Да ръкоделисаш книга

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Цибранска-Костова         Ако думата ръкоделие извиква у вас мил спомен за плетивото на баба, сте донякъде прави. Всеки продукт на човешката ръка е ръкоделие. Но ако се пренесете мислено в началото на XVI в. във Венеция и … Продължи

В къщичката – стаичка, в стаичката – масичка, а на масичката – покривчица

публикувано в: Лексика | 0

Иво Панчев   Използването на умалителни имена в българската разговорна реч е широко застъпено и … невинаги уместно. С умалителните се изразява, на първо място, преценка, че това, за което се говори, е малко: виличка, чинийка, кърпичка и т.н. На … Продължи

Аз викам…, той ми вика …

публикувано в: Лексика | 0

Иво Панчев   Гръмогласният (поне в първото си речниково значение) глагол викам в съвременната разговорна реч често означава ‘казвам, изричам, отговарям’: Аз му викам да остави тая работа, а той ми вика, че не можел, понеже, вика, баща му щял … Продължи

Как се пишат думите, образувани от абревиатури?

публикувано в: Правопис | 0

Диана Благоева   Образуването на думи, производни от абревиатури и акроними, не е ново явление. Забелязва се, че в езика на съвременните медии то е особено активно. Изписването на такива думи в много случаи е непоследователно и се натъкваме на … Продължи

На какво даваме приоритет, когато приоритираме?

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева Съществуващите български тълковни речници регистрират само едно производно от заетата дума приоритет – прилагателното приоритетен. В речта най-вече на политици и журналисти обаче през последните години наблюдаваме активна употреба на множество новообразувания, словообразувателно свързани с тази дума: глаголи … Продължи

Средновековните философски термини, които се употребяват във философския език днес

публикувано в: Лексика | 0

Адриана Христова Основите на славянския  философски език са поставени от Кирил и Методий. Те са  създатели на  първата  философска терминология на славянобългарски език, в която включват общите понятия: битие, въображение, диалектика, естество, закон, идея, мъдрост, небитие, понятие, природа, свойство, същество, … Продължи

За неправилната употреба на главните букви

публикувано в: Правопис | 0

Цветелина Георгиева В еднообразието на делника решавате да си доставите кратко удоволствие с посещение на театрално представление. В предварително събрана информация ви прави впечатление новата „мода“ в изписването на имената на утвърдени театри: Сълза и Смях, Театър Българска Армия, Малък … Продължи

Главоболия с представките

публикувано в: Без категория, Лексика | 0

Диана Благоева В писмената практика често ставаме свидетели на колебания при изписването на глаголи с представки пре– и при-, както и на образуваните от тях отглаголни съществителни. Не е трудно да се открият примери за текстове с допуснати грешки. Интернет … Продължи

Съчинителното свързване като разкриване на скоби при умножение

публикувано в: Граматика, Съгласуване | 0

Светлозара Лесева Съгласуването при съчинително свързване на словосъчетания с елипса на главната дума (опората) нееднократно е било изтъквано като пример за противопоставяне между езика и логиката. Такова противопоставяне обаче няма. Ще се убедим в това, като разгледаме следните два примера: … Продължи

Първом ничком да се приведем, после силом да се отървем

публикувано в: Лексика | 0

Ваня Мичева Това изречение, освен че изразява определена житейска философия, съдържа няколко думи с окончание –ом, които му придават старинност. В съвременния български език се употребяват наречия, които пазят стари падежни окончания, например: денем и нощем, ничком, първом, цифром и … Продължи

1 2 3 4 5 6 7 8 9