Момиче, много си красиво!

Цветелина Георгиева

Често срещана езикова грешка е синтактичното съгласуване на думи от среден род като момиче и момче според пола на лицето, напр.: Момиче, много си красива!; Момиче опита да се удави, но мъж я спаси; Не аз посегнах на момчето, той ме удари. Независимо че с момче и момиче назоваваме съот­ветно лице от мъжки и лице от женски пол, тези две думи са от среден род. Ето защо правилно е при­лагателните, местоименията и причастията, с които те се съгласуват, също да са в среден род: Момиче, много си красивО!; Момиче опита да се удави, но мъж ГО спаси; Не аз посегнах на момчето, ТО ме удари. При личните имена граматичният род винаги съответства на пола на лицето, независимо че името може да има завършек, характерен за друг род. Та­кива са напр. женските имена Беатрис и Данчето. При съгласуване с такива имена обикновено не се греши, срв.: Беатрис, много си красивА!; Данчето видялА майка си. Когато обаче в изречението при­състват и думата момиче, и личното име, понякога се допускат грешки при съгласуването, напр.: Мо­мичето носи името Ана и се е родила вчера. Причи­ната е, че глаголната форма се е родила се съотнася с подлога (момичето), а не с допълнението (името Ана). Правилно е: Момичето носи името Ана и се е родилО вчера.

Неправилното съгласуване може да доведе и до смислова неяснота, напр.: Майката на момичето каза, че тя е болна. Казано по този начин, излиза, че майката е болна, макар че намерението на автора вероятно е било друго. Ако искаме да съобщим, че момичето е болно, трябва да напишем: Майката на момичето каза, че ТО е болнО. Правилното съгласуване е проява не само на на­шето внимание към езика, но и на грижа за яснотата на изразяването.

в. „Аз-буки“, бр. 16, 16 април – 22 апри 2020 г.