and Historical Heritage in the Aegean Region. I. Epitaphs]. – Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, кн. 28, 2015, с. 53 – 87. ISSN 0323-9934.

Митринов, Г. Възрожденски сборник с гръцко писмо по говора на с. Либяхово, Неврокопско (1850 г.). Графични и граматични особености. [Renaissance Collection of Greek Writing acc. to the Dialect of Village Libyahovo, Nevrokop. Graphical and Grammatical Features]. – Македонски преглед, 2012, № 3, с. 73 – 104. ISSN 0861-2277.

Митринов, Г. Дарнашките села в Сярско [Darnash Villages in Serres Region]. – Македонски преглед, 2012, № 4, с. 131 – 152. ISSN 0861-2277.

Митринов, Г. Антропонимични и сфрагистични данни за възрожденската история на село Мандър в Мала Азия. [Anthroponymic and sphragistic data on Bulgarian National Revival history Mander village in Asia Minor]. – В: Известия на Тракийския научен институт, кн. 14 – 15, 2016, с. 210 – 219. ISSN 1312-6741.

Митринов, Г. Данни за рударство в Златоградско през XVI век в османотурски данъчни документи. [Data on mining in Zlatograd region during the XVI century in Ottoman tax documents]. – Родопи, 2016, № 3-4, с. 22 – 31. ISBN 1312-4552.

Митринов Г., Е. Мутафов Фасаден ктиторски надпис на църквата “Св. Архангел Михаил” в с. Кобалища, Драмско. [Facade church donors inscription written on the church “St. Michael” in the village Kobalishta Drama Region]. – Български език, 2, 2016, с. 81 – 88. ISSN 0005-4283.

Митринов, Г. Данни за българското гражданство в Гюмюрджина от 1899 година. [Data for Bulgarian citizenship in Komotini by 1899]. – В: Известия на Тракийския научен институт, кн. 14-15, 2016, с. 373 – 383. ISSN 1312-6741.

Митринов, Г. За един „превод” на поезия от гръцки език на южнородопски български говор [About a “translation” of poetry from Greek into Bulgarian dialect of South Rhodopes]. – Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката, 2016, № 8. ISSN 1314-9067.

Митринов, Г. Приносите на род Суджови за опазване на българското културно-историческо наследство във Вардарска Македония. [The Sudzovs family’s contribution to preservation of the Bulgarian cultural and historical heritage in Vardar Macedonia]. – Българска реч, 2016, № 2, с. 104 – 112. ISSN 1314-9067.

Митринов, Г. Епизодът Чудото със сфунгатото от Словото за мъченията и чудесата на св. Георги в Райковския дамаскин. [The Episode of the Sfouggato Miracle in the Sermon on the Martyrdom and Miracles of St. George the Victor in the Raykovski Damaskin]. – Дзяло – е-списание, 2015, № 5. ISSN 1314-9067.

Mitrinov, G, Emmanuel Moutafov. The inscription on the front of the bell tower of the church of St. Athanasius, the village of Kurchevo, Valovishta District. – Papers of BAS. Humanities and Social Sciences. Vol. 2, No 1-2, 2015, pp. 24 – 31. ISSN 2367-6248.

Митринов, Г. Южнородопските български говори в Гюмюрджинско (фонетични особености). [South Rhodopean Bulgarian dialects in region Komotini (phonetic features)]. – Българска реч, 2015, № 3, с. 54 – 60. ISSN 1314-9067.

Митринов, Г. Има ли български говори в Момчилградско? [Are there Bulgarian dialects in Momchilgrad Region?]. – Българска реч, 2015, № 4, с. 119 – 128. ISSN 1314-9067.

Митринов, Г. Интересни антропонимични данни в писма на жители на с. Крушево, Демирхисарско до Стефан Веркович, от 70-те години на XIX век. [Interesting anthroponymic data in letters to Stefan Verkovich by inhabitants of the village Krushevo, Demir Hisar area, dated 1870s] – Български език, 2015, № 4, с. 120 – 128. ISSN 0005-4283.

