БГ
Home » Structure » History of Bulgarian language » Researchers » Ivona Karachorova – Prof., Ph.D.

Ivona Karachorova – Prof., Ph.D.

General Information

Professor

Department for History of Bulgarian Language

Phone:02 979 29 68

Research interests:

  • history of Bulgarian language
  • slavonic Psalter
  • slavonic translation of the Bible
  • historical lexicology and lexicography

Education and professional experience

Education and professional experience

1975 – 1979:M.A. in Bulgarian Philology, Philology Faculty, St. st. Cyril and Methodius University of VelikoTarnovo

1980: post-graduate student at Ciril and Methodius Studies, St. KlimentOhridski University of Sofia

1981 – 1984: PhD student, Department of History of the Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

1985: PhD, Department of History of the Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

1985 – 1989: research fellow II, Department of History of the Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

1989 – 2000: research fellow I, Department of History of the Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2000 – 2019: Associate Professor, Department of History of Bulgarian language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2019 – ongoing: Professor, Department of History of Bulgarian language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2012 – 2015: scientific secretary of the Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2012 – 2015: member of Scientific Council of Bulgarian Academy of Sciences

2006 – ongoing: member of the Scientific Council of the InstituteforBulgarianLanguage, BulgarianAcademyofSciences

Research

Research projects

Research and Edition of Written Monuments as a Part of the Cultural-Historical Heritage and the National Identity (2012 – 2014), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team.

Computational and Interactive Tools for Historical Linguistic Researches (September 2009 – August 2011), Sofia University, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, funded by the European Social Fund and Republic of Bulgaria under the Operative Program ”Development of Human Resources” (BG 051PO001-3.3-04-0011), member of the research team.

Informatics, Grammar, Lexicography(2012 – 2014), Sofia University, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, funded by the European Social Fund and Republic of Bulgaria under the Operative Program ”Development of Human Resources” (BG061PO001-3/ 3.06-0024), member of the research team.

Sociocultural interaction between languages in Central and Southeastern Europe – history and contemporaneity (2006 – 2009/ 2009 – 2011), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, Institute for Slavistics, Russian Academy of Sciences

Research and Publication of Three Manuscripts from king Ivan-Alexander Time. – a project of the Cirillo-Methodian research centre, member of the research team.

Macedonia – Past and Present. – a project of the Macedonian Scientific Institute, member of the research team.

DiastraticVariation in the Lexis of the Old Bulgarian and the Old Romanian Language (2017 –2019), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Linguistics, Academy of Sciences of Romania, member of the research team.

Publications

Monographs

Карачорова, Ивона. Боянски псалтир. Среднобългарски ръкопис от XIII в. [Boyana Psalter. A Middle-Bulgarian Manuscript of the XIIIth Century]. София, Издателство „Чудомира“, 2017. ISBN 978-619-9778-5-6.

Articles in journals

Карачорова, Ивона. Житието на мъченик Стефан Нови Изповедник (предварителни бележки) [The Life of Stephen the New – a Confessor: Preliminary Notes]. – Българска реч, кн. 2, 2016, с. 59 – 66. ISSN 1310-733X.

Karachorova Ivona. Prayers and Spells against Unholy and Evil Spirits in a Nineteenth-Century Prayer Canon – Etudes Balkaniques, LII, I, 2016, pp. 167 – 180. ISSN 0324-1645.

Карачорова, Ивона. Новонайденная катена к Псалтыри в двух рукописях Хилендарского монастыря [A Newly-Discovered Catena to the Psalter in Two Manuscripts from the Hilandar Monastery]. – Palaeobulgarica, XXXIX, 1, 2015, с. 55 – 71. ISSN 0204-4021. ERICH

Карачорова, Ивона Към характеристиката на апокрифните молитви против зли сили и болести [A Contribution to the Characteristics of the Apocryphal Prayers against Demons and Diseases]. – Български език, 4, 2015, с. 60 – 77. ISSN 0005-4283.

Карачорова, Ивона. Сложните думи в съчиненията на Патриарх Евтимий [The Compound Words in the Works of Euthymius, Patriarch of Bulgaria]. – В: Търновска книжовна школа. Т. 9, Търново и идеята за християнския универсализъм XII-XV в. В. Търново, 2012, с. 205 – 224. ISBN 954-524-339-339-2 (T9).

Карачорова, Ивона. Библейските песни в новата част на Бичковския псалтир (Sin. Slav. 6/N). [The Biblical Songs in the New Part of Bichkov’s Psalter – Sin. Slav. 6/N] – В: Кирило-Методиевски студии, кн. 21, Средновековни текстове, автори и книги. Сборник в чест на Хайнц Миклас. С., 2012, с. 20 – 45. ISSN 025-2253.

Карачорова, Ивона. Из лексиката на славянския Псалтир с тълкованията на Теодорит Кирски [A Contribution to the The Vocabulary of the Slavic Psalter with Exegesis by Theodoret of Cyrus]. – В: Язык Библии. Лингвотекстологические исследования. Москва – Санкт-Петербург, 2012, с. 47 – 62. ISBN 978-5-90598-617-8.

