EN

Език. Личност. Общество

Секция за общо и съпоставително езикознание

Срок: 2018 г. – 2020 г.

Вид на проекта: колективен, национален

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: проф. д-р М. Стаменов, доц. д-р Св. Питкевич

Участници: проф. д-р М. Стаменов, доц. д-р Св. Питкевич, доц. д-р А. Пачев, гл. ас. д-р И. Панчев

Анотация:

Проектът е насочен към разработването на основни проблеми в областта на теоретичното езикознание, които са от съществено значение за изследването на българския език на съвременно равнище. Основната цел е да се идентифицират и изследват проблеми на езиковата теория и практика, които могат да създадат адекватна рамка за лингвистичните изследвания в България.

В рамките на проекта се разработват две теми. Първата тема Противоположностите в езика и равнища на теоретичното им осмисляне (2018 г. – 2020 г.) е с ръководител проф. д.ф.н. Максим Стаменов и участници: проф. д.ф.н. Максим Стаменов, доц. д-р Светлана Питкевич, гл. ас. д-р Иво Панчев. Тя е посветена на антонимията като един от основополагащите механизми на структурообразуване на лексикално равнище в езика. Ще бъде направен анализ на възможностите за формиране на противоположности в опита на човека, при което те намират израз в даден конкретен език и/или в езика като способност с оглед на неговия изразен потенциал. Ще бъде проследено как веднъж формулирана, системата от конвенционално възприети антоними оказва своето обратно влияние върху възможностите човек да разпознава противоположностите в опита. При разработването на темата ще бъде използван лексикален материал от българския език, а при съпоставка на ниво частна теория на превода и практика на превода противоположностите ще се търсят и изследват чрез съпоставка на българска и руска лексика.

Втората тема Аргументни структури, падежни рамки и синтактични конструкции за изразяване на семантичната роля Тръпник/Експериенцер (2019 г. – 2021 г.) е с ръководител проф. д.ф.н. Максим Стаменов и участници: проф. д.ф.н. Максим Стаменов и гл. ас. д-р Иво Панчев. Темата има за цел да разгледа ролята и функциите на тематичната роля Тръпник според начините на нейната реализация с морфологични, синтактични и лексикални средства в българския език, както и при междуезикова съпоставка с други езици (руски, английски и т.н.). Анализите ще разглеждат на синтагматично и парадигматично равнище възможностите за разпознаване, разграничаване и противопоставяне на тематичната роля Тръпник на морфологично, лексикално и синтактично равнище на описание, както и по какъв начин те се използват от прагматична гледна точка. Ще бъде направен опит да се представи в обобщен вид преживяващият субект с граматичните средства на езика. Ориентацията ще бъде към възможностите в това отношение на българския език, както и в съпоставка с други езици.

Проектът се отнася към приоритетното направление на Института за български език „Теоретични езиковедски изследвания“.

Форма на представяне на резултатите: монография и студии.

начало