Какво ме боли, когато ме боли сърцето?

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Витанова   В българските диалекти съществуват думи, които на пръв поглед съвпадат напълно по форма с книжовните, но могат да означават нещо съвсем различно. Така например, ако в някой от мизийските или балканските говори чуете оплакването „боли ме сърцето“, … Продължи

Да ръкоделисаш книга

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Цибранска-Костова         Ако думата ръкоделие извиква у вас мил спомен за плетивото на баба, сте донякъде прави. Всеки продукт на човешката ръка е ръкоделие. Но ако се пренесете мислено в началото на XVI в. във Венеция и … Продължи

В къщичката – стаичка, в стаичката – масичка, а на масичката – покривчица

публикувано в: Лексика | 0

Иво Панчев   Използването на умалителни имена в българската разговорна реч е широко застъпено и … невинаги уместно. С умалителните се изразява, на първо място, преценка, че това, за което се говори, е малко: виличка, чинийка, кърпичка и т.н. На … Продължи

Аз викам…, той ми вика …

публикувано в: Лексика | 0

Иво Панчев   Гръмогласният (поне в първото си речниково значение) глагол викам в съвременната разговорна реч често означава ‘казвам, изричам, отговарям’: Аз му викам да остави тая работа, а той ми вика, че не можел, понеже, вика, баща му щял … Продължи

На какво даваме приоритет, когато приоритираме?

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева Съществуващите български тълковни речници регистрират само едно производно от заетата дума приоритет – прилагателното приоритетен. В речта най-вече на политици и журналисти обаче през последните години наблюдаваме активна употреба на множество новообразувания, словообразувателно свързани с тази дума: глаголи … Продължи

Средновековните философски термини, които се употребяват във философския език днес

публикувано в: Лексика | 0

Адриана Христова Основите на славянския  философски език са поставени от Кирил и Методий. Те са  създатели на  първата  философска терминология на славянобългарски език, в която включват общите понятия: битие, въображение, диалектика, естество, закон, идея, мъдрост, небитие, понятие, природа, свойство, същество, … Продължи

Главоболия с представките

публикувано в: Без категория, Лексика | 0

Диана Благоева В писмената практика често ставаме свидетели на колебания при изписването на глаголи с представки пре– и при-, както и на образуваните от тях отглаголни съществителни. Не е трудно да се открият примери за текстове с допуснати грешки. Интернет … Продължи

Първом ничком да се приведем, после силом да се отървем

публикувано в: Лексика | 0

Ваня Мичева Това изречение, освен че изразява определена житейска философия, съдържа няколко думи с окончание –ом, които му придават старинност. В съвременния български език се употребяват наречия, които пазят стари падежни окончания, например: денем и нощем, ничком, първом, цифром и … Продължи

МОРÀ

публикувано в: Лексика | 0

Палмира Легурска   Сега, когато научните представи за света преобладават сред по-голямата част от цивилизованото човечество, в езика се срещат думи и изрази, които са далечен отглас от епохата на митологичното мислене. Българският език пази спомени за митологичните представи на … Продължи

За цифрите и числата

публикувано в: Значение на думите, Лексика | 0

Светлозара Лесева Отношението между математическите понятия цифра и число е аналогично на отношението между буква и дума в естествения език. Буквите съставляват азбуката на даден език и с тяхна помощ се записва звуковият състав на думите, които пък са най-малките … Продължи

1 9 10 11 12 13