Ако някой срещне някой…

публикувано в: Граматика | 0

Георги Митринов

Навярно повечето от вас са чували за големия шотландски поет Робърт Бърнс (1759 г. – 1796 г.), а може би са чели негови творби. Една от тях, придобила голяма популярност, е стихотворението „В цъфналата ръж“. Преводът от английски е на българския преводач Владимир Свинтила. Да се насладим на литературната творба:

 

Идейки си запъхтяна

вечерта веднъж,

Джени вир-водица стана

в цъфналата ръж.

 

Джени зъзне цяла,

Джени пламва изведнъж.

Бърза, мокра до колени,

в цъфналата ръж

 

Ако някой срещне някой

в цъфналата ръж

и целуне този някой

някого веднъж,

 

то нима ще знае всякой

де, кога веднъж

някого целувал някой

в цъфналата ръж.

 

            А сега да насочим вниманието си към предпоследното четиристишие. Прочетете го внимателно и отговорете на въпроса: има ли допусната граматична грешка в преведения на български език текст? И ако има, каква е тя?

Прави ли ви впечатление употребата на неопределителна местоименна форма някой вместо някого („Ако някой срещне някой…“)? Как трябва да се изпише граматически правилно съчетанието? (Отговор: „Ако някой срещне някого…“).

            Но защо никой досега не е поправил тази грешка? Защото от никого не е забелязана или пък защото употребата на местоименната форма не е възприемана като грешка? Търсейки отговор, трябва да имаме предвид, че в случая става въпрос за поетична творба, както и това, че в поезията се допуска употреба на граматически неправилни форми с цел да се спази ритмиката на стиха и да се съхрани образността на изказа. Според вас трябва ли да се замени неправилно употребената граматична форма,  или не?

 

в. „Аз-буки“ бр. 15, 12 – 18 април 2018 г.