Карачорова, Ивона. Из историята на славянския превод на житието на св. Василий Нови [A Contribution to the History of the Slavic Translation of Life of St. Basil the New]. – Български език, 3, 2010, с. 69 – 76. ISSN 0005-4283.

Карачорова, Ивона. Славянският ръкописен служебен псалтир като особен тип сборник [The Slavic Hand-Written Service Psalter as a Particular Type of Miscellany]. – Црквене студије, 5, 2008, с. 227 – 237.

Карачорова, Ивона. Лексиката на новооткритата част на Синайския псалтир [The Vocabulary of the Newly-Discovered Part of Psalterium Sinaiticum]. – Palaeobugarica, 3, 2007, с. 41 – 70. ISSN 0204-4021.

Conference papers

Карачорова, Ивона. Новооткрита катена върху Псалтира в два хилендарски ръкописа [A Newly-Discovered Catena to the Psalter in Two Manuscripts from the Hilandar Monastery]. – Slavia Meridionalis, 16. Tekst biblijny w literaturach południowosłowiańskich od średniowiecza do nowoczesności [Biblical Text in the South Slavonic Literatures from the Middle Ages to the Modern Times]. 2016.
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/issue/view/80

Карачорова, Ивона. Речник на съчиненията на Патриарх Евтимий [A Dictionary of the Work of Euthymius, Patriarch of Bulgaria]. – В: Сребърният век: нови открития. Сборник от международна научна конференция, 10 – 11 май 2015 г. София, ИК „Гутенберг“, 2016, с. 151 – 162. ISBN 978-619-176-063-3.

Карачорова, Ивона Наблюдения над ръкопис НБКМ 13 [Observations over Manuscript N: 13 from Cyril and Methodius National Library of Bulgaria]. – В: Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. София, Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 96 – 101, ISBN 978-954-322-852-2.

Карачорова, Ивона. Молитви и заклинания в молитвено правило срещу духове нечисти и лукави в ръкописи от 19. век [Prayers and Spells in a Prayer Canon against Evil Spirits in Manuscripts of the 19th Century]. – В: Сб. Mirabilia: Чудеса и чудовища. StudiaBalcanica 31, С., 2016, с. 336 – 348. ISBN 978-619-7179-05-7.

Карачорова, Ивона. Съставът на Боянския псалтир от 13 век [The Composition of Boyana Psalter of the 13th Century] . – В: Юбилеен сборник в чест на Божидар Димитров. Известия на Националния Исторически музей. София, Изд. „Уникард“, Т. XXVIII, 2016, с. 577 – 583. ISSN 1311-5219.

Карачорова, Ивона Епиграфски паметници, свързани с цар Самуил [Epigraph Monuments Connected to the Bulgarian king Samuil]. – В: Хиляда години от битката при Беласица и от смъртта на цар Самуил (1014 – 2014). София, 2015, с. 141 – 154. ISBN 978-619-176-049-7.

Карачорова, Ивона. Молитвата на седемте отроци [The Prayer of the Seven Sleepers] – В: Съвременните измерения на едно научно прозрение. 150 години от рождението на Ватрослав Облак. С., 2015, с. 236 – 239.ISBN 978-954-362-160-6.

Карачорова, Ивона. Към изучаването на славянските библейски книги с тълкувания [A Contribution to the Study of the Slavic Biblical Books with Exegesis]. – В: Информатика, граматика, лексикография. BG 051O001-3.3-06-0024. Сборник доклади и материали от заключителната конференция. София, 2015, с. 171 – 178. ISBN 978-954-91477-5-9.

Карачорова, Ивона. Правописни особености на Боянския псалтир [Orthographic Features of Boyana Psalter]. – В: Изследователски хоризонти на българската лингвистика. С., 2014, с. 165 – 169. ISBN 978-954-92489-5-1.

Карачорова, Ивона. Новооткривена катена на Псалтиру у рукопису из Хилeндарског манастира [A Newly-Discovered Catena to the Psalter in a Manuscript from the Hilandar Monastery]. – Научни састанак слависта у Вукове дане, 42/2, 2013, с. 463 – 472.

Карачорова, Ивона. Речник на съчиненията на Патриарх Евтимий [A Dictionary of the Works of Euthymius, Patriarch of Bulgaria]. – В: Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания.BG051PO001-3.3-04-0011. Проблеми на историческата лексикология и лексикография.Сборник статии.София, 2011, с. 17 – 28. ISBN 978-954-91477-2-8.

Карачорова, Ивона. Из лексиката на старобългарския превод на псевдо-Атанасиевите псалтирни тълкувания [A Contribution to the Vocabulary of the Old-Bulgarian Translation of Pseudo-Anastasius’ Commentaries to the Psalter]. – В: Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания. BG051PO001-3.3-04-0011. Сборник доклади от заключителната конференция. София, 2011, с. 77 – 84. ISBN 978-954-91477-3-5.

Карачорова, Ивона. Псалтир, писан за севастократора Бранка Младеновића 1346. године [A Psalter Written for Sebastokrator Branko Mladenovich in 1346]. – Научни састанак слависта у Вукове дане, 39/2, Београд, 2010, с. 33-40.