Митринов, Г. Молби на българско население от Софлийско, Димотишко и Ортакьойско за приобщаване към Българската екзархия, датирани от 90-те години на XIX век. [Applications of the Bulgarian population from the regions of Sofli, Dimotika and Ortaköy (today Ivaylovgrad) aiming at joining in Bulgarian Exarchate of 1890s]. – Известия на Тракийския научен институт, 2015, кн. 11-12, с. 385 – 398. ISSN 1312-6741.

Митринов, Г. Езиковедски материали в първата годишнина на сп. „Македонски преглед“. [Linguistic materials on the first anniversary of magazine “Macedonian review” (1924-1925).]. – Македонски преглед, 2014, № 4, с. 117 – 126. ISSN 0861-2277.

Митринов, Г. Следи от гласна ы в южнородопските български говори. [Traces of the vocal ы in South Rhodopean Bulgarian dialects]. – Български език, 2014, № 1, с. 74 – 82. ISSN 0005-4283.

Митринов, Г. Интересен ктиторски надпис в църквата „Свето Благовещение Богородично” на с. Еникьой, Ксантийско. [Interesting church donors inscription in the church “Sveto Blagoveshtenie Bogorodichno” in the village Enikyoi, Xanthi Region]. – Родопи, 2014, № 1-2, с. 16 – 21. ISBN 1312-4552.

Митринов, Г. За кореспонденцията на проф. Стойко Стойков с краеведа Тодор Стойчев – създател на „Родопски речник”. About the correspondence of professor Stoyko Stoykov with the researcher Todor Stoychev – creator of the “Rhodope dictionary”]. – Български език, 2014, Приложение, с. 251 – 259. ISSN 0005-4283.

Митринов, Г. Къде се намира Западна Тракия? [Where is Western Thrace?]. – Българска реч, 2014, № 2, с. 54 – 59. ISSN 1310-733Х.

Митринов, Г. Приноси на проф. Любомир Милетич за изучаване на историята на българския език и срещу опитите тя да бъде крадена. [Contributions of prof. Lyubomir Miletich to studying the Bulgarian language history and against attempts that it to be stolen]. – Исторически преглед, 2013, № 3-4, с. 89 – 94. ISSN 0323-9748.

Митринов, Г. Родопските говори в проучванията на проф. Любомир Милетич. [The Rhodopean dialects in studies of prof. Lyubomir Miletich]. – Български език, 2013, № 3, с. 19 – 32. ISSN 0005-4283.

Митринов, Г. Фасадният ктиторски надпис на източноправославната църква „Св. Димитър” в с. Каяджик, Софлийско. [Facing church donors inscription in the Eastern Orthodox Church “Sv. Dimitar” in village Kayadzhik, Suflion Region]. – Български език, 2013, Приложение, с. 197 – 203. ISSN 0005-4283.

Митринов, Г. Поглед върху издадените събрани съчинения по македонска диалектология на акад. Божидар Видоески (предварителни бележки). [Look at the published collected works on Macedonian dialectology by Academician Bozhidar Vidoeski (Preliminary note)]. – Македонски преглед, 2013, № 3, с. 151 – 158. ISSN 0861-2277.

Митринов, Г. Южнородопските български говори в Димотишко [South Rhodopean Bulgarian dialects in Dimotika region (Greece)]. – Български език, 2012, № 3, с. 21 – 36. ISSN 0005-4283.

Митринов, Г. Защо айрян, а не мътеница и бърканица? [Why ayryan and not mutenica and burkanica?]. – Българска реч, 2011, № 3, с. 52 – 58. ISSN 1310-733Х.

Митринов, Г. Данни за говора на с. Кетенлик, Ксантийско от началото на ХХ век и 100 години по-късно. [Data about the dialect of village Ketenlik, county Xanthi, at the beginning of XX century and 100 years later]. – Български език, 2010, № 3, с. 85 – 93. ISSN 0005–4283.

