Колко лесно е да сме учтиви

публикувано в: Граматика, Правопис | 0

Симеон Стефанов

Ако се заслушаме внимателно в езика на журналистите, ще се запитаме: „Колко трудно е да сме учтиви?“. Изказвания като: „Господине, Вие сте бил поканен на …“, „Госпожо, Вие сте била избрана за …“ или дори: „Господине, Вие сте били забелязани …“, но също и: „Госпожо, много добре сте се сетила …“, „Господине, много добре сте направил …“, освен че смущават със своята некоректност, понеже са изречени от националния ефир, създават и реалната опасност да получат широко разпространение.

Поради това се налага да припомним, че „глаголите и глаголните форми на в състава на учтивата форма се употребяват в множествено число, а глаголните форми на и , прилагателните и числителните редни имена – в единствено число“ (Официален правописен речник 2012, т. 24.1.1. и 24.1.2.). Както се обяснява: „кодификацията не би могла да допусне промяна, без да се наруши целостта на сложната глаголна форма, тъй като при употреби като сте ходил, сте ходила се „създава“ несъществуваща глаголна форма за минало неопределено време в глаголната парадигма … Грешките в практиката обаче свидетелстват за изравняване на тези сложни форми със страдателните конструкции сте уведомен, сте уведомена, които допускат форми на думите с неизравнени граматични характеристики по род и число: Ти си бил (ед.ч.) поканен (ед.ч.), но и Вие сте били (мн.ч.) поканен (ед.ч.)“. Цитатът е от: Норма за съгласуване по число в учтивата форма, сп. Български език, 2019, стр. 267 (https://www.balgarskiezik.eu/p-2019-No1/PRILOZHENIE-1-2019.pdf).

А споменатите в началото журналистически изрази би трябвало да гласят: „Господине, Вие сте били поканен на …“, „Госпожо, Вие сте били избрана за …“, „Господине, Вие сте били забелязан …“, „Госпожо, много добре сте се сетили …“, „Господине, много добре сте направили …“. Както се вижда, лесно е да сме учтиви, а не е трудно и да се изразяваме според нормите на съвременния български книжовен език

в. „Аз-буки“, бр. 16, 21 – 27. IV. 2022 г.