Контрастът на добрата езикова култура

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева

Думата контраст е заемка от френски и е в употреба в нашия език още от времето на Възраждането. Многотомният „Речник на българският език“ посочва две нейни значения: 1. Книж. Рязко различие, подчертана противоположност. 2. Спец. Съотношение между светлите и тъмните петна на картина, фотоснимка или кинофилм.
В последно време все по-често срещаме тази дума в състава на едно „иновационно“ словосъчетание, изпълняващо функцията на сложен предлог: в контраст на. Ето няколко примера, извлечени от
текстове от различни научни области:
В контраст на естествените почви около населените места урбанизираните почви са подложени на значително въздействие, което води до промени в техните физични, химични и биологични свойства.
Конституцията [на Франция] от 3 септември 1791 г. обявявала, че „хората се раждат и остават свободни и равни по права“. В контраст на това Конституцията на Съединените щати не съдържала такъв член.
В хода на по-нататъшната военна кампания дневните загуби на българите значително намаляха в контраст на тези за другите участващи сили.
Не е трудно да се забележи, че в контраст на копира модела на английската конструкция in contrast of и е неин буквален превод (или по-скоро – отказ от превод). Безкритичното привнасяне на чуждоезикови модели в речта ни е напълно ненужно, при положение че нашият език разполага с достатъчно изрази, от които можем да избираме, когато трябва да изразим значението, съответстващо на английското in contrast of: за разлика от, противно на, в противоположност на, обратно на, в противовес на. Затова е по-добре и в научния, и в художествения, и в разговорния език да употребяваме именно българските изрази.

в. „Аз-буки“, бр. 47, 25. XI. – 1. XII. 2021 г.