Митринов, Г. Eдна малко известна страна от научната дейност на проф. д-р Максим Сл. Младенов. [One little known part of Prof. Dr. Maxim Sl. Mladenov’s scientific activity]. – Българска реч, 2010, № 1-2, с. 72 – 83. ISSN 1310-733X.

Митринов, Г. Една интересна особеност в говора на с. Исьорен, Ксантийско. [An Interesting Feature of the Dialect of the Village Isyoren, Xanthi Region]. – Български език, 2008, № 4, с. 79 – 87. ISSN 0005–4283.

Митринов, Г. За южната граница на златоградския говор [About the Southern Border of the Dialect of Zlatograd]. – Българска реч, 2008, кн. 1, с. 85 – 90. ISSN 1310-733Х.

Митринов, Г. За графичните особености на т. нар. “помашки език” в Гърция. [About the Graphic Peculiarities of the so called „Pomak Language” in Greece.]. – Език и литература, 2007, № 1-2, с. 141 – 149. ISSN 0324-1270.

Митринов, Г. Форми на личните местоимения, запазени в южнородопските български говори [Forms of the personal pronouns preserved in the South Rhodope Bulgarian dialects]. – Български език, 2007, № 3, с. 77 – 85. ISSN 0005–4283.

Митринов, Г. Към нормализацията на текстовете в Райковския дамаскин, направена от Маньо Стоянов. [On the normalization of the texts in Raikovski damaskin made by Manyo Stoyanov]. – Българска реч, 2007, № 2, с. 38 – 51. ISSN 1310-733Х.

Митринов, Г. Единството на българските родопски говори. [Unity of the Bulgarian Rhodope Dialects]. – Език и литература, 2004, № 1-2, с. 254 – 264. ISSN 0324-1270.

Митринов, Г. Непубликувани досега материали в архива на Стою Н. Шишков за говорите на някои села в Кавалско, Зиляховско, Правишко и Драмско. [Unpublished Materials from the Archive of Stoyu N. Shishkov about the Dialects Spoken in Some Villages of Kavalla, Zilyachovo, Drama and Prava Regions]. – Език и литература, 1993, № 5-6, с. 58 – 63. ISSN 0324-1270.

Митринов, Г. Някои характерни особености на един непроучен досега южнородопски български говор (говорът на с. Угурли, Ксантийско). [Some Characteristic Features of an Unstudied So Far South Rhodopean Bulgarian dialect (the Dialect of Village of Ougourli, Xanti District)]. – Език и литература, 1992, № 4, с. 40 – 44. ISSN 0324-1270.

Conference papers

Митринов, Г. Антропонимични и сфрагистични данни от 1878 година за българското население в Хасково и Мустафа паша (дн. Свиленград). [Anthroponimical and Sphragistic Data of 1878 on the Bulgarian Population in the Towns of Haskovo and Moustafa Pasha (today Svilengrad)]. – В: Сб. Нестор Марков и неговият принос в лексикографията и образованието. Доклади от юбилейната научна сесия по случай 180 години от рождението на Нестор Марков. 24. 11. 2016 г. София, ИК „СТИЛУЕТ“, 2017, с. 139 – 146. ISBN 978-619-194-027-1.

Митринов, Г. Семантично разнообразие в употребата на демононим дракус в родопските говори. [Semantic Variety of the Demononym drakus in the Rhodopean Dialects]. – В: Сб. MIRABILA: ЧУДЕСА И ЧУДОВИЩА (Studia Balcanica 31). София, Издателство „Парадигма“, 2016, с. 275 – 280. ISBN 978-619-7179-05-7.

Митринов, Г. Какво може да се открие в едно изследване на южнородопски български говор. [What can be found in a study of a South Rhodopean Bulgarian Dialect?]. – В: Сб. За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 438 – 449. ISBN 978-954-322-835-5.

Митринов, Г. Из лексиката на говора на с. Савяк, Сярско. [About the lexis of the dialect in village Savyak, Serres Region]. – В: Сб. Лексикографията в началото на XXI в. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология (София, 15-16 октомври, 2015 г.). София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 760 – 771. ISBN 978-954-322-875-1.

