Фейкнюз или фалшива новина

публикувано в: Лексика | 0

Сия Колковска

Навлизането на чужди думи в българския език е естествен процес, свързан с обмена на информация във всички сфери на живота в международен план. Значителна част от чуждите думи означават нови предмети и биват заети заедно с възприемането им. Ако тези думи представляват единствени названия на съответните понятия, тяхното заемане е необходимо и оправдано. От този тип са например заемките смартфон, лаптоп, имейл и много други.

Друг тип чужди думи обаче имат като съответствие домашна дума или словосъчетание. Такъв е случаят с новата заемка от английски фейкнюз (fake news). Освен нея в езика ни бе създадено и калкираното (т.е. с преведени съставки) словосъчетание фалшива новина. Това словосъчетание е образувано с домашни езикови средства и носи информация за означеното понятие с езиковата си форма. В този случай е редно да предпочетем домашното название пред заемката фейкнюз и да подпомогнем по-бързото му утвърждаване в българския език.

Проблемът за отбягването на ненужни заемки е особено актуален през последните 20 години поради големия брой чужди думи, навлезли в българския език. Ненужна чужда дума от по-ново време е например съществителното бърнаут, вместо което може да използваме образуваното на домашна почва словосъчетание професионално прегаряне. Ненужна заемка е и глаголът даунолоудвам, който има български съответствия: свалям, изтеглям. Би трябвало да отбягваме и доста честата напоследък заемка фешън, която в някои сфери на общуване конкурира прилагателното модерен. Предпочитането в такива случаи на домашното название е въпрос на лична отговорност на всеки един пред чистотата на българския език. 

в. „Аз-буки“, бр. 20, 19 – 25. V. 2022 г.