Вентрилòг или вентрилòк

публикувано в: Лексика, Правопис | 0

Симеон Стефанов Като бях малък, много обичах да ходя на куклен театър. Харесваше ми всичко, което включваше този малък ритуал – от вниманието, което ми посвещаваха моите родители, през артистите и декорите, до куклите, които сякаш оживяваха в ръцете на … Продължи

Да пробваме или да опитваме

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Цибранска-Костова Все по-често в медии, социални мрежи и дори в текстове на популярни песни се използва глаголът пробвам. Особено неприятни за езиковия усет са изрази от типа пробвай се, пробвай ме, които са подходящи само за разговорния стил и … Продължи

За думите комит, комита, комитет

публикувано в: Лексика | 0

Елка Мирчева Чуждоезиковите заемки понякога извървяват сложен път. В основата на три различни думи в българския език: комит, комита, комитет, стои една и съща изходна латинска – comes ‘спътник, последовател’. Тя навлиза в нашия език няколко пъти в различни епохи … Продължи

Фейкнюз или фалшива новина

публикувано в: Лексика | 0

Сия Колковска Навлизането на чужди думи в българския език е естествен процес, свързан с обмена на информация във всички сфери на живота в международен план. Значителна част от чуждите думи означават нови предмети и биват заети заедно с възприемането им. … Продължи

Винаги ли сме наричали братовите и сестрините си деца племенници

Елка Мирчева Думите за родство са една от най-важните групи в основния речников фонд. Тези, които назовават баща, майка, брат, сестра, са се появили най-рано и по тази причина са трудни за обяснение. Други са по-късни и произходът им може … Продължи

Споделете на много хора

Надежда Костова Употребата на предлага на с глагола споделям е погрешна. Глаголът споделям се използва с предлога с (споделям с някого). Това е свързано с правилото, че глаголи с представки изискват същия предлог (влизам в, вглеждам се в, заминавам за, … Продължи

Кой е оптимàлният избор

Симеон Стефанов През миналата година се наслушахме на политически програми и обещания. Политиците обичат да обещават и да се хвалят. Затова и често чувахме от тях: „Правителството ще вземе най-оптимàлното решение в така създалата се ситуация“, „Ще изберем най-оптимàлния вариант“, … Продължи

Репортер или репортерка

Георги Митринов В български електронен сайт наскоро се появи материал със заглавие „Джип блъсна репортер, тя довърши репортажа“. Допусната ли е някаква граматическа грешка при оформянето на заглавието? Ако го няма местоимението тя, не става ясно репортерът от мъжки пол … Продължи

Случваме ли чудесата, или ни се случват

Ивелина Стоянова Глаголът случвам е регистриран с две значения: ‘намирам, сварвам, улучвам’ и ‘успявам, сполучвам’ (https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/случвам/). Употребява се в изречения като: Случил си баща ми в лош момент, затова не ти е обърнал внимание; Не случих на жена; Случихме с … Продължи

Дзен будизъм, дзенбудизъм или дзен-будизъм

Магдалена Абаджиева В интернет източници се срещат и трите варианта на изписване: дзен будизъм, дзенбудизъм и дзен-будизъм, и при правилното изписване може да има колебания. Според установените в Официалния правописен речник на българския език правила (2012, с. 52) слож­ните съществителни … Продължи

1 2 3 4 5 21