Митринов, Г. Етнографски данни за населението на някои западнотракийски български села в една книга на Христо Караманджуков. [Ethnographic Data on the Population of Some West-Thracian Bulgarian Villages in a Book by Hristo Karamandzhukov]. – В Сб. Христо Караманджуков и Родопите. Доклади от научната конференция, Смолян, 2 – 3 май, 2011 г. София, Издателство „Тангра Таннакра“, 2016, с. 38 – 44. ISBN 978-954-378-143-0.

Митринов, Г. Данни за говора на с. Савяк, Валовищко (дн. грц. Вамвакофито) в един диалектен речник (фонетични особености). [Data concerning the speech in the village of Savyak, Valovishta area (today Greek Bambakofuto) in a dialect dictionary (phonetic particularities)]. – В: Сб. Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова, София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 456 – 465. ISBN 978-954-322-872-0.

Митринов, Г. Фасадният надпис на камбанарията при църквата „Св. Пророк Илия“ в с. Волак, Драмско [The façade inscription on the bell tower at the church “Sv. Prorok Iliya” in the village Volak, Drama region]. – В: Сб. Доклади от международната научна конференция „Съвременните измерения на едно научно прозрение. 150 г. от рождението на Ватрослав Облак“. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2015, с. 202 – 206. ISBN 978-954-362-160-6.

Митринов, Г. Български селищни имена от Южните Родопи. [Bulgarian names of settlements in the Southern Rhodopes]. – В: Сб. Изследователски хоризонти на българската лингвистика. Доклади от националната научна конференция, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. дфн Йордан Заимов. 30.09. – 01.10. 2011 г. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2014, с. 115 – 123. ISBN 978-954-92489-5-1.

Митринов, Г. Языковая ситуация в Южных Родопах (области Ксанти, Гюмюрджины, Дидимотики). [The State of the Language in South Rhodopes (Xanthi Region, Komotini Region, Didimotihon Region)]. – В: Сб. Славяне-мусульмане на Балканах: язык, культура, идентичность. Москва, Институт славяновядения РАН, 2014, с. 180 – 197. ISBN 978-5-75-76-0321-6.

Митринов, Г. Днешните български говори в Източна (Одринска) Тракия. [Today’s Bulgarian dialects in Eastern (Edirne) Thrace]. – В: Сб. Трети международен конгрес по българистика 23 – 26 май 2013, София, Секция Български език, подсекция Диалектология. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 166 – 178. ISBN 978-954-07-3855-0.

Митринов, Г. Доброволците в МОО от с. Крушево, Демирхисарско. Антропонимични данни. [Volunteers from the Village of Krushevo, Demir-Khisar District who Took Part in Macedonian-Odrin Militia during 1912-1913 (According to Anthroponimic Data)]. – В: Сб. Проблеми на социолингвистиката, Т. 11. София, ИК „Знак 94“, Велико Търново. 2014, с. 355 – 360. ISSN 1314-5401.

Митринов, Г. Публикуван лексикален материал от гръцкия говор на Станимака (дн. Асеновград) от 60-те години на XIX век. [Published lexical material from the Greek dialect of Stanimaka (today Asenovgrad) of 1860s] – В: Сб. 70 години българска академична лексикография. Доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология. 24-25. 10. 2012 г. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2013, с. 623 – 631. ISBN 978-954-322-578-1.

Митринов, Г. Доброволци от с. Карлуково, Ахъчелебийско в Македоно-Одринското опълчение по време на Балканските войни (Антропонимични данни). [Volunteers from the village of Karlukovo, Ahachelebi region in the Macedonia-Edirne volunteer force during the Balkan wars for liberation of our homeland – Bulgaria. Anthroponymic data]. – В: Сб. 100 години Балканска война, 100 години свобода за Родопите. Сборник студии и доклади от национална научна конференция 15-17. 10. 2012 г. Смолян, Регионален исторически музей „Стою Шишков“, 2013, с. 189 – 204. ISBN 978-619-90046-2-3.

Митринов, Г. Публикувани части от текста на Златоградски сборник в сп. „Родопски напредък“ [Published parts of the text of the manuscript Zlatogradski sbornik in the magazine “Rhodopski napredak”]. – В: Сб. Язык Библии: лингвотекстологические исследования. Москва – Санкт-Петербург, Издатeльство „Нестор-История“, 2012, с. 186 – 198. ISBN 978-5-90598-617-8.

Митринов, Г. За критериите при класификацията на славянските литературни микроезици („помашки език“). [About the Classification Criteria of the Slavic Literary Micro-Languages (“Pomak Language”)]. – B: Сб. Езикът и социалният опит. Материали от Десетата конференция по социолингвистика, посветена на 70-годишнината на академик Михаил Виденов. София, 2011, с. 174 – 179 ISBN 978-954-8305-12-9).

Митринов, Г. За достоверността на данните в „Исторически бележник“, свързани с ислямизирането в Родопите през ХVІІ в. [About the reliability of the data in the “Historical notebook” associated with Islamisation in the Rhodope Mountains in the 17th century]. – В: Сб. Етрополската книжовна школа и българският ХVІІ век. Сборник материали от Националната конференция „Етрополската книжовна школа и културният живот през ХVІІ век в българските земи“, София, 20 – 21 май 2010. София, Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 52 – 62. ISBN 978-954-523-121-6.

Митринов, Г. Фалшификации, свързани с езика на българите мохамедани. [Falsifications related to the language of Bulgarian Muslims]. – B: Сб. Заблуди и фалшификации за произхода на българите мохамедани. Материали от научната конференция Смолян, 29. 10. 2009 г. София, Издателство „ТАНГРА ТанНакРа ИК“, 2010, с. 108 – 116. ISBN 978-954-378-063-1.

Митринов, Г. Название гергьоскийа за месец ноември в родопските говори. [Name gergyoskiya for November in the Rhodope dialects]. – В: Сб. Филология, история, изкуствознание. Сборник изследвания в чест на проф. дфн Стефан Смядовски. София, Издателство Валентин Траянов. 2010, с. 127 – 136. ISBN 978-954-9928-49-5.

Митринов, Г. За някои особености на употребата на диалектна лексика в повестта „Минало-незаминало“ от Станислав Сивриев. [About some peculiarities in the use of dialect vocabulary in the short novel “Minalo-nezaminalo” by Stanislav Sivriev]. – В: Сб. „Станислав Сивриев в българската литература. Материали и проучвания по повод 85-годишнината от рождението на писателя.“ Под заглавие „Особености при употребата на диалектна лексика в творбата „Минало-незаминало“ от Станислав Сивриев”. Варна, Издателство „Славена“, 2010, с. 129 – 137. ISBN 978-954-579-821-4.

Mitrinov, G. Die Mundartensituation in den Rhodopen [About the dialectal situation in the Rhodopes]. – In The Pomaks in Greece and Bulgaria. A model case for borderland minorities in the Balkans. Südosteuropa Studien. Band 73. München. Verlag Otto Sagner. 2007. pp. 149 – 159. ISBN 978-3-87690-963-9.

Митринов, Г. За говора на с. Мустафчево, Ксантийско, по данни от Pomak Dictionary на Николаос Кокас – Ксанти. [On the dialect of Mustafchevo, district of Xanti, based on data from Pomak dictionary by Nicolaos Kokkas – Xanti]. – В: Сб. Българските острови на лингвистичната карта на Балканите. София, Издателство „ФИГУРА“, 2007, с. 95 – 102. ISBN 978-954-9985-21-4.

Митринов, Г. Въпросително местоимение кина – употреба и разпространение. [The interrogative pronoun кина – use and geographic spread]. – В: Филологически и методически изследвания. Доклади от международната научна конференция посветена на 100-годишнината от рождението на доц. Стайко Кабасанов. Смолян – Люблин. ПУ „Паисий Хилендарски“, Филиал Смолян. 2007, с. 188 – 198. ISBN 978-954-8767-